Logo UAB
2021/2022

Expressió i Argumentació en Espanyol

Codi: 104767 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Muñoz Armijo
Correu electrònic:
Laura.Munoz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Francesc Rodríguez Ortiz
Laura Muñoz Armijo

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics diferents de les condicions d'accés a la universitat.

 

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és perfeccionar la capacitat d'anàlisi i producció de textos específics per les organitzacions, així com aprendre recursos d'argumentació per defensar les posicions d'una organització, tant a la comunicació interna com externa. Al final del curs, l'alumnat ha de conèixer les principals característiques d'una sèrie de models textuals, la qual cosa li permetrà aplicar aquests coneixements a la composició de textos, tant orals com escrites, en espanyol.

 

Competències

 • Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació tradicionals i digitals.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos en les dues llengües oficials que s'adeqüin a les estructures del llenguatge de les organitzacions.
 2. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 3. Descriure els models orals i escrits de les llengües oficials.
 4. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
 5. Planificar i executar treballs acadèmics tenint les llengües com a base de treball.
 6. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 7. Produir textos orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
 8. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 9. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

Tema 1. Oralitat i escriptura en els textos específics per a les organitzacions. Manifestacions de la llengua oral i de la llengua escrita en diferents formats. Recursos lingüístics per a l'elaboració de textos. Norma i ús en la comunicació oral i escrita. Alguns dels problemes normatius de l'espanyol.

Tema 2. Les unitats textuals: enunciats i paràgrafs. Els arguments: estructures i tipus. Constituents de l'enunciat, concordança i ordre de paraules. Ús dels connectors i d'elements referencials.

Tema 3. Procediments de creació textual. Factors lingüístics i extralingüístics en la creació de textos.

Tema 4. Articulació, problemes de pronunciació i característiques pròpies de la llengua oral en l'àmbit de la comunicació. Els trets prosòdics: velocitat d'elocució, les pauses i la intensitat. Estratègies d'èmfasi en l'argumentació oral.

Tema 5. La presentació oral. Recursos lingüístics per a presentacions orals. Preparació d'intervencions orals. Recursos orals per a la presentació oral. La comunicació no verbal.

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. 

La metodologia emprada a les activitats dirigides combina les classes magistrals (per a l'exposició dels continguts teòrics i descriptius del curs) amb les activitats pràctiques, que requereixen la participació activa de l'alumnat individualment i en grup. En les activitats supervisades l'alumnat haurà de realitzar la lectura, l'anàlisi i la síntesi de textos i documents de lectura obligatòria, així com preparar i realitzar els treballs assignats pel professorat. L'alumnat comptarà amb materials de suport en el Moodle de l'assignatura i amb tutories presencials.

En una de les sessions de l’assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 15 0,6 2, 9
Pràctiques d'aula i seminaris 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura, anàlisi i síntesi dels textos i documents, preparació i realització de treballs 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

L'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs les següents proves:

 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit (20 %)
 • Pràctiques d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral (20 %)
 • Carpeta estudiant llengua escrita (5%)
 • Carpeta estudiant llengua oral (5%)

 Les característiques de cadascuna de les pràctiques s'especificaran durant el curs i podran consultar-se en el Moodle.

 • Prova de comprensió de les lectures obligatòries (10 %)
 • Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs (40 %)

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les proves i lliurar-les en el termini fixat. S'ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5. Per calcular la nota final s'aplicaran els percentatges  anteriorment indicats. Per recuperar alguna de les proves és necessari obtenir una qualificació mínima de 3,5 sobre 10 encara que la suma de totes les activitats d'avaluació sigui un 5. Els estudiants que hagin suspès la prova teòrica amb menys d'un 3,5 hauran de presentar-se a la recuperació.

Els estudiants que hagin suspès alguna de les activitats podran presentar-se a la recuperació d'un màxim de dues de les proves realitzades de manera ordinària. 

Es considerarà "No avaluat" quan l'estudiant només hagi realitzat una de les pràctiques/proves. L'elaboració de més d'una pràctica/prova suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a l'avaluació.

Per tenir dret a la revisió extraordinària, l'alumnat ha d'haver realitzat la revisió ordinària.

ADVERTIMENT:

Les faltes d'ortografia, així com els errors a la puntuació, la morfosintaxi i el lèxic es penalitzen amb -0,2 punts cadascuna. Amb més de 15 faltes o errors gramaticals la prova es considerarà suspesa amb un 0 i haurà de repetir-se en la recuperació. En la recuperació l'estudiant només pot presentar-se a un màxim de dues proves (del total de quatre).

En el cas que es modifiqui la docència híbrida i les sessions presencials s’hagin d’aturar, es reduiran les activitats d’avaluació a la realització dels dos portafolis.

1.Portafoli de llengua escrita, que tindrà un valor del 50% de la nota

2.Portafoli de llengua oral, que tindrà un valor del 50% de la nota

Els alumnes tindran les lectures obligatòries i els materials de teoria com a material de suport per realitzar els exercicis dels portafolis.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta estudiant llengua escrita 5% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8
Carpeta estudiant llengua oral 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Prova de comprensió de les lectures obligatòries 10 % 0 0 2, 8, 9
Prova escrita sobre els continguts teòrics i descriptius del curs 40 % 0 0 2, 8, 9
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge escrit 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica d'anàlisi i producció de mostres del llenguatge oral 20 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
 
Bibliografia bàsica
 • BRIZ, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.
 • HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y María del Carmen García Tejera (2004): El Arte de hablar: manual de retórica práctica y de oratoria moderna, Barcelona: Ariel.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2019): Libro de estilo de la lengua española: según la norma panhispánica, Madrid: Planeta.
 • SÁNCHEZ LOBATO, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.
 • van DIJK, Teun A. (2000) (comp.): Estudios sobre el discurso: una introducción multidisciplinaria, Barcelona: Gedisa.

 

Bibliografia específica
  
Al llarg del curs es facilitaran les referències bibliogràfiques obligatòries i complementàries fundamentals per el seguiment del curs.

Programari

No hi ha cap programai específic. La comunicació dels alumnes amb el professorat serà per mitjà del correu electrònic i de la plataforma Campus virtual.