Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Professionals

Codi: 105077 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquín Rodríguez Álvarez
Correu electrònic:
Joaquin.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal haver superat totes les assignatures de primer curs i tenir un mínim de 120 ECTS superats per poder matricular aquesta assignatura

Objectius

L’objectiu formatiu general de l’assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. S’espera que en finalitzar el mòdul l'estudiant sigui capaç de:

1. Identificar els agents i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitat de la gestió de la prevenció i de la seguretat integral;

2. Comprendre els elements involucrats en la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

3. Analitzar i valorar críticament intervencions preventives en matèria de seguretat;

4. Participar en l’aplicació dels procediments bàsics relacionats amb la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat;

5. Participar activament en el desenvolupament i/o implementació de projectes que donin respostes integrals als problemes de seguretat;

6. Participar activament en la identificació i avaluació dels possibles efectes de les intervencions;

7. Integrar activament i treballar en equips multi o interdisciplinaris; 8. Comunicar els resultats de l’anàlisi d’una intervenció preventiva a altres professionals i als clients.

 

El mòdul de pràctiques està programat pel segon semestre però es pot flexibilitzar el moment en el qual es realitza si els responsables acadèmics ho valoren convenient. En qualsevol cas la seva avaluació es realitza durant el mes de juny. Aquelles persones que desitgin fer aquesta assignatura abans d’iniciar el segon semestre ho hauran de sol·licitar a la Coordinació del Grau: coordinació.grau.epsi@uab.cat i argumentar els motius que l’impulsen a fer-ho. En cap cas la realització de les pràctiques poden ser motiu d’incompliment en alguna altra de les assignatures de les que estigui matriculat a l’Escola.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 5. Contrastar en un àmbit real els coneixements adquirits en el procés formatiu.
 6. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 15. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

L'assignatura de pràctiques cobreix les àrees de:

seguretat Pública

seguretat Laboral

Seguretat de la Comunitat

seguretat Privada

Detectiu Privat (En el cas de detectiu privat l'assignatura es estrutuará com una simulació ja que la regulació de la professió impedeix a les persones que no tinguin la TIP de Detectiu estar en un despatx de detectius)

Metodologia


Les pràctiques tindran una durada de 300h a l'empresa / institució de destinació (en el cas de detectiu privat serà la simulació de pràcticum)

L'assginatura també inclou 4 hores de tutories

Selecció

• A l’espai moodle de Pràctiques Externes apareixen publicades totes les ofertes de pràctiques disponibles, amb una descripció de cadascuna.
• L’empresa trucarà els estudiants seleccionats per una fase d’entrevistes personals.
 

Formalització del conveni

Una vegada es notifiqui l'acceptació de l'estudiant per part de l’empresa, cal que es posi en contacte amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball (practiques.alumnes.fuab@uab.cat) per tal de formalitzar el conveni especificant que es tracta de pràctiques curriculars.

El conveni és un document que recull els drets i obligacions de cadascuna de les parts (empresa, estudiant, escola) en relació amb l’estada de pràctiques. És imprescindible que estigui signat per totes les parts perquè es puguin començar les pràctiques.

Una vegada el conveni estigui signat per la direcció del centre, l’estudiant ha de recollir-ne tres exemplars, que haurà de signar el responsable a l’empresa i ell/a mateix/a. Dels tres exemplars signats, l’empresa se’n queda un, l’estudiant un altre i el tercer s’ha de retornar a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de l’escola.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Realització de les pràctiques

• Quan l'estudiant hagi assolit el 50% de les pràctiques, haurà de redactar un informe d’acord amb el model que hi ha a l’aula moodle i enviar-lo al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe a l’escola. Els models de document els trobarà a l'aula moodle Pràctiques externes.

• En cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència, l’estudiant es pot posar en contacte amb el tutor o amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, que valoraran la millor manera de resoldre-la.
 

Finalització de les pràctiques

• Una vegada finalitzat el període de pràctiques caldrà que l’estudiant redacti una memòria final d’acord amb el model annex al conveni, i l’enviï al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe final a l’escola. Els models es troben a l'espai Moodle Pràctiques externes.

• La qualificació de les pràctiques es produirà a finals de juny seguint els criteris marcats per la Guia Docent de l'assignatura.
 

Convalidació de l'assignatura Pràctiques externes

Podran convalidar les pràctiques curriculars aquells estudiants que puguin acreditar experiència laboral prèvia superior a un any en l'àmbit laboral propi de les pràctiques.

Per fer-ho haurà de presentar una sol·licitud a Gestió Acadèmica acompanyada d'un informe de vida laboral on quedi reflectida la seva experiència en el sector i càrrec propide la seva especialització curricular:

• Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
• Seguretat Privada
• Seguretat Pública

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Final (empresa) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Informe Intermedi (alumne) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Informe Intermedi (empresa) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Memòria 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

La bibliografía estará presente en el Campus Virtual organizada por menciones

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365, sense prejudici del software específic que faci servir cada centre de pràctiques