Logo UAB
2021/2022

Màrqueting de la Comunicació

Codi: 104775 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Cervi
Correu electrònic:
Laura.Cervi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L'assignatura no té requisits previs obligatoris.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatures són:
1. Estudi de les estratègies per al desenvolupament d'accions de màrqueting de la comunicació per a les organitzacions.
2. Coneixements de les teories del comportament del consumidor formulades des dels diferents àmbits d'estudi del Màrqueting.
3. Capacitat de s'establir els objectius de comunicació i disseny de les estratègies més adequades en el diàleg entre les marques que generen les organitzacions i els consumidors.

Competències

 • Analitzar i avaluar l’estructura dels diferents tipus d’organitzacions, dels mitjans de comunicació i de la relació entre tots dos.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l’organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar la teoria i les tècniques del màrqueting a les diferents tipologies d'organitzacions.
 2. Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost/impacte).
 3. Aplicar l'ètica en la creació dels missatges per promocionar les marques a tota mena de públics.
 4. Dissenyar les estratègies més adequades en la relació entre marques i consumidors.
 5. Resoldre casos concrets per millorar l'eficàcia de les organitzacions quant a la relació amb els consumidors i la promoció dels productes que genera.
 6. Transmetre al consumidor o a l’usuari les bondats dels productes i serveis que ven l'organització.

Continguts

1. El comportament del consumidor
1. Conceptes bàsics
2. Les teories del comportament del consumidor


2. Anàlisi
1. DAFO/*PESTLE/*SOSTAC
2. Target


3. Establir objectius


4. Definir el missatge


5. Estratègia
1. Formulació de les estratègies
2. Accions
3. Eines
4. Ús de les xarxes socials


6: Desenvolupament

Metodologia

El curs es desenvolupa de forma teorico-pràctica. Alterna sessions i continguts teòrics amb el
desenvolupament de seminaris i treballs pràctics encaminats a una major comprensió del temari. D'aquesta
manera, els temes tractats en les classes teòriques podran desenvolupar-se a través d'activitats d'aplicació i
anàlisi pràctica. El curs plantejarà la resolució de diversos casos en què es demanarà el treball en grup
tutoritzat, així com el desenvolupament d'un projecte final d'assignatura que s'ha de fer de manera progressiva
durant el semestre.
El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.
El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clase Magistral 15 0,6 1, 2, 5, 6
Practiques a l'aula 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6
Resoluciò de problemes 7 0,28 1, 3, 4
Seminari 8 0,32 1, 2, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Activitats d'avaluaciò 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Practiques 37 1,48 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació continuada de l'assignatura es basarà en la qualificació de cada alumne en les següents activitats d'avaluació:


A. Treball de curs (30%). Durant les classes pràctiques, a més de la realització de les mateixes pràctiques de classe, els estudiants, amb la tutoria dels professors, prepararan en grups de 4 persones un treball de curs en el qual hauran d'analitzar en profunditat una empresa i proposar un pla de comunicació. Les condicions i dates de lliurament del treball de curs seran explicades el primer dia de classe

B. Presentació oral (10%)

C. Realització de Pràctiques a classe (25%). Són tasques en les quals l'estudiant, en grup o de manera individual, duu a terme activitats guiades o supervisades pel professor. Cadascuna de les pràctiques té una qualificació específica i fa mitjana per a l'obtenció del 40% corresponent a les pràctiques de classe. El curs realitzarà, almenys, 4 pràctiques puntuables.D. Examen teòric (25%).E: Assistència i participació activa (10%) 

 

Qualsevol treball escrit que tingui cinc errors ortogràfics i/o barbarismes (sumant 5 errors en total) obtindrà la nota de zero. També obtindrà un zero qualsevol treball amb un percentatge de plagi que superi les normes habituals del dret de cita; per detectar els possibles plagis es poden aplicar procediments informàtics sobre els arxius digitals dels treballs lliurats, sigui aplicant-los a tots sigui només a mostres aleatòries. L'estudiant que

realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Recuperació

L'alumnat que suspengui l'assignatura en l'avaluació contínua (resultat de la suma ponderada de les activitats d'avaluació) podrà optar a presentar-se a una recuperació de l'assignatura, per optar a aconseguir l'aprovat del curs. La prova de recuperació consistirà en un examen oral (teòric) sobre tot el contingut impartit al llarg de les classes de teoria i pràctica.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de

l'assignatura. Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura serà necessari haver obtingut una nota mitjana mínima de 3,5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asidstencia i participaciò activa a l'aula 10 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen teoric 25 2 0,08 1, 2, 5
Presentació oral 10 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització de Practiques 25 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
TREBALL DE CURS 30 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Alarb, Julio., & Monfort, Abel. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. Madrid: ESIC Editorial.¡

Alcaide Juan Carlos. (2013). Comunicació i màrqueting. Madrid: ESIC editorial.

Estrella Ramón, Antonia y Segovia, Cristina (2016). Comunicación integrada de marketing. Madrid: ESIC editorial.

Matilla, Kathy. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación Vol. 1. Un modelo de planificación estratrégica, paso a paso. Barcelona: Editorial UOC.

Oliveira, Andrea. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Barcelona: Editorial UOC.

 


Bibliografia complementària
La bibliografia complementària serà compartida al llarg del curs a través del Campus virtual.

 

Programari

Word, Excell, Powerpoint