Logo UAB
2021/2022

Geodèsia i Sistemes de Localització

Codi: 104533 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503743 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Terris Gallego
Correu electrònic:
Rafael.Terris@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Lluís Pesquer Mayos
Alaitz Zabala Torres

Prerequisits

Tot i que no hi ha estrictament prerequisits, es recomana haver cursat amb aprofitament les assignatures de matemàtiques, informàtica i bases per a la geoinformació.

Objectius

Els objectius generals d'aquesta assignatura són:

 • Conèixer les diferents modelitzacions de la superfície terrestre i els seus components.
 • Identificar els tipus, propietats i distorsions de les principals projeccions cartogràfiques.
 • Conèixer els fonaments i les aplicacions dels principals sistemes de localització existents.

Els objectius específics d'aquesta assignatura són:

 • Introduir a l'alumne en les eines per a l'anàlisi de dades georeferenciades.
 • Identificar correctament la projecció cartogràfica i datum d'una base georeferenciada.
 • Calcular amb exactitud mesures de distància, perímetre i àrea.
 • Conèixer els mètodes i les eines per als canvis de projecció cartogràfica.
 • Conèixer els principis de funcionament dels sistemes de localització basats en senyals terrestres, i els seus avantatges/desavantatges.
 • Conèixer els principis de funcionament dels sistemes de localització per satèl·lit, i els seus avantatges/desavantatges.
 • Ser capaç de decidir quin sistema de localització és el més adient en funció dels requeriments d'usuari, l'escenari de treball i la complexitat/cost associat.

Competències

 • Analitzar i modelitzar les dinàmiques urbanes i territorials a partir d’instruments metodològics d’anàlisi qualitativa i quantitativa.
 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 2. Georeferenciar bases de dades alfanumèriques de naturalesa diversa.
 3. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 4. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 5. Treballar amb bases de dades amb diferents sistemes de referència o projeccions.

Continguts

Part I. Geodèsia i projeccions 

G-1. Modelitzacions de la superfície terrestre

 • Geoide
 • El·lipsoide/esfera
 • Mesures, distorsions, incerteses

G-2. Sistemes de referència

 • Sistemes de referència compostos
 • Sistemes de referència horitzontals
 • Sistemes de referència verticals i altimetria
 • Marcs de referència
 • Components d'un sistema de referència cartogràfic
 • Sistemes no cartogràfics

G-3. Datums i el·lipsoides

 • Datums i el·lipsoides globals
 • Datums i el·lipsoides locals
 • Transformacions entre datums

G-4. Estàndards i geoserveis

 • Introducció
 • Estàndards de visualització (WMS) i descarrega (WCS, WFS)
 • Exactitud posicional i Qualitat

G-5. Projeccions cartogràfiques

 • Tipus de projeccions
 • Propiedades de les projeccions
 • Distorsions en les projeccions (àrea, distància, forma)
 • Mètodes de reprojecció cartogràfica

Part II. Sistemes de localització

SL-1. Introducció als sistemes de localització

 • Motivacions i aplicacions
 • Tipus de sistemes de localització
 • Tecnologies de localització (satèl·lit i terrestre)

SL-2. Fonaments i principis d'operació

 • Tècniques de localització basades en mesures de temps d'arribada (TOA)
 • Tècniques de localització basades en mesures de diferències de temps d'arribada (TDOA)
 • Tècniques de localització basades en mesures d'angle d'arribada (AOA)
 • Tècniques de localització basades en mesures de potència de senyal rebut (RSS)

SL-3. Sistemes de localització per satèl·lit

 • Introducció als sistemes de posicionament global per satèl·lit (GNSS)
 • Arquitectura dels sistemes GNSS
 • Característiques dels senyals de GNSS
 • Arquitectura dels receptors GNSS
 • Prestacions i fonts d'errors
 • Fonaments dels sistemes diferencials
 • Integració amb sensors inercials

SL-4. Sistemes de localització amb senyals terrestres

 • Localització amb senyals de xarxes cel·lulars (4G i 5G)
 • Localització amb senyals de radiodifusió (DVB-T, DAB, FM)
 • Localització amb senyals de proximitat (RFID, Bluetooth)

 

Metodologia

Activitats presencials

 • Classes de teoria (TE): exposició dels continguts teòrics de l'assignatura.
 • Classes de problemes (PAUL): resolució dels problemes i exercicis pràctics relacionats amb la teoria, amb participació dels alumnes.
 • Classes de laboratori (PLAB): aplicació dels conceptes teòrics presentats a les classes de teoria i problemes, a casos pràctics reals i presa de contacte amb programari de planificació, anàlisi i simulació.

