Logo UAB
2021/2022

Seguretat ambiental

Codi: 104042 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquín Rodríguez Álvarez
Correu electrònic:
Joaquin.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Esta asignatura no tiene pre-requisitos

Objectius

L'objecte d'estudi de l'assignatura "Seguretat Ambiental" pretén introduir l'alumne en el coneixement i estudi de problemes ambientals que afecten la seguretat de les persones individualment considerades, així com al conjunt de la població. Sent el medi ambient i els recursos naturals un bé comú escàs per a tota la humanitat, l'ésser humà, podent ser catalogat com un vaig saber depredador, està modificant l'equilibri ambiental existent, provocant efectes antròpics que estan tenint un efecte devastador sobre l'ecosistema i les persones. Aquesta circumstància està provocant, al seu torn, el naixement d'una nova política a nivell públic i privat d'intervenció i autoregulació per intentar pal·liar aquest desequilibri ambiental.
 
Està assignatura pretén abordar succintament aquesta situació, assenyalant alguns d'aquests desequilibris ambientals i els riscos que comporten per a l'entorn i les persones, analitzant aquesta situació a nivell legal i la possible gestió d'aquest risc.
 
Així, dins del nostre entorn més proper, vam rebre constant informació sobre situacions ambientals originades per l'ésser humà que tenen o poden tenir efecte sobre les nostres vides i / o la seguretat de les persones en el seu conjunt. Sòls, aire i aigües alterades per contaminants i / o agents patògens; exposició a productes químics; contaminació sonora, lumínica i electromagnètica ... etc., són alguns d'aquestes alteracions ambientals que influeixen en les nostres vides i entorn, i que seran objecte d'estudi pel que fa a l'anàlisi de les mateixes i la seva gestió.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Introduir aspectes i principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Conèixer determinades afeccions ambientals i la seva influència sobre l'ésser humà.
 • Conèixer la normativa específica relativa a aquestes afeccions ambientals.
 • Aprofundir en els criteris tècnics i metodologies de la identificació, anàlisi i avaluació de riscos d'emergència específics dins d'aquest àmbit.
 • Conèixer els principis d'intervenció i autoregulació dins dels principis generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.

Competències

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 8. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual on es reflecteixen els continguts teòrics bàsics.

Els temes a tractar són:

 • Tema 1. Context: la noció de Seguretat Humana
 • Definició actual de Seguretat Humana
 • Freedom from Fear i Freedom from want
 • Preguntes de Repàs Tema 1
 • Tema 2 Efectes del medi ambient sobre la seguretat humana
 • Seguretat i medi ambient: afectacions
 • la fam
 • Gènere, clima i Seguretat
 • Sanitat, Seguretat i medi ambient
 • Preguntes de Repàs Tema 2
 • Tema 3 Violència i canvi climàtic
 • Preguntes de Repàs tema 3
 • Tema 4 Marc Internacional Regulatori
 • Introducció
 • El protocol de Kyoto
 • Acord de París
 • Esforços per combatre el canvi climