Logo UAB
2021/2022

La Música de Jazz

Codi: 105766 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Publio Pablo Delgado Fernandez de Heredia
Correu electrònic:
PublioPablo.Delgado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana estar familiaritzat amb el llenguatge d'harmonia moderna. Bon nivell d'anglès, castellà i català.

Objectius

Aquesta assignatura pretén apropar la història i el llenguatge del Jazz als seus alumnes mitjançant l'anàlisi històrica, social, crítica i estilística.

Altres objectius:

- Assimilació dels termes propis de l'estil: swing, jam session, groove, bop, blues, etc.

- Estudi del repertori (Standards)

- Coneixement de l'orquestra de Jazz i la seva evolució al llarg de la història

- Comprensió de l'idioma jazzístic des d'un punt de vista tècnic i musical (anàlisi harmònica, relació escala-acord, anàlisi formal i melòdica).

Competències

  Musicologia
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i apreciar les manifestacions musicals de les cultures no occidentals, tradicionals i de l'àmbit popular i urbà.
 • Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar i transmetre els coneixements adquirits a les demandes socials relacionades amb les músiques populars.
 2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 3. Desenvolupar estratègies argumentatives i actitudinals per fomentar el respecte entre propostes socioculturals diverses.
 4. Determinar els principals conceptes tècnics i històrics relacionats amb les músiques populars i urbanes.
 5. Discriminar els principals estils i les tècniques bàsiques de les músiques populars i urbanes, i saber posar-los en relació amb la praxi musical.
 6. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 7. Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics, de parentiu, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere, i la teoria antropològica que hi fa referència.
 8. Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals en què té lloc.
 9. Mantenir el respecte de la diversitat d'idees, persones, situacions i cultures en el desenvolupament de la tasca musicològica.
 10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.

Continguts

- Història del Jazz: Blues. Ragtime. New Orleans. Chicago. New York. Swing. Bop. Cool. Hard Bop. Free Jazz. Third Stream. Brasil. Latin Jazz. Fusió. Contemporary Jazz.

- Standards: American Songbook. Estils, forma, evolució.

- Llenguatge: Harmonia, melodia, Instrumentació, Swing.

- Jazz Orchestra: Evolució, orquestració, funció i estil.

- Jazz i l'art: Relació del jazz amb altres disciplines artístiques (cinema, literatura, pintura ...)

Metodologia

Les classes tindran dues parts: teòrica i pràctica. La teòrica es compon de classes magistrals. La pràctica inclourà audició i anàlisi, sortides a concerts, etc.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tutoria 20 0,8 1, 3, 4, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Anàlisis de textos musicals 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 33 1,32 2, 4, 7, 8, 9, 10
Lectura de Bibliografia 42 1,68 9

Avaluació

Constarà de quatre apartats:

- Memòria crítica musical sobre algun apartat dels continguts de les classes, a lliurar a final del curs. (30%)

- Examen teòric sobre els continguts del curs. (35%)

- Examen pràctic musical (anàlisi harmònica i melòdica) (35%)

Per accedir a la reavaluació, és imprescindible presentar l'examen teòric i pràctic. La reevaluació serà un examen teòric pràctic que cal superar amb un 5.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen pràctic musical 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen teòric 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Memòria escrita 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia

-       Mark Levine. The Jazz Theory Book. Sher Music co. 1995.

-       Enric Herrera. Teoría Musical y armonía moderna. Antoni Bosch editor. 1990

-       Ken Burns. Jazz. Divisa home Video. 2001

-       Geoffrey C. Ward, Jazz: A History of America’s Music. Knopf. 2000

-       Miles Davis, Quincy Troupe. Miles, la autobiografía. Alba editorial. 2009

-       Brian Morton, Richard Cook. The Penguin Guide to Jazz recordins. Penguin books. 1992.

-       David Schiff. The Ellington Century. University of California Press.2012

-       Alex Ross. El Ruido Eterno. Seix Barral. 2012

-       Varios Autores. The New Real Book, vols I, II, and III. Sher Music Co. 1995

-       Sammy Nestico. The Complete Arranger. Kenwood Music Co, Inc.

-       Benny Green. Let’s Face the Music. Pavilion Michael Joseph. 1989

-       Boris Vian. Escritos Sobre Jazz, tomos I y II. Ediciones Grech. 1981

-       Ralph de Toledano. Frontiers of Jazz. Pelican Publishing Company. 1994

-       Chet Baker. Las Memorias Perdidas. Mondadori, Barcelona 1999

-       Rayburn Wright. Inside The Score. Kendor Music Inc. 2011

-       Hal Crook. How to Improvise. Advance Music. 1991.

-       Bill Dobbins. Jazz Arranging and Composing. Advance Music 1986

-       Dan Morgenstern. Jazz People. Prentice Hall. 1978

-       Ted Gioia. The History of Jazz. Oup Usa. 2011

-       Alec Wilder. American Popular Song - The Great Innovators (1900-1950)  Oxford University Press, New York 1972

Programari

No es necessari