Logo UAB
2021/2022

Protocol

Codi: 104778 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Torras Planas
Correu electrònic:
Nuria.Torras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Neus Molina Alfonso

Prerequisits

No es requereixen coneixements específics.

Objectius

 • Introduir l’alumnat en la teoria i l’aplicació pràctica de les normes del protocol, entès com el conjunt de regles establertes, de manera formal o no, per al tracte social; per als actes diplomàtics i les cerimònies oficials de tot tipus d’organitzacions (empresarials, universitàries, institucionals, polítiques, etc.).
 • Introduir l’alumnat en les normes socials bàsiques per desenvolupar-se amb naturalitat en els actes i celebracions d'empresa. 
 • Introduir l’alumnat en el domini dels instruments de comunicació com a vehicle de transmissió de la imatge.
 • Introduir l’alumnat en les normes de protocol oficial i privat i per a diferents tipus d’organitzacions.

Competències

 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l’organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les normes del protocol a persones de diferents religions, ètnies o cultures.
 2. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació.
 3. Comunicar-se amb altres persones durant l'organització i la realització d'actes protocol·laris.
 4. Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
 5. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 6. Idear i desenvolupar projectes d'organització d'esdeveniments de diferent índole i per a diferents tipus d'organitzacions, tenint en compte les normes de protocol que regeixen en cada organització i tipologia d'acte.
 7. Presentar una correcta planificació del temps per poder dur a terme un esdeveniment en una data concreta, tenint en compte la ubicació territorial, el calendari festiu, els terminis de les empreses que han d'intervenir en l'aportació de serveis, etc.
 8. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.

Continguts

 1. Introducció al protocol, definicions i conceptes bàsics.
 2. Protocol institucional, social i empresarial i la seva aplicació en la gestió d’esdeveniments.
 3. Els textos i la seva presentació en el llenguatge del protocol i de les relacions institucionals.
 4. L’equip humà de protocol.
 5. Protocol i seguretat.

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 • L’assignatura es desenvoluparà en sessions de teoria i pràctica. Un terç de la docència presencial es desenvoluparà amb el grup complet i dos terços en seminaris amb grups reduïts.
 • La metodologia docent es basarà en classes teòriques, aprenentatge mitjançant la discussió, lectures, estudis de cas, realització de treballs i proves. Es fomentarà la capacitat d'anàlisi crítica i de reflexió.
 • El plantejament de l'assignatura serà sensible a incorporar la perspectiva de gènere en totes les vessants possibles, des del contingut a les dinàmiques de treball i participació de l'alumnat. S’empraran metodologies que propiciïn la igualtat de gènere i les actituds no sexistes que facilitin la intervenció a l'aula de l’alumnat.
 • El dia de presentació de l’assignatura es donarà informació més detallada de l’organització de les sessions, i es farà servir el Campus Virtual per penjar materials docents i informacions necessàries per a l’adequat seguiment de l’assignatura.
 • En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 1, 2, 3, 6, 8
Seminaris 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 1, 2, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Activitat de recerca 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Estudi autònom 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

 1. Realització d'un examen (30% de la qualificació final) que es referirà al conjunt de continguts treballats a les classes de teoria. Aquesta activitat d’avaluació serà recuperable. 
 2. Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari (30% de la qualificació final). Aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.
 3. Realització d’un treball en grup de curs en el seminari de l'assignatura. Per a la seva avaluació es tindrà en compte el document lliurat (20% de la qualificació final) i la presentació oral (10% de la qualificació final). A l'inici del curs, el professorat del seminari donarà les indicacions per a la realització del treball, juntament amb els criteris d’avaluació i el calendari. El professorat del seminari s’encarregarà de tutoritzar la realització del treball durant el curs i d'avaluar-lo. Per les seves particularitats, el treball no es podrà recuperar. En cas que un alumne/a no el lliuri, es considerarà com a «No avaluable». Atès que l'assignatura té un model d'avaluació continuada, el «No avaluable» en el treball en grup de curs representarà també un «No avaluable» en l'assignatura.
 4. Assistència i participació activa al seminari (10% de la qualificació final). Per les seves particularitats, no es podrà recuperar.

Per aprovar l’assignatura cal haver superat obligatòriament l'examen, les pràctiques individuals i haver lliurat el treball de grup. Si l'examen o les pràctiques estan suspeses no faran mitjana amb la resta de qualificacions, la nota final de l'assignatura serà la de l’examen suspès o les pràctiques individuals suspeses. En cas que l’alumne/a no es presenti a l'examen, no presenti les pràctiques i/o no lliuri el treball en grup la nota final serà «No avaluable». En cas que l'alumne/a tingui l'examen i les dues pràctiques individuals suspeses, la nota final serà la mitjana d'aquestes dues activitats d'avaluació.

Qualificació final

La nota final, com anteriorment s'ha detallat, serà el resultat de:

 1. Examen sobre els continguts de teoria (30% de la qualificació final).
 2. Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari (30% de la qualificació final).
 3. Treball en grup de curs: document lliurat (20% de la qualificació final) + presentació oral (10% de la qualificació final).
 4. Assistència i participació activa al seminari (10% de la qualificació final). 

Activitats de recuperació

Podrà presentar-se a la recuperació l'alumnat que hagi lliurat el treball en grup, s'hagi presentat a l'examen, hagi lliurat les pràctiques individuals i hagi suspès. Tal com està detallat més amunt, el treball en grup i l'assistència i participació al seminari quedaran exclosos de la possibilitat de recuperació. 

Plagi

L’estudiant que realitziqualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa al seminari 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen sobre els continguts de teoria 30% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Presentació oral del treball 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball en grup 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

De Dios Orozco, Juan (2016). Protocolo para la organización de actos oficiales y empresariales. Antequera: IC Editorial.
Fuente, Carlos (2017). Protocolo para actos oficiales. Barcelona: Editorial UOC.  
Jiménez-Morales, Mónika i Panizo, Julio M. (2017). Eventos y protocolo: la gestión estratégica de actos corporativos e institucionales. Barcelona: Editorial UOC. 
Marín, Francisco (2004). El protocolo en los actos de empresa: la gestión de eventos corporativos. Madrid: Editorial Fragua.
Otero, Mª Teresa (2009). Protocolo y organización de eventos. Barcelona: Editorial UOC.
Portugal, Mª del Carmen (2019). Libro de estilo del protocolo oficial y las relaciones institucionales. Barcelona: Editorial UOC.

Programari

Coneixement d'ofimàtica.