Logo UAB
2021/2022

Sistemes de Comunicació

Codi: 104537 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503743 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Angeles Vazquez Castro
Correu electrònic:
Angeles.Vazquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La meitat de l'assignatura és en català i la meitat en anglès.

Equip docent

David Megías Jiménez

Prerequisits

L'assignatura és autocontinguda.

Objectius

Les ciutats instel·ligents requereixen una gran quantita de dades per a millorar els serveis i així la qualitat de la vida dels seu ciutadans. Per a aquestes dades puguin ser accessibles i utilitzats per a qualsevol tipus de millora de la gestió de la ciutat intel·ligent calen sistemes de comunicació d'altes prestacions. Aquests sistemes utilitzaran protocols de transmissió que garantitzaran que el flux de dades es transmet de manera ràpida, fiable i segura.

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és proporcionar a l'alumnat de l'assignatura una base de principis de funcionament dels sistemes que permeten la comunicació, fent especial èmfasi en els mecanismes d'interconnexió i escabilitat.

Competències

 • Desenvolupar plataformes de gestió, integració de serveis als ciutadans i a la governança aplicant tecnologies i sistemes de sensorització, adquisició, processament i comunicació de dades.
 • Dimensionar la infraestructura tecnològica necessària per respondre a les necessitats de les ciutats de forma oberta, entenent les interaccions entre aspectes tecnològics, socials i operacionals de les ciutats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 • Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar cooperativament en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i avaluar diferents tecnologies de xarxa per a les diferents necessitats comunicatives entre els elements d'una ciutat intel·ligent.
 2. Concebre sistemes de comunicació per a ciutats intel·ligents capaços de connectar-ne tots els components.
 3. Dissenyar i desenvolupar solucions informàtiques que permetin a la ciutadania l'accés distribuït a les plataformes de gestió i serveis integrats.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 5. Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 6. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 9. Treballar cooperativament en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 10. Triar l'estàndard de comunicacions sense fil més adequat per a cada aplicació.

Continguts

 

1. Introducció als sistemes i xarxes de comunicacions

2. Part A. Fonaments bàsics de protocols de xarxa

- Protocols d'interconnexió de xarxes

- Protocols d'extrem a extrem

- Protocols d'aplicació

- Protocols avançats d'interconnexió de xarxes

3. Part B. Fonaments bàsics de sistemes de comunicacions

- Introducció a la teoria de la informació

- Parts d'un sistema de comunicació

- Clasificació segons rang de cobertura 

- Exemples de'estàndars de comunicacions relevants 

 

Metodologia

 

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en:

1) Sessions setmanals de dues hores de teoria

2) Sessions setmanals d'una hora de contingut pràctic

3) Sessions d'aprenentatge pràctic mitjançant projectes o pràctiques de laboratori

També es realitzaran activitats en grup fora de l'aula formarà part de l'avaluació continuada 

S'utilizarà el Campus Virtual de la UAB (https://cv.uab.cat/) i TEAMS com a plataformas virtuals per a la comunicació amb l'alumnat

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sesiones prácticas 12,5 0,5 2, 4, 5, 8, 9, 10
Sesiones prácticas semanales 12,5 0,5 1, 4, 5, 10
Sesiones teóricas semanales 25 1 2, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Actividades en grupo 12,5 0,5 1, 8, 9, 10
Entrega de trabajos 12,5 0,5 3, 5, 6, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Estudio de los contenidos 25 1 1, 2, 6, 7, 8
Resolución de problemas prácticos 23 0,92 4, 7

Avaluació

 

L'avaluació de l'assignatura serà per avaluació continuada i consistirà en tres mecanismes d'avaluació:

A. Qüestionari de comprensió sobre la part teòrica de xarxes

B. Qüestionari de comprensió sobre la part teòrica de sistemes

C. Lliurament d'informes sobre l'execució de les sessions pràctiques sobre la part de xarxes

D. Lliurament d'informes sobre l'execució de les sessions pràctiques sobre la part de sistemes 

L'avaluació de nota numèrica es ponderarà de la següent manera: A 25%, B 25%, C 25%, D 25%. Per fer mitjana, es requerirà un 3 de nota mínima. Les parts amb menys d'un 3 hauran de recuperar-se per poder tenir nota final. 

L'alumnat que hagi estat avaluat d'un mínim de 2/3 de l'avaluació de l'assignatura podrà optar al procés de recuperación.

En el cas de recuperació de les pràctiques (lliurament fora de termini), hi haurà penalització de 30%.

El procés de recuperació consistirà en un qüestionari addicional pels punts A i B, i un segon plaç de lliurament pels punts C i D.

No es contempla un tractament diferenciat per l'alumnat que repeteix l'assignatura.

La nota final constarà com "No Avaluable" només quan no s'hagi participat en el procés d'avaluació.
 
Es considerarà donar Matrícula d'Honorr als estudiants que, havent obtingut una nota final igual o superior a nou (9), hagin participat activament en el desenvolupament de l'assignatura. 
 
Nota sobre còpies, plagis, i altres irregularitats
 
Sense perjudici d'altresmesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació en una activitat avaluable es qualificaran amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:
 
 
- la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;
- deixar copiar;
- presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament els què no han treballat);
- presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;
- tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, boligrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
- parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
- copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);
- usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.
 
La nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les notes en cas que l'estudiant hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació). En edicionsfutures d'aquestaassignatura,a l'estudiant que hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació no se li convalidaran cap de les activitats d'avaluació realitzades.
 
En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de)en qualsevolde les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cuestionarios Cuestionarios 2 0,08 6, 7, 8
Entregas Entregas 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Bibliografia

Notes proporcionades a classe.

  

Bibliografia bàsica:

D.E. Comer (2005). Internetworking with TCP/IP, 5th Edition. Prentice Hall.

Managing the Internet of Things : architectures, theories and applications edited by Jun Huang and Kun Hua (biblioteca online UAB).

 

Bibliografia complementària:

G. Tomsho (2011). Guide to Networking Essentials, 6th Edition. Cengage.

W. R. Stevens (1993). TCP/IP Illustrated, Volume I. Addison-Wesley.

A.S. Tanenbaum (2002). Computer Networks, 4th Edition. Prentice Hall.

W. Stallings (2004). Comunicaciones y redes de computadores, 7a Edición. Pearson Prentice Hall.

N. Barcia, C. Fernández, S. Frutos, G. López, L. Mengual, F.J. Soriano, F.J. Yágüez (2005). Redes de computadores y arquitecturas de comunicaciones. Supuestos prácticos. Pearson Prentice Hall.

 

Programari

 

Docker, Linux i Virtual Box.