Logo UAB
2021/2022

Tercera Llengua Estrangera I, Francès

Codi: 104646 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura de la Paz Vigo
Correu electrònic:
Laura.DeLaPaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest primer curs ha de ser capaç de fer el següent:
* Reconèixer els signes ortogràfics propis del francès i relacionar-los amb els fonemes corresponents.
* Reconèixer les lletres que es pronuncien i les que no es pronuncien.
* Distingir els fonemes /y/, /u/, /e/, /E/...
* Interioritzar progressivament el sistema rítmic i l’entonació del francès.
* Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon, en llocs públics.
* Mantenir una conversa senzilla relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana.
* Comprendre anuncis, notícies i informacions periodístiques breus, i extreure informació d’un text escrit adreçat a un públic general (avisos, cartells, prospectes, notes, etc.).
* Redactar textos breus i senzills en francès (postals, notes, textos personals, etc.).
* Omplir formularis i impresos en què es demana informació personal.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Establir contacte amb una persona: saludar i respondre a una salutació, donar la benvinguda.
* Acomiadar-se.
* Presentar-se i presentar una altra persona.
* Demanar disculpes.
* Donar les gràcies.

b) Funció informativa
* Identificar-se i identificar una altra persona. Demanar i donar informació personal (nom, edat, professió, domicili, lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, situació familiar, costums, gustos, vacances). Descriure una persona pel seu caràcter.
* Demanar i donar informació sobre llocs (situació, característiques, etc.).
* Demanar i donar informació temporal: hora, horaris, dates, durada d’una activitat.
* Demanar i donar informació sobre un fet present, passat o futur.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)
* Expressar satisfacció o insatisfacció.
* Expressar preferència.
* Expressar un desig.

d) Funció inductiva
* Fer preguntes i expressar la voluntat o el desig de fer alguna cosa.
* Manifestar la possibilitat o la impossibilitat de fer alguna cosa.
* Proposar una activitat.

e) Funció metalingüística
* Preguntar i dir com es diu o com es pronuncia alguna paraula en francès.
* Preguntar i dir com es lletreja una paraula i quins signes gràfics requereix una determinada expressió escrita (accent, apòstrof, coma, punt, guionet, etc.).
* Demanar que es repeteixi el que s’ha dit, que es parli més a poc a poc o més alt.
* Demanar el significat d’una paraula o d’una expressió.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

Determinants
* Articles determinats: le, la, les.
* Articles indeterminats: un, une, des.
* Articles contractes: au, aux, du, des.
* Articles partitius: du, de la, de l’, des (introducció)

Adjectius
* Demostratius: ce, cet, cette, ces.
* Possessius: mon, ton, son i la seva concordança.
* Numerals: cardinals i ordinals.
* Exclamatius i interrogatius: quel, quelle, quels, quelles.

Noms i adjectius
* Nom: flexió de gènere i nombre.
* Adjectiu qualificatiu: concordança.

Verbs
* Indicatiu present de verbs regulars i irregulars.
* Verbs auxiliars être i avoir.
* Condicional present (de cortesia).
* Perífrasi de possibilitat (pouvoir + inf.), de futur pròxim (aller + inf.).

Adverbis
* De quantitat (beaucoup, peu, assez, très, trop).
* De freqüència (souvent, toujours...).
* De manera (bien, mal).
* De temps.
* De lloc.
* D’afirmació i de negació.

Pronoms
* Pronoms personals amb funció de subjecte: je, tu, il, elle, on.
* Pronoms personals amb funció de complement directe: le, l’, la, les.
* Pronoms reflexius: me, te, se, nous, vous.
* Pronoms tònics i després de preposició: moi, toi, lui, elle.
Conjuncions bàsiques
* Coordinació: et.
* Oposició: mais, ou.
Preposicions
* De lloc: à, en, dans, devant, entre, sur.
* De temps: en, à, après, avant.

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents: presentacions, (professions, nacionalitat, família, descripció de persones), gustos, oci i esports, activitats quotidianes i de lleure, descripció de llocs (barri, ciutat, casa), vacances, visites turístiques, transports, climatologia, allotjament, compres (comerços i transaccions), menjars i begudes.

Continguts fonètics i prosòdics

L’alumnat ha de reconèixer els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L’estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
* Terminacions consonàntiques (s, t, r).
* Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
* Dobles vocals.
* Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).

Metodologia

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme; l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No Presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 3 0,12 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:
Fitxes de lectura
Activitats de transformació
Miniproves
Fitxes d’autoavaluació
Recerca d’informació
Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fan una o diverses proves parcials, que poden ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada. Avalua l’expressió escrita i l’oral. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 % (activitats i prova final).

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a reavaluació.

La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats orals 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8
Redaccions 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia Bàsica

 • Llibre de text Illico A1, livre de l’élève. ISBN:  978-2-01-513538-0
 • Llibre d’exercicis de gramàtica: Grammaire Progressive du Français avec 680 exercices (3ème édition). Niveau intermédiaire. CLE International. (Es fa servir a primer, segon i tercer). ISBN: 978-209-038103-0
 • Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’estudiant ha d’imprimir i portar a classe.
 • Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web (vegeu el Campus Virtual).
 • Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom, http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

 

Bibliografia complementària

 • Le nouveau BESCHERELLE : L’art de conjuguer.  
 • MIQUEL, Claire : Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Débutant avec 250 exercices, Paris, CLE International. ISBN : 978-209-033878-2

Programari

.