Logo UAB
2021/2022

Expressió i Argumentació en Català

Codi: 104766 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolça Manubens Gil
Correu electrònic:
Maria.Manubens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Enric Serra Casals

Prerequisits

L'alumnat provinent de fora de les terres de parla catalana, és a dir, sense escolarització prèvia en aquesta llengua, ha de seguir un pla de treball paral·lel per aprendre català. Aquesta dedicació paral·lela és necessària però no suficient per superar l'assignatura: l'alumnat que tingui aquest perfil serà avaluat amb els mateixos criteris que el grup, si bé es tindran en compte els esforços i els avenços demostrats.

Objectius

1) Conèixer les característiques i els condicionaments dels textos propis dels mitjans de comunicació.

2) Analitzar l'estandardització de la llengua catalana oral en el procés de normalització i consolidació lingüístiques.

3) Conèixer i dominar l'expressió i l'argumentació.

4) Consolidar els coneixements i l'aplicació de la normativa catalana, per arribar a tenir un domini complet del sistema lingüístic.

Competències

 • Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació tradicionals i digitals.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos en les dues llengües oficials que s'adeqüin a les estructures del llenguatge de les organitzacions.
 2. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 3. Descriure els models orals i escrits de les llengües oficials.
 4. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
 5. Planificar i executar treballs acadèmics tenint les llengües com a base de treball.
 6. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 7. Produir textos orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
 8. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 9. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

1. La norma i l'estàndard

1.1. El procés d'estandardització: composicionalitat i polimorfisme

1.2. Les eines de consulta per al professional

 

2. L'expressió oral

2.1. L'eficiència locutiva. Escriure per a l'oïda

2.2. Criteris de pronunciació. L'aplicació de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana en els mitjans de comunicació

2.3. Les variacions pel canal, pel tema, pel to i pel tenor

2.4. Genuïnitat i interferència

 

3. L'expressió escrita

3.1. Els modificadors del nom

3.2. Les expressions temporals

3.3. Els pronoms relatius

3.4. Els pronoms ho, en i hi. Les combinacions incorrectes en registres formals

3.5. Les preposicions que s'elideixen, que es mantenen, que alternen i que no alternen

3.6. Locucions i connectors acceptats i no acceptats

 

4. L'argumentació

4.1. La comunicació persuasiva i la mala retòrica

4.2. Les premisses del llenguatge eficaç. Discursos argumentatius en els mitjans de comunicació

4.3. Tipus d'arguments: per exemples, per analogia, per autoritat, per les causes i per deducció

 

Els llibres 101 dubtes del català resolts per l'Optimot (Rosa dels Vents, 2021), de Pau Clua, i Parla bé, collons! (Montena, 2021), de La Incorrecta, són les dues lectures obligatòries del curs.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

 

Metodologia

Aquesta assignatura està estructurada en una alternança de teoria virtual (dues hores cada quinze dies) i seminaris presencials (tres hores cada quinze dies). S'hi combinen les explicacions teòriques i la resolució d'exercicis, amb dos objectius principals: (a) consolidar els coneixements sobre la norma i l'ús de la llengua catalana i (b) fomentar la reflexió crítica.

La teoria s'impartirà en línia, ja sigui amb classes virtuals síncrones, amb power points acompanyats d'àudios o amb administració de materials i lectures diversos. Les tres hores de seminari s'impartiran de forma presencial, tot fent activitats dirigides, supervisades i autònomes.

 

En el cas que la modalitat docent canviï per qüestions sanitàries, els professors informaran dels canvis que es produeixin en la programació de l'assignatura i en la metodologia docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis escrits 18 0,72 1, 3, 4, 5, 7, 8
Exercicis orals 17,5 0,7 1, 3, 4, 5, 7, 8
Exposició de temes 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Tipus: Supervisades      
Feina tutoritzada 13 0,52 1, 3, 5, 6, 7, 8
Resolució de dubtes 4,5 0,18 3, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lectures seleccionades 14 0,56 1, 2, 3, 5, 8, 9
Preparació de textos 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'esquema del model avaluatiu és el següent:

 

 1. Control 1 de teoria. 22,5%
 2. Control 2 de teoria. 22,5%
 3. Nota de teoria. 5%
 4. Control 1 de pràctiques. 20%
 5. Control 2 de pràctiques. 20%
 6. Nota de pràctiques. 10%

 

- NO es fa mitjana si la nota de teoria o de seminari és inferior a 3,5.

 

- Té dret a reavaluació l'alumnat amb una nota compresa entre 3,5 i 4,9.

 

- Per poder ser avaluat, cal haver fet dos controls de teoria així com totes les activitats i un control de pràctiques. L'assistència a les sessions, tant presencials com virtuals, és obligatòria. Si no es compleixen aquests requisits, la qualificació serà 'No Avaluable'.

 

Sistemes de recuperació

Es farà un control de teoria i un control de pràctiques similars als controls del curs. El control de teoria tindrà un valor del 40% i el de pràctiques, del 60%. L'alumnat que superi la recuperació obtindrà un 5 de nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats específiques 15% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Controls 85% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Avui (1997). Llibre d'estil. Empúries. Barcelona.

Badia Margarit, Antoni Maria (1994). Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Badia, Jordi et al. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

Bassols, Margarida; Segarra, Mila [ed.] (2009). El col·loquial mediatitzat. Vic: Eumo Editorial.

