Logo UAB
2021/2022

Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic

Codi: 105018 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Tudela Hita
Correu electrònic:
PedroAdrian.Tudela@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

David Pares Martínez

Prerequisits

Prerequisits

Cal què l’estudiant tingui coneixements clínics bàsics de la patologia mèdica i quirúrgica, i del funcionament hospitalari general.

Objectius

Objectius i contextualització 

 

Es tracta d’una assignatura optativa impartida a quart, cinqué i sisé curs, del Grau de Medicina.

L’objectiu general és el coneixement bàsic dels conceptes fonamentals en Seguretat clínica, i l’actuació en relació amb aquests a l’entorn hospitalari.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la importància sobre els resultats de salut de les infeccions nosocomials en els pacients hospitalitzats.
 2. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 3. Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i les seves manifestacions.
 4. Explicar els aspectes ètics, legals i tècnics i també la confidencialitat relacionats amb la documentació dels malalts.
 5. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 6. Identificar els desequilibris del pes corporal i dels estats nutricionals.
 7. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 9. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.
 10. Valorar, èticament i legalment, l'impacte de les infeccions nosocomials.

Continguts

 

Continguts de l’assignatura

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

 

1. Activitats dirigides


Classe teòrica-pràctica       Conceptes claus en Seguretat clínica.    2 h

                                      Errors de diagnòstic.                           2 h

                                                  Errors de medicació.                           2 h

                                                 Cirurgia segura.                                 2 h

                                                 Bones pràctiques per a la prevenció dels errors.         2 h

                                                 Importància de la Comunicació.          2 h

                                                 Elements clau; identificació, caigudes, documentació. 1 h

                                     Sistemes de notificació.Anàlisi de causa-rel.              2 h

                                     Gestió de l’error mèdic. Segones víctimes.                2 h

 

2. Activitats tutelades

 

Pràctica externa en l’entorn del Institute for Helathcare Improvement.

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Groups/LAC/Pages/Cursos-en-L%C3%ADnea.aspx

Composat per diferents mòduls formatius. Al final de cada mòdul hi una avaluació.

 

3. Activitats autònomes

 

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resums i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

 

Metodologia

Es descriuen aquí les normes generals de l’assignatura. L’organització final en quan a calendari, dates d’examen i distribució de grups es concretarà el primer dia de classe a través dels professors de l’assignatura.

 

Metodologia general:

 

Hores estimades de l’assignatura: 75 (3 ECTS)

 

 • Dirigides (20%): 15 h

Classes teòriques amb presentació de casos clínics representatius.

 

 • Supervisades (20%): 15 h.

Pràctica externa en l’entorn del Institute for Helathcare Improvement.

Composat per diferents mòduls formatius, amb una avaluació.

 

 • Treball autònom (55%): 41 h.

Consultes bibliogràfiques i documentals. Realització d’esquemes i resums.

 

 • Avaluació (5%): 4 h.

 

 

Departament(s) responsable(s):

Responsable de Facultat:  David Parés

 

Responsables UDGTiP

 

Pere Tudela

ptudela.germanstrias@gencat.cat

 

David Parés

davidpares.germanstrias@gencat.cat

 

 

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, practiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Tipologies Docents Dirigides Classes teòriques. 15 0,6
Tipus: Supervisades      
Supervisades Pràctica externa 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Consultes bibliogràfiques. Realització d'esquemes i resums. 41 1,64

Avaluació

Avaluació

 

Per l’avaluació final de l’assignatura es tindrà en compte:

 

1) L’assistència a les classes (50%).

 

2) Discusió de 2 cassos clínics (30%).

 

3) Docència supervisada (20%).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Docència supervisada 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
L'assistència a les classes 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 10
Proves objectives de resposta múltiple. 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Bibliografia

Tomás S, Chanovas M, Roquetas F, Alcaraz J, Toranzo T y Grupo de Trabajo EVADUR-SEMES. EVADUR: eventos adversos ligados a la asistencia en los Servicios de urgencias de hospitales españoles. Emergencias 2010; 22: 415-28.

 

Bañeres J, Orrego C, Navarro L, Casas L, Banqué M, Su˜nol R. Epidemiología de los eventos adversos hospitalarios en Catalunya: un primer paso para la mejora de la seguridad del paciente. Med Clin (Barc). 2014;143 Supl 1:3–10.

 

Tudela P, Carreres A, Ballester M. El error diagnóstico en Urgencias. Med Clin (Barc). 2017 Aug 22;149(4):170-175.

 

Ladenheim R, Macchiavello D, Milberg M. Inclusión de la seguridad del paciente en la carrera de Medicina: descripción de la experiencia y percepción de los estudiantes. Rev Calid Asist. 2017; 32(6):316-321. 

 

La comunicación del error médico. Consecuencias éticas y médico-legales. Carles Martin-Fumadó, Màrius Morlans, Francesc Torralba, Josep Arimany-Manso. Med Clin 2019;152:195-9.

 

Primun non nocere: cuando el cuidado hospitalario no es necesario o es excesivo. Luis Corral-Gudino
10.1016/j.medcli.2020.03.003

 

¿ESTAMOS ABORDANDO EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS HOSPITALES DESDE LA PERSPECTIVA CORRECTA?

M. Ballester

https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/1858/PDF

 

Videos:

Empleo en salud: especialista en seguridad clínica del paciente y calidad asistencial

https://youtu.be/lrDqB7AF4J0

 

Programari

no cal programari específic