Logo UAB
2021/2022

Sociologia General

Codi: 104771 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Parella Rubio
Correu electrònic:
Sonia.Parella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a cursar l'assignatura.

Objectius

Els objectius de l’assignatura són:

1)Oferir una introducció a la perspectiva sociològica, als seus principals temes d’anàlisi i a les idees i conceptes dels autors clàssics

2)Analitzar les principals característiques de l’estructura social contemporànea, les tendències de canvi i els principals factors de desigualtat en el marc del procés de globalització

3)Abordar els moviments socials contemporanis en el context de globalització i proporcionar el marc teòric i conceptual necessari

Competències

 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i descriure els pressupostos bàsics de l'estructura i la dinàmica social contemporànies.
 2. Construir un pensament crític i generar idees originals sobre el context social que l'envolta.
 3. Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 4. Incloure plantejaments científics diferents dels propis en l'anàlisi dels moviments i dels actors socials.
 5. Interpretar i discutir documents de les principals teories de la sociologia.
 6. Interpretar la lògica específica i distingir la diversitat dels moviments socials contemporanis.
 7. Interpretar les característiques de la societat del coneixement i del rol que hi tenen els diferents actors i moviments socials.
 8. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la sociologia.
 9. Valorar les característiques de les persones, col·lectius o institucions que són actors dels canvis socials per raó ideològica, de raça, gènere, etc.

Continguts

Bloc I.La perspectiva sociològica

La perspectiva i la imaginació sociològica. Estructura i desigualtat social. El procés de socialització. Les institucions socials. Identitats personals i col.lectives. Poder, dominació i ordre social. Hegemonia i contra-hegemonia. El canvi social. El naixement de la sociologia i la modernitat. Els autors clàssics: Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Freud.

Bloc II.Globalització i estructura social

Classes socials. Gènere, sexualitat i família. Racisme, etnicitat, migracions. Interseccionalitat i reproducció social. El neoliberalisme. El procés de globalització. Estats, institucions internacionals i firmes multinacionals. Globalització i sociología global.

Bloc III.Moviments socials contemporanis

El concepte de moviment social. Conceptes bàsics. Moviments i canvi social. Les revolucions. Temps, espai i moviments socials. El paper de les noves tecnologies. Les crisis de 2008 i 2020 i els moviments socials de la nostra època: la primavera àrab, el 15M i les protestes contra l’austeritat al sud d’Europa, Occupy, Black Lives Matters, el nou moviment feminista i el moviment contra el canvi climàtic…

Metodologia

El curs estarà basat en classes magistrals i en la discussió de lectures a classe.

L’assistència i la participació en les discussions a classe és un aspecte important de la mecànica de l’assignatura.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 21,5 0,86 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Seminaris i discussió 21,5 0,86 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Treball extern de l'alumnat 105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

a)Examen

Els criteris de qualificació de l'examen es basaran en la comprensió de la matèria explicada a classe  així com de les lectures obligatòries de l'assignatura.

b)Treball

A l'inici de curs es proporcionarà informació més detallada del treball de curs que hauran de fer les i els alumnes. El treball serà en grup

c)Participació

Participació de l'alumnat en les discussions a classe i en els debats sobre les lectures obligatòries

L'alumnat que no realitzi el treball o l'examen no podrà ser avaluat a final de curs.

d)Recuperació

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3'5.

e)Plagi

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 7, 9
Participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Treball de curs 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Lectures obligatòries

A l'inici de curs es proporcionarà un dossier de lectures obligatòries al campus virtual.

 

Bibliografia general de referència

Aguilar, Salvador. 2001. Ordre i desordre, Barcelona: Hacer

Bottomore, Tom y Nisbet, Robert (eds.). 1988. Historia del análisis sociológico. Buenos Aires: Amorrortu

Castells, Manuel. 1997-8. La era de la información 3 vols Madrid: Alianza

Crompton, Rosemary. 1994. Clase y estratificación. Madrid: Tecnos.

Giddens, Anthony. 2009. Sociología (6a edició), Madrid: Alianza

Kerbo, Harold R. 1998. Estratificación social y desigualdad, Madrid: McGraw Hill

Klein, Naomi. 2015. Esto lo cambia todo. Barcelona: Paidós.

Martínez García José S. 2013. Estructura social y desigualdad en España, Madrid:Catarata.

Neveu, Erik. 2009. Sociología de los movimientos sociales. Barcelona: Hacer.

Sztompka, Piotr. 1993. Sociología del cambio social. Madrid: Alianza.

Tilly, Charles. 2009. Los movimientos sociales. Barcelona: Crítica.

Programari

No proecedeix