Logo UAB
2021/2022

Eines Informàtiques per a l'Estadística

Codi: 104849 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503852 Estadística Aplicada FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Roe Vellve
Correu electrònic:
Joaquim.Roe@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Aureli Alabert
Sundus Zafar

Prerequisits

Com que és una assignatura de primer de grau i al primer semestre, no té cap prerequisit.

Objectius

Els objectius principals de l'assignatura són els següents:

 • Familiaritzar-se amb l'ús d'un manipulador algebraic i de càlcul. Aquest manipulador s'ha de considerar com una eina habitual per a l'estudi de la resta d'assignatures.
 • Aprendre a estructurar i redactar textos científics amb el processador de textos LaTeX.
 • Familiaritzar-se amb el concepte de paquet estadístic. En particular, crear i transformar bases de dades i habituar-se a entorns de treball en mode gràfic i en consola.
 • Aprendre a utilitzar un sistema operatiu en línia de comanda, aprofitant la potència dels ordinadors actuals per a fusionar, separar o extreure dades de fitxers o conjunts de fitxers.
 • Introduir-se a la formalització d'algoritmes mitjançant un llenguatge de programació.

Competències

 • Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball realitzat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Seleccionar les fonts i tècniques d’adquisició i gestió de dades adequades per a fer-ne un tractament estadístic.
 • Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques de càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres per a resoldre problemes.
 • Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat la feina feta.
 2. Demostrar destresa en operacions amb paquets de càlcul simbòlic.
 3. Fer servir editors científics per a la presentació de treballs, problemes, informes i textos científics en general.
 4. Identificar correctament els tipus de dades i de mesures.
 5. Identificar els avantatges i els inconvenients d'internet com a font important d'informació en estadística.
 6. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 9. Utilitzar amb solvència els llenguatges de programació relacionats amb aplicacions estadístiques.
 10. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

 1. Breu introducció a la informàtica. Recursos informàtics de la universitat disponibles per a l'assignatura.
 2. Processador de textos (LaTeX): Localització del programari. Estructura d'un fitxer TeX.
 3. Paquets estadístics (R): Entorns de treball. Declaració de variables. Creació, obtenció i manipulació de bases de dades. Eines descriptives. Entorn gràfic.
 4. Manipulador algebraic i de càlcul (Sage): Càlculs numèrics i algebraics. Gràfics de funcions. Resolució d'equacions. Definició de funcions. Llistes, conjunts i successions. Programació lògica, iteracions i  procediments.
 5. Sistema operatiu (Bash): entorn gràfic. La consola. Primeres instruccions i obtenció d'ajuda. Manipulació de fitxers. Manipulació de dades: expressions regulars, grep i awk.
 6. Programació (Python): introducció al Python.

 

Metodologia

Les classes pràctiques es fan a aules informatitzades o preparades per l'ús de portàtils, si bé això podrà ser modificat en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 52 2,08 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració del programa amb el paquet estadístic 20 0,8 1, 4, 5, 7, 9, 10
Elaboració del programa en Python 20 0,8 1, 4, 5, 7, 9, 10
Preparació de l'examen de sistema operatiu 19 0,76 1, 4, 5, 7, 9, 10
Preparació de l'examen del manipulador algebraic i de càlcul 20 0,8 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Preparació del document LaTeX 10 0,4 1, 3, 5, 8, 10

Avaluació

L'avaluació continuada (amb entregues i exàmens parcials) permet obtenir una nota de l'assignatura; per aprovar caldrà que aquesta nota sigui igual o més gran que 5 i que la nota de cadascun dels blocs en què es divideix l'assignatura sigui més gran o igual que 3. Es reserva un espai de 4 hores per a avaluar altre cop els exàmens no superats de l'avaluació continuada.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 0.43 4 0,16 1, 4, 5, 7, 9, 10
Examen manipulador algebraic i de càlcul 0.26 3 0,12 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
Examen sistema operatiu 0.17 2 0,08 1, 4, 5, 7, 9, 10
Lliurament d'un programa en R 0.22 0 0 1, 4, 5, 7, 9, 10
Lliurament del programa en Python 0.22 0 0 1, 4, 5, 7, 9, 10
Lliurament document LaTeX 0.13 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Com que aquesta assignatura es realitza amb ordinadors la font principal d'informació serà l'ajuda  dels programes que s'utilitzen. A més, com a bibliografia complementària recomanem els recursos online següents.

 • Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl. The not so short introduction toLaTeX2E (or LaTeX in 139 minutes). https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
 • W.N. Venables, D.M. Smith and the R Development Core Team: An introduction to R.https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
 • GNU Bash manual, https://www.gnu.org/software/bash/manual/
 • Guido van Rossum, Fred L. Drake, Jr., editors, The Python Language Reference, http://marvin.cs.uidaho.edu/Teaching/CS515/pythonReference.pdf
 • The Sage Reference Manual, https://doc.sagemath.org/html/en/reference/

 

Programari

SageMath, R, Python, LaTeX i GNU/Linux.