Logo UAB
2021/2022

Sistemes de protecció

Codi: 104046 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando Fernández Núñez
Correu electrònic:
Fernando.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Fernando Fernández Núñez

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Consolidar i ampliar coneixements adquirits, en cursos anteriors, a diverses assignatures.

Portar-los al nivell d’aplicació pràctica i preparar a l’alumne per a una immediata utilització a les exigències laborals.

Tractarem tant les aplicacions de seguretat electrònica, com la seguretat física, humana i lògica, en la part corresponent al gestor de seguretat patrimonial; revestint tot això amb la “intel·ligència empresarial” i els temes relacionats amb el contra-màrqueting “predatori”, espionatge industrial i els plans de crisi i contingència, i les taules de comandament.

El contingut teòric, serà reforçat i  acompanyat amb exercicis pràctics.

L’alumnat coadjuvarà a donar forma a l’assignatura, en funció de las seves inquietuds i preferències manifestes.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

• Sistemes de protecció electrònica- aplicació legal per sectors

• Calendari d'adequació de mesures de protecció en sectors d'obligat compliment i regulats

• Procediments de manteniment

• Matriu de disseny i parametrització

• Estudi falses alarmes i protocols actuació CRA’s

• Equips de seguretat:

  o Centralització

  o Detectors volumètrics, puntuals i perimetrals

  o Biomètrics

  o Detecció Explosius i inspecció paqueteria

  o Barreres i control accessos

  o Vehicles

  o TVCC

  o Gravadors

  o Anàlisis de contingut - vídeo intel•ligència

  o Anti-furt

  o IP

• Targetes

  o Magnètiques

  o Weigand

  o Barres

  o *Hiperfreqüència

• El cicle d'intel•ligència

• Intel•ligència empresarial

  o Contra – espionatge industrial i màrqueting “predatori”

•Signatura i certificat digital

•Criptografia

o Sistemes simètric y asimètrics. El PGP

•Atacs cibernètics

•El delicte per empleats a  l’empresa

• Procediments de Crisis i Contingència

• Procediments Control Accessos

  o Quadres de comandament

• Sistemes de Protecció amb Vigilància Armada o no armada

  o Programació de serveis i quadrants

  o Coordinació i gestió

  o Integració amb sistemes

• Arquitectura de seguretat integral

• Vigilàncies i seguiments

  o Investigació en medis electrònics: investigació informàtica forense

  o Tecnologia per a Detectius Privats: documentació de fets mitjançant la reproducció d’imatge i el so, comunicacions, sistemes de captura, edició i impressió d’imatges, edició de vídeo, sistemes d’edició de text, etc.

Metodologia

Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de fer recerca de documentació dels temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals). A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics.

Les activitats d’avaluació avaluaran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord amb els criteris que es presenten en el següent apartat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE TEMARI i PRÀCTIQUES 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

1- Exercicis periòdics
Al llarg del curs es demanaran treballs i exercicis es imprescindible, el lliurament d'aquests en els terminis indicats per l'avaluació final. Serà exigible el lliurament d'almenys 2/3 dels proposats per avaluar l'assignatura. La no presentació en temps avaluarà com 0 (zero). Aquests treballs avaluables poden ser proposats per resoldre directament en dia de classe teòrica o pràctiques.
Es qualificaran del 0 al 10, es farà mitjana entre tots ells i tindran un pes específic en el global de l'assignatura del 30%.

2-  Proves teòric -pràctiques individuals

El pes específic dels exàmen(s) en mitjana és del 40% sobre el global del curs.

3- treball de curs

El alumne haurà de fer un treball de  llarg recorregut que s’ha de lliurar com a màxim abans tres setmanes abans del fi del curs. L’avaluació serà del 0 al 10. Tindrà un pes específic a la nota final del 30%

El treball de curs és imprescindible per a l'avaluació de l'assignatura i ha d'obtenir-se com a mínim un 5 sobre 10. Per als alumnes que no superin aquesta qualificació, havent lliurat en les dates previstes un treball avaluable, hi haurà un període de reposició de 15 dies per al lliurament de les correccions proposades pel professor en la retro-valoració. En aquest cas la valoració màxima del treball serà un 5.

AVALUACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació dels treballs sol·licitats, realitzats i presentats per l'estudiant 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Proves teòriques i pràctiques individuals: Proves escrites orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball del curs- llarg recorregut i presentació i defensa i avaluació continuada 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Es lliurarà a l'alumnat, temari elaborat per Fernando Fernández Núñez, més documentació complementària, per a ampliació i consultes.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365