Logo UAB
2021/2022

Responsabilitat Social Corporativa

Codi: 104788 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Estrella Barrio Fraile
Correu electrònic:
Estrella.Barrio@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Evandro Samuel Ribeiro Dos Santos Oliveira

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ.

Objectius

- Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics.

- Definir què és la responsabilitat social corporativa i saber identificar les seves dimensions i les seves àrees temàtiques.

- Conèixer com es gestiona la RSC de manera estratègica i transversal en l'organització.

- Saber identificar els diferents stakeholders i com establir vies de diàleg amb ells.

- Conèixer la dimensió professional de l'activitat a Espanya i al món.

- Abordar la comunicació estratègica de la RSC

En definitiva, es treballarà la RSC com un element estratègic i transversal en l'organització que impliqui tots els departaments i que doni resposta als interessos de tots els stakeholders, de manera que el diàleg entre empresa i stakeholders és fonamental.

L'objectiu final d'aquesta matèria és introduir a l'alumnat en un procés de formació i capacitació que li faciliti l'accés al perfil professional encarregat de liderar la RSC a les organitzacions (dircom o dirse).

Competències

 • Analitzar i avaluar l’estructura dels diferents tipus d’organitzacions, dels mitjans de comunicació i de la relació entre tots dos.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació, motivades pels canvis socials, econòmics, polítics i tecnològics.
 2. Defensar oralment i per escrit els arguments de l'organització i dels seus dirigents per explicar a la competència, però també a tota mena de públics, els seus objectius, funcions i la idea de servei a la societat.
 3. Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
 4. Demostrar consciència ètica en l'aplicació i la gestió de la responsabilitat social corporativa per millorar l'entorn laboral i la incidència social de l'organització en el seu àmbit geogràfic de desenvolupament.
 5. Dominar els temes per a l'elaboració del pla de responsabilitat social corporativa de l'organització.
 6. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 7. Identificar i descriure els objectius de responsabilitat social corporativa de les organitzacions per aconseguir avantatges competitius respecte dels seus públics externs i interns.
 8. Planificar i executar projectes acadèmics en l'àmbit de la comunicació estratègica a partir de la creació de plans responsabilitat social corporativa.

Continguts

TEMA 1: Contextualització de la Responsabilitat Social Corporativa
  El valor intangible de les organitzacions
  Causes de la demanda actual de RSC

TEMA 2: Conceptualització de la Responsabilitat Social Corporativa
  Conceptualització i definició de la RSC
  Origen y evolució de la RSC
  Principis, dimensions i stakeholers

TEMA 3: Altres manifestacions socials a les organitzacions
  Acció social: donacions, fundacions, voluntariat corporatiu
  Filantropia corporativa
  Marketing amb causa

TEMA 4: Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa
  Procés de gestió de la RSC
  Fase d'avaluació de l'entorn
  Fase de planificació
  Fase d'implementació
  Fase de seguiment i control
  Fase de comunicació
  Fase de feedback

TEMA 5: El/la gestor/a de la Responsabilitat Social Corporativa

*El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere. S'inclourà la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la figura del o de la responsable de la RSC.

Metodologia

Exposició detallada dels continguts teòrics del temari, especialment de tots els conceptes que s'imparteixen en aquesta matèria. D'aquesta manera l'alumnat disposarà d'una base teòrica que li permetrà realitzar, a posteriori, les activitats d'aprenentatge planificades. Respecte a les sessions pràctiques, la classe es dividirà en subgrups per poder fer un treball més personalitzat amb els tutors de seminari o pràctiques. En aquestes sessions de pràctiques es realitzaran exercicis en grup, plantejats a classe, directament relacionats amb els temes concrets segons es vagin impartint. En aquests exercicis s'implementarà el mètode de l'estudi de cas, la resolució de problemes de comunicació i/o la lectura, anàlisi i posada en comú dels articles especialitzats que la professora consideri d'interès per a la matèria tractada. Com a colofó a l'assignatura l'alumnat realitzarà una pràctica final basada en l'estudi d'una experiència real de gestió de la responsabilitat social corporativa en una organització. Aquest treball final es farà també en grup (amb el mateix grup format a les sessions pràctiques). D'aquesta manera, l'alumnat contrastarà en la praxis el coneixement teòric explicat a classe.

L'alumnat disposarà al campus virtual de links de contingut complementari per a cada bloc temàtic. Aquests materials hauran de ser llegits i revisats amb antelació tant per fer les pràctiques com preparar-se la prova teòrica final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pràctiques 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seminaris 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
tutories individuals i en grup 7,5 0,3 1, 2, 4, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
estudi personal i realització de treballs 88 3,52 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'assignatura està basat en els següents percentatges:

A) 40% Control de coneixement: prova teòrica final. El test haurà d'estar aprovat (5 o més)  per superar l'assignatura (condició indispensable).
B) 30% Realització i presentació dels exercicis pràctics.
C) 30% Realització de la pràctica final.

