Logo UAB
2021/2022

Gestió Empresarial i de Projectes

Codi: 104531 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503743 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Durà Guimerà
Correu electrònic:
Antoni.Dura@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Elisabet del Valle Álvaro

Prerequisits

No hi ha ninguna especial

Objectius

La matèria té per objectiu principal proveir dels conceptes bàsics sobre gestió empresarial i de projectes necessaris així com les competències i les habilitats necessàries per  afrontar el món professional actual relacionat amb les ciutats intel·ligents i sostenibles.

Competències

 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 • Dissenyar, desenvolupar i defensar projectes relacionats amb la gestió, l’equitat i la sostenibilitat de les ciutats aplicant elements d’innovació tecnològica, com les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 • Identificar i interpretar els reptes socials, econòmics, tecnològics i de sostenibilitat que es plantegen en diferents àmbits com en urbanisme, infraestructures, mobilitat, economies urbanes, serveis i equipaments, diversitat cultural i desigualtats socials, recursos energètics i naturals, residus, etc.
 • Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
 2. Descriure les estratègies fonamentals d'acció de les empreses en el desenvolupament de ciutats intel·ligents i sostenibles.
 3. Dissenyar i gestionar projectes per a empreses tenint en compte aspectes de caràcter tecnològic, institucional, econòmic i organitzatiu.
 4. Dominar a un nivell bàsic els aspectes essencials (estructura, organització, normativa i economia) de les empreses.
 5. Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

 

 1. Introducció a la funció directiva
  1. Funcions directives.
  2. Noves orientacions de la funció directiva.
  3. Lideratge i estils de lideratge
  4. Competències i habilitats directives.
    
 2. Estratègia d’empresa
  1. El procés d’anàlisis i formulació de l’estratègia
  2. La implantació de l’estratègia
  3. Economia col·laborativa
  4. Economia circular
  5. RSC, ètica i valors

    
 3. Funció i iniciativa emprenedora
  1. Procés de creació d’una empresa.
  2. Identificació i evaluació d’una oportunitat empresarial
  3. Models de negoci. Canvas i lean startup.
  4. Pla de empresa

    
 4. Gestió de projectes
  1. Gestió i estructura de projectes.
  2. Fases d’un projecte.
  3. Planificació i organització d’un projecte.
  4. Execució de projecte: direcció i control.
  5. Eines de gestió de projectes.

    
 5. Gestió de la innovació
  1. Gestió estratègica de la innovació i de la tecnologia
  2. El procés d’innovació i la seva gestió
  3. Intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica
  4. Competències en innovació i tècniques de creativitat
  5. Venture management: Intrapreneurship o Corporate entrepreneurship

Metodologia

Classes teòriques: Classes magistrals sobre els conceptes del temari, amb participació i intervenció de les persones assistentes.

Classes de resolució de casos estudi i exemples reals: Resolució de problemes corresponents a la matèria per part de les persones assistentes.

Discussió sobre les estratègies de solució, la seva anàlisis i la seva execució.

Elaboració de treballs i informes: Casos estudi que seran plantejats i resolts per les persones matriculades a l’assignatura de forma individual o en grup, a partir dels quals realitzaran un informe (escrit i/o multimèdia).

Es treballarà de forma participativa i experimental en grups i individualment.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6
Classes teòriques 22,5 0,9 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 2,5 0,1 1, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Preparació i estudi dels continguts teòrics i pràctics 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Els continguts d'aquesta assignatura s'avaluaran de forma continuada mitjançant exàmens parcials i avaluacions d’informes de la part pràctica:

- Avaluació teoria (exàmens parcials) 50%

- Treball pràctic en aula i informes 50%

Per superar l'assignatura caldrà obtenir un 5 com a nota global ponderada i un 3 sobre 10 de cada  activitat d’avaluació per poder  fer mitjana. La no participació en alguna de les  activitats específiques es valorarà amb un zero. MH=10.

Es considerarà un alumne com a "no avaluable" en el cas que no participi en cap de les activitats d’avaluació.

Al final del curs el professor publicarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de revisió de l’examen. En cas d’una nota inferior a 3.5, l’estudiant haurà de tornar a fer l’assignatura en el següent curs.

Hi haurà una re-avaluació per aquells estudiants que no hagin superat l’assignatura i la seva nota final sigui igual o superior a 3.5. Els professors de l’assignatura decidiran la modalitat d’aquesta re-avaluació. En cas de superar la re-avaluació, la nota final serà d’un 5.

No hi ha un tractament diferenciat pels estudiants repetidors.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació/còpia/plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació teoria (exàmens parcials) 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball pràctic en aula i informes 50% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

–  ALEX STEPHANY: The Business of Sharing: Making it in the New Sharing Economy.

–  ARUN SUNDARARAJAN: The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism.

–  CHELSEA RUSTRUM, GABRIEL STEMPINSKI, AND ALEXANDRA LISS: It's A Shareable Life, by Chelsea Rustrum,

–  ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2015) Delivering the Circular Economy: A Toolkit for Policy Makers http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/new-tools-for-policymakers-facilitate-transition-to-the-circular-economy

–  ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, (2012), ‘Towards a circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition’ (Report Volume 1), http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports/ce2012

–  ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, (2013), ‘Towards a circular economy: Opportunities for the consumer goods sector’ (Report Volume 2), http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports/ce2013

 –  ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, (2014), ‘Towards a circular economy: Accelerating the scale-up across global supply chains’ (Report Volume 3), http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports/ce2014

–  ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, McKinsey, SUN (2015) Growth Within:  A Circular Economy Vision for a Competitive Europe: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/latest-research-reveals-more-growth-jobs-and-competitiveness-with-a-circular-economy

–  EUROPEAN COMMISSION, (2014), ‘Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material flows and value chains, http://www.bookshop.europa.eu/en/scoping-study-to-identify-potential-circular-economy-actions-priority-sectors-material-flows-and-value-chains-pbKH0114775/

–  EUROPEAN COMMISSION, (2014), ‘Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe’, http://ec.europa. eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf

– BILLEE HOWARD: We-Commerce: How to Create, Collaborate, and Succeed in the Sharing Economy.

– COVEY SR. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós Empresa. 1995

– DAVID PASSIAK (Author) and JEREMIAH OWYANG (Foreword)Empower: How to Co-Create the Future.

– GOLEMAN, D. Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Ediciones B. 2013

– GUERRAS, L.A.; NAVAS, J.E. (2015): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Madrid: Thomson-Civitas.

– Harold D. Kerzner et alt: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons .10ª edición.

– OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.; CLARK, T. (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Deusto. Barcelona.

– OSTERWALDER, A. Y PIGNEUR, Y. (2015). Diseñando la propuesta de valor: cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Deusto. Barcelona.

– RIALP, A. (2003): Fundamentos teóricos dela Organización de Empresas: Un enfoque interdisciplinar. Madrid: Pirámide.

– RIES, E. (2012): El método del Lean Startup. Deusto. Barcelona.

– ROBBINS, S.P . (2004): Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. (10ª ed.). México. Prentice-Hall Hispanoamericana. 

– VECIANA, J. M.ª (1999): La función directiva. Bellaterra (Barcelona): Servicio de Publicaciones de la UAB. – NAVAS, J y GUERRAS, L.A. (1996): La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. Editorial Civitas, S.A., Madrid. 

– VECIANA, J.Mª. (2005): La creación de empresas. Un enfoque gerencial, Colección Estudios Económicos. Servicio de Estudios de La Caixa.

 

Programari

No s'utilitza programari.