Activitats autònomes

 • Estudi dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. Preparació dels problemes, pràctiques de laboratori i exàmens.
 • Treballs pràctics: realització i aprofundiment de les pràctiques de laboratori. Preparació de la memòria final de cada pràctica.

Competències transversals

 • T05. Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació. Aquesta competència es desenvoluparà durant les sessions de problemes i de laboratori, on l'estudiant després d'haver consolidat els coneixements teòrics, haurà d'analitzar problemes pràctics, raonar sobre les solucions adoptades i proposar possibles millores. S'avaluarà com a part de les proves relacionades amb els continguts pràctics de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de laboratori 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 5
Classes de problemes 10 0,4 2, 4
Classes de teoria 24 0,96 2, 4
Tipus: Autònomes      
Treball individual de l'alumne 88 3,52 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació són les següents:

 • [50%] Exàmens parcials [ExP]
  • [25%] Examen Part I (Geodèsia) [ExP1] 
  • [25%] Examen Part II (Sistemes de Localització) [ExP2]
 • [30%] Pràctiques de laboratori [Lab]: lliurament d'informes de resultats i/o realització de proves de coneixements de les pràctiques dutes a terme al laboratori
  • [15%] Informes/Proves Part I (Geodèsia) [Lab1]
  • [15%] Informes/Proves Part II (Sistemes de Localització) [Lab2]
 • [20%] Sessions pràctiques [Pr]: desenvolupament de sessions pràctiques per avaluar els coneixements adquirits
  • [10%] Sessions Part I (Geodèsia) [Pr1]
  • [10%] Sessions Part II (Sistemes de Localització) [Pr2]

Càlcul de notes

La Nota Final (NF) de l'assignatura es calcularà a partir de les activitats indicats anteriorment, aplicant la següent fórmula:

NF = (0.5 x NF1) + (0.5 x NF2) 

On:

NF1 = (0.5 x ExP1) + (0.30 x Lab1) + (0.20 x Pr1)

NF2 = (0.5 x ExP2) + (0.30 x Lab2) + (0.20 x Pr2)

Cada activitat s'avaluarà sota l'escala de 0 a 10.

Per a superar l'assignatura cal que la nota final sigui igual o més gran que 5 (NF >= 5.0) i que es compleixintotes les condicions següents:

ExP1 >=3

ExP2 >=3

NF1 >=3

NF2 >=3

Examen de síntesi

D'acord amb la normativa acadèmica, els estudiants que no superin l'assignatura però que s'hagin avaluat de més de dos terços d'aquesta, es poden presentar a un examen de síntesi.

Aquest examen permetrà recuperar la part d'avaluació corresponent als exàmens parcials (50% de la nota final), però no pas la part corresponent a les activitats de laboratori. Aquestes últimes, degut al seu caràcter eminentment pràctic, no poden ser recuperades. 

Alumnes repetidors

Els alumnes repetidors cal que es tornin a avaluar de totes les activitats d'avaluació previstes a l'assignatura. No es mantindrà la nota de proves dutes a terme en cursos passats.

Consideració de "No Avaluable"

Els alumnes que no es presentin a cap dels dos exàmens, ni tampoc a la prova final de síntesi, tindran la consideració de "No Avaluable".

Consideració en cas de còpia o plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa vigent, es qualificarà amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero i no es podrà recuperar en el mateix curs acadèmic.

Matrícules d'honor

Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura.S'atorgaran matrícules d'honor només a estudiants que hagin mostrat un gran nivell d'excel·lència l'assignatura, i no per defecte als que hagin tret les notes més altes. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Comunicació

El Campus Virtual serà la plataforma de comunicació amb els/les estudiants.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Part I 25 2 0,08 1, 2, 4, 5
Examen Part II 25 2 0,08
Informes de laboratori 30 12 0,48 1, 3, 4
Sessions pràctiques 20 1,5 0,06 1, 2, 4, 5

Bibliografia

Part I

Part II

Programari

Durant les sessions pràctiques es podrà fer ús del següent programari: Miramon, ArcGIS, QGIS i/o MATLAB.