A(40%) + B (30%)+ C (30%) = 100% NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 Reavaluació

a) Segons normativa per poder participar al procés de recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat almenys 2/3 del total d'activitats avaluables de l'assignatura i haver obtingut almenys un 3,5 de nota mitjana ponderada de l'assignatura.
b) Només es pot recuperar la teoria si l'alumne/a ha obtingut a la prova teòrica una nota entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació consistirà en una prova escrita d'avaluació de coneixements teòrics.
c) L'alumnat que hagi tret una D a una de  les pràctiques ja sigui perquè ha suspès o perquè no l'hagi presentat (sempre que sigui per raons acreditades o acceptables per l'equip docent)  tindràopció a presentar-se a la seva recuperació durant el periode establert ad hoc. La recuperació de cada pràctica consistirà en la resolució d'un cas o problema de gestió de la RSC a l'aula (dia i hora a determinar).
d) El treball final de l'assignatura (30%) és un treball avaluable que no es podrà recuperar en cas de suspendre'l. La raó és perquè  fer un treball d'aquesta característiques resulta pràcticament impossible amb el temps del que disposem.

 IMPORTANT
La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació treball final 30% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova escrita 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 7, 8
Pràctiques 30% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Barrio, Estrella; Enrique, Ana-María. (2021). The strategic value of corporate social responsibility (CSR): the present and future of its management. Profesional de la información, v. 30, n. 3, e300312. https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.12

Barrio, Estrella. (2019). Responsabilidad Social Corporativa. De la noción a la gestión. Barcelona: UOC. https://elibro.net/es/ereader/uab/105597

Barrio, Estrella. (2018). La gestión de la responsabilidad social corporativa: Propuesta de un modelo teórico. Questiones publicitarias, Vol. 1, n.º 22, pp. 59-68, https://raco.cat/index.php/questionespublicitarias/article/view/349285

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Barrio, Estrella & Enrique, Ana María. (2020) El gestor de la Responsabilidad Social en las empresas: dircom vs dirse. VII Congreso Internacional AE-IC. València. https://ddd.uab.cat/record/238193

Barrio, Estrella & Enrique, Ana María. (2018) Responsabilidad social corporativa. Estudio sobre la identificación y clasificación de los stakeholders. AD Research ESIC (International Journal of Communication Research) , nº 17 Vol. 17, Primer semestre, enero-junio 2018, págs. 90-109. https://doi.org/10.7263/adresic-017-02

Barrio, Estrella. (2018). RSC: un concepto multidimensional. En Aspectos legales, retos y reflexiones para el desarrollo de la responsabilidad social: memoria académica curso 2017-2018 (pp.91-112). Madrid: Universidad Pontificia Comillas https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=IfUqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA91&ots=VwjL7JAL4T&sig=6dYUrBD99rGiHRrUkl8Fl_vh5Lk#v=onepage&q&f=false 

Barrio, Estrella & Enrique, Ana María. (2017) The CSR Management process. Case Study. Revista Latina de Comunicación,72, pages 1063-1084 10.4185/RLCS-2017-1208en

Barrio, Estrella & Enrique, Ana María. (2015) La responsabilidad social corporativa en las empresas y su relación con los públicos de interés: los casos de Unilever y Nestlé. Revista AD Research ESIC, nº 11, primer semestre enero junio-julio, págs. 26-39 https://doi.org/10.7263/adresic-011-02

Benavides, Juan & Montfort, Abel. (2015). Comunicación y empresa responsable. Madrid: Eunsa.

Carroll, Archie, B. (1999). Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct. Business and Society, 38(3), 268-295 https://doi.org/10.1177/000765039903800303

Dirse (2019). II Estudio de la función dirse en la empresa española. Madrid: Asociación Española de Directivos de Res-ponsabilidad Social (Dirse). https://www.dirse.es/wp-content/uploads/2019/05/190509-DIRSE_Estado-de-la-profesion-2019_LARGO_V3.pdf

Enrique, Ana María & Morales, Francisca. (2015). Somos estrategas. Dirección de Comunicación Empresarial eInstitucional. Barcelona: Gedisa.

Freeman, R.Edward. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman

Kotler, Philip; Hessekiel, David & Lee, Nancy R. (2012). Lo Bueno funciona. Madrid: Editorial LID.

Marín, Francisco. (2008): Responsabilidad social corporativa y comunicación. Madrid: Fragua.

Monfort, Abel; Villagra, Nuria; López-Vázquez, Belén (2019). Exploring stakeholders’ dialogue and corporate social responsibility (CSR) on Twitter. Profesional de la información, v. 28, n. 5, e280513. https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.13

Valbuena, Esther & Monfort, Abel. (2020). Ética, deontología y responsabilidad social empresarial. Madrid: ESIC

Villagra, Nuria, Cárdaba, Miguel A. M. & Ruiz San Román, José A. (2016). Communicating Corporate Social Responsibility: re-assessment of classical theories about fit between CSR actions and corporate activities. Communication & Society, 29(2), 133-146. https://doi.org/10.15581/003.29.2.133-146

Programari

Word, Power Point i Excel.