Logo UAB
2021/2022

Planificació i Gestió del Turisme

Codi: 104268 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Asunción Blanco Romero
Correu electrònic:
Asuncion.Blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Curs principalment en català. Ocasionalment en castellà per motius organitzatius

Equip docent

Gemma Cànoves Valiente

Prerequisits

Cap en concret i d’específic. Només tenir una idea general de què passa avui dia arreu pel que fa a àmbits com el turisme i problemàtiques diverses relacionades, recursos de planificació més rellevants, què s’hi fa arreu a nivell turístic, actualitat en general, geografia, etc. En altres paraules, tenir una mica de cultura general i seguir mínimament l'actualitat, general i també turística.

Objectius

- Entendre la realitat actual del turisme i com planificar i gestionar.

- Relacionar el concepte de desenvolupament local amb el creixement del turisme i entendre com aquest té un paper cabdal.

- Diagnosticar i entendre els mecanismes bàsics de la gestió dels recursos turístics, la planificació territorial i els impactes positius i negatius que es poden derivar.

- Conèixer en termes bàsics els principals plantejaments que guien la intervenció actual sobre les destinacions turístiques (sostenibilitat, qualitat, concertació ...).

- Identificar els principals enfocaments de la planificació de les destinacions turístiques i les eines territorials associades (ordenació del territori, gestió ambiental ...).

- Esbossar estratègies globals d'actuació turística en funció del tipus de destinació i la problemàtica plantejada.

- Utilitzar les eines bàsiques a la seva disposició per localitzar les dades rellevants i les fonts d'informació adequades (hemeroteques, biblioteques, Internet, etc.) per configurar una part de la seva pròpia recopilació de materials.

- Sintetitzar la informació, aplicar els coneixements adquirits i presentar-los adequadament, depenent del que es requereix per a la seva avaluació (informe, treball, examen, etc.).

Competències

 • Aplicar eines de gestió del territori, del medi ambient i de les polítiques urbanes a la planificació territorial i ambiental.
 • Elaborar propostes d’acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Explicar l'impacte del turisme en el territori.
 2. Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 3. Identificar els instruments, els mètodes i les tècniques per gestionar el turisme.
 4. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Continguts

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos grans apartats.

Un primer bloc de contextualització del fenòmen turístic, la seva evolució recent, la relació entre turisme, patrimoni i territori. Análisi dels tipus de recursos i modalitats turístiques i la seva implicació en el desenvolupament local dels territoris i societats que el desenvolupen.

En segon lloc, un bloc de coneixement i anàlisi dels impactes derivats d'aquesta indústria, els impactes i sinergies que provoca (positius i negatius), i la necessitat de planificació estratègica i territorial, a través dels mecanismes de gestió i correcció.

Cadascun dels aspectes a tractar seran ilustrats a partir d'estudis de cas exemple d'aquestes dinàmiques i realitats territorials i sectorials.

Tema 1. Context turístic. D’on venim i cap a on anem? Del Gran Tour al Turisme pre-COVID.

Tema 2. El turisme i el seu paper en el desenvolupament local (endogen).

Tema 3. Modalitats i espais turístics (destinacions i productes)

Tema 4. La producció social de l’espai turístic posfordista. Crisis, turistificació i canvi global.

Tema 5. El turisme i la planificació estratègica. Regulació estatal i autonòmica.

Tema 6. La turistificació a les noves destinacions internacionals.

Tema 7. El turisme i la seva planificació tras la crisi 2020.

A començament de l'assignatura hi haurà a disposició de l'alumnat el cronograma de l'assignatura i el programa detallat a través de l'Aula Moodle, amb el desplegament del temari, les dates de eels sessions en què es faran les pràctiques d'aula, les sortides de camp, les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels diferents treballs.

Metodologia

Activitats dirigides: sessions presencials per explicar el temari i per a la revisió a l’aula dels exercicis efectuats al llarg del curs (teoria, pràctiques d'aula, sortida de camp, etc.)