Bau, Montserrat; Pujol, Montserrat; Rius, Agnès (2007). Curs de pronunciació: exercicis de correcció fonètica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Bibiloni, Gabriel (1997). Llengua estàndard i variació lingüística. València: Edicions 3 i 4.

Bibiloni, Gabriel (2006). "L'ús de la llengua catalana a IB3 Televisió". A: <http://bibiloni.cat/blog/?p=239>

Bonet, Eulàlia et al. (1997). Manual de transcripció fonètica. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònomade Barcelona.

Casals, Daniel; Faura, Neus (2010). El català als mitjans de comunicació. Barcelona: EdiUOC.

Casals, Daniel; Torrent, Anna Maria; Bassols, Margarida (2017). Allò que el corrector no s'endugué. La correcció postdigital. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

Castellanos, Josep Anton (2004). Manual de pronunciació. Vic: Eumo.

Company, Catalina; Puigròs, M. Antònia (2006). Llibre d'estil d'IB3. Palma: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

Consell de Mallorca; Universitat de les Illes Balears (2009). Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Palma: Consell de Mallorca, Universitat de les Illes Balears.

Coromina, Eusebi (2008). El 9 Nou, El 9 TV. Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d'Osona.

Creus, Imma; Romero, Sílvia (1999). "Els mitjans de comunicació orals a Lleida". Llengua i Ús, núm. 14, p. 31-36.

Creus, Imma, Julià, Joan i Romero, Sílvia (2000). Llengua i ràdio. Lleida: Pagès Editor.

Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna Maria (eds.) (2000). Llengua oral i llengua escrita a la televisió. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Cuenca, Maria Josep (1996). Sintaxi fonamental. Barcelona: Empúries.

Enciclopèdia Catalana (1985). Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Fité, Marcel (2014). Proudubtes.cat. Barcelona: Barcanova

Ginebra, Jordi (2017). La nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Guia pràctica. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. [http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/274]

Institut d'Estudis Catalans (1990). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I. Fonètica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (1990). "La llengua catalana en els mitjans de comunicació de massa i especialment en la televisió". A: Documents de la Secció Filològica I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 137-140.

Institut d'Estudis Catalans (1992). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II. Morfologia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (1993). "La llengua catalana i els mitjans de comunicació de massa". A: Documents de la Secció Filològica II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, p. 31-36.

Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionaride la llengua catalana. Barcelona, Palma de Mallorca, València.

Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (2018). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. III. Lèxic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Llibre d'estil. El Periódico de Catalunya (2002). Barcelona: Ediciones Primera Plana.

Lacreu, Josep (2008). Manual d'ús de l'estàndard oral. 8a edició corregida. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Marí, Isidor (2007). "La consolidació d'un estàndard oral: límits i condicions". Quaderns del CAC, núm. 28. Pàg. 31-37.

Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. 4a edició. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Mollà, Toni (2007). "El model lingüístic oral: el cas de Canal 9 o el nivell (lingüístic) desnivellat". Quaderns del CAC , núm. 28. Pàg. 13-19.

Paloma, David; Rico, Albert (2000). Diccionari de pronunciació en català. Barcelona: Edicions 62.

Paloma, David; Rico, Albert (2005). No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen. Barcelona: Empúries.

Paloma, David; Rico, Albert (2008). Diccionari de dubtes i barbarismes. Barcelona: Edicions 62.

Paloma, David (2010). 50 obres de llengua del segle XXI. Ressenyes i propostes de recerca. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Paloma, David (2015). Personatges convertits en paraules. Barcelona: Barcanova.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia. Barcelona: Columna.

Saborit, Josep (2009). Millorem la pronúncia. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Solà, Joan (1994). Sintaxi normativa. Barcelona: Empúries.

Solà, Joan et al. (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.

Vallverdú, Francesc (2000). El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62 - Televisió de Catalunya. Pràctiques Lingüístiques, 3.

 

webgrafia

Bibiloni, Gabriel. Guia de correcció fonètica. [http://bibiloni.cat/correcciofonetica/ index.html]

Centre de Terminologia Termcat [http://www.termcat.cat]

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Portal lingüític [http://esadir.cat]

Enciclopèdia Catalana: Gran enciclopèdia catalana [http://www. enciclopedia.cat]

Enciclopèdia Catalana: Diccionari de la llengua catalana [http://www. enciclopedia.cat]

Institut d'Estudis Catalans: Diccionari de la llengua catalana [https://mdlc.iec.cat/]

Institut d'Estudis Catalans: Gramàtica essencial de la llengua catalana [https://geiec.iec.cat/]

Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos [https://estil.lloc.iec.cat]

Paloma, David; Mas, Josep Àngel; Montserrat, Mònica (2017). Diccionari de dubtes del català oral. [http://www.llengua.info/ddcor].

Puigdomènech, Laura; Solís, Marina (2005). Proposta de llibre d'estil per a Andorra Televisió. [http://www4.uji.es/~al058181/Llibre_estil_ Andorra.pdf]

Secretaria de Politica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Centre de Terminologia Termcat. Optimot [http://optimot.gencat.cat]

Universitat de Barcelona: Els sons del català. [http://www.ub.edu/sonscatala/ca/ presentacio]

Vilaweb: Llibre d'estil [http://www.uic.es/sites/default/files/uic/llibreestil-vilaweb1.pdf]

Programari

Paquet ofimàtic de Microsoft o similar.