Activitats supervisades: revisió dels exercicis proposats com a eina d’avaluació i que estaran disponibles a la plataforma virtual de l'assignatura.

Activitats autònomes: tot allò que caldria fer per compte de l’estudiantat de cara a la preparació de l’assignatura. Inclou la consulta de material divers (articles, informes, etc.) disponible a la plataforma virtual de l'assignatura, així com també de bibliografia especialitzada, tant la més general com la que incidentalment es vagi citant.

L'equip docent no segueix cap manual de turisme, malgrat haver-n'hi diversos d'excel·lents en el mercat. Es podrà fer servir qualsevol material adequat, com per exemple, articles de diari, de revistes de premsa, etc.

Activitats d’avaluació: especificades a l'apartat corresponent.

En aquesta assignatura no es permetrà un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debat 2 0,08 3
Explicació exercicis pràctics 2 0,08 4
Exposició del temari 20 0,8 1
Exposició oral de treballs (estudi de cas) 1 0,04 2, 4
Treball de camp 8 0,32 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Exercicis pràctics d'aula 16,67 0,67 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Treball d'estudi i exercis tutoritzats individualment 80 3,2 2, 3, 4

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es concreta de la següent forma:

 • 2 pràctiques amb un caràcter eminentment pràctic (voluntàries), de qüestions concretes exposades al temari. El seu pes en la nota final és d’un 10% cadascuna d'elles (20% total)
 • 1 projecte de pla estratégic turístic a presentar en format pòster: 10%.
 • 1 exposició oral del projecte de pla estratégic: 10%
 • 1 sortida de camp, i la preparació prèvia vinculada: 20%
 • 1 prova escrita. El pes en la nota final és d’un 40%. Individual i de caràcter obligatori. S'ha d'obtenir mínim un 5.

Les activitats pràctiques tenen un caràcter optatiu (però no es podran recuperar si no s'han presentat, a continuació s'explica amb detall).

Requisits per a l’avaluació (1ª convocatòria)

 • Obtenir a la prova escrita una nota mínima de 5, per tal de fer promig amb les altres parts de l’avaluació. En cas de no complir aquest requisit, aquesta nota no podrà ser compensada amb una altra i caldrà presentar-se a la recuperació.
 • No hi ha obligació d’una puntuació mínima en les pràctiques i la que s’obtingui comptarà per a la ponderació de la nota final de l’assignatura. Això vol dir que poden no fer-se, amb el risc, però, que després la resta de notes no siguin suficients per superar l’assignatura. Cal tenir en compte que l’optativitat de les pràctiques té un “preu”: s’han de lliurar dins el període establert (que s’anunciarà a inici de curs) i quan aquest hagi acabat no seran admeses.

Requisits per a la recuperació

 • La no realització de la prova escrita comportarà que l’alumnat s’hagi de presentar a la recuperació. És a dir, malgrat la possibilitat “matemàtica” que l’estudiantat aprovi havent lliurat les pràctiques i assistit a totes les sessions d’aula, no serà així sense dita prova.
 • En cas que no s’obtingui la nota mínima exigida a la prova escrita, la persona afectada caldrà que es presenti a la recuperació. La resta de notes es guardaran per a la qualificació final.
 • Pel que fa a les pràctiques, només s’acceptarà la recuperació (o millora de nota) d’una, sempre i quan s’hagi lliurat en el termini establert al llarg del semestre. És a dir, en el cas de les pràctiques, la reavaluació no implica poder lliurar-ne una que abans no s’hagi fet.
 • D’altra banda no es preveu cap altre mecanisme d’avaluació “alternatiu” (presentació d’un treball, ressenyes de lectures, etc.).
 • L'exposició oral i la sortida de camp no podran ser reavaluades o recuperades.

Segons normativa de la UAB, per participar en el procés de recuperació s'ha d'haver obtingut una qualificación mínima en la mitjana de l'assignatura no superior al 3,5. (Aquestes condicions s'adapten a la normativa sobre l'avaluació de la UAB en el l'Article 112 ter. La recuperació http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_CG120717).

Consideració de “No Avaluable”

D'acord amb la Normativa Acadèmica aprovada, i modificada pel Consell de Govern en data del dia 19de març de 2015, la consideració de NO AVALUABLE en aquesta assignatura s’aplicarà a tot aquell estudiantat que no entregui la prova escrita, ni tampoc un mínim de dos de les parts avaluatives.

La còpia o plagi de qualsevol activitat mereixerà la qualificació de suspès i no es podrà recuperar. La còpia o plagi de material, en qualsevol de les activitats, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procediment de revisió de les qualificacions 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s’informarà l’alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els debats, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. L'equip docent vetllarà perquè l'estudiantat hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 projecte de pla estratègic (pòster) 10% 2 0,08 2, 3, 4
2 pràctiques d'aula 20% 6 0,24 2, 3, 4
Presentació oral projecte estratègic 10% 2 0,08 2, 4
Prova escrita individual 40% 2 0,08 1, 3
Treball de camp 20% 8,33 0,33 3, 4

Bibliografia

ANTÓN CLAVÉ, Salvador & GONZÁLEZ REVERTÉ, Francesc. (2005). Planificación territorial del turismo. Barcelona, UOC.

BLANCO-ROMERO, Asunción; BLÁZQUEZ-SALOM, Macià; DE LA CALLE, Manuel; FERÁNDEZ TABALES, Alfonso; GARCÍA HERNÁNDEZ, María; LOIS GONZÁLEZ, Rubén.C.; MÍNGUEZ GARCÍA, M.Carmen.; NAVALÓN GARCÍA, Rosario; NAVARRO JURADO, Enrique, & TROITIÑO TORRALBA, Libertad. (2021). Diccionario de Turismo. Cátedra, Madrid.

BLANQUER, David V. (dir) (2002). La ordenación y gestión del territorio turístico. Valencia, Tirant lo Blanch.

BLÁZQUEZ-SALOM, Macià & MURRAY, Ivan. (2010). Una geohistoria de la turistización de la Islas Baleares. El periplo sustentable, 18, p. 69-118.

BLÁZQUEZ-SALOM, Macià & YRIGOY, Ismael. (2016). La planificación del turismo en áreas litorales en España?. En Simancas, M. (coord.). Planificación y gestión territorial del turismo. Editorial Síntesis, Madrid, pp. 175-203.

CÀNOVES, Gemma.; BLANCO-ROMERO, Asunción; PRATS, Josep Maria & VILLARINO, Montserrat. (eds.). Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales. València: Publicacions de la Universitat de València. Colección de Desarrollo Territorial, número 19.

CAÑADA, E. i MURRAY, I. (2019). La turistificación global. Perspectivas críticas en turismo. Barcelona:Icaria.

FERNÁNDEZ TABALES, Alfonso. (dir) (2003). Manual de Gestión Local del Turismo. Sevilla, Turismo de la Provincia de Sevilla.

IVARS, Josep. (2003). Planificación turística de los espacios regionales en España. Síntesis. Madrid.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999). Desarrollo Turístico Sostenible: Guía para Planificadores Locales. Madrid, OMT.

RULLAN, Onofre. (2010). Las políticas territoriales en las Islas Baleares. Cuadernos geográficos , 47 (2010-2), p. 403-428.

SOCIAS CAMACHO, J. M. (2001). La ordenación de las zonas turísticas litorales. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Pascual Madoz: Boletín Oficial del Estado.

TROITIÑO, Miguel Ángel & GARCÍA, J.S. & GARCÍA, María. (coord.). Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 587-624.

VALLS, Joan Francesc (2005). Gestión de destinos turísticos sostenibles. Barcelona, Gestión 2000.

VERA REBOLLO, J. Fernando (coor); LÓPEZ PALOMEQUE, Francisco; MARCHENA, Manuel; ANTÓN, Salvador (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia. Tirant lo Blanch.

Programari

Cap especialment excepte les eines office habituals i el Teams en cas de realitzar les connexions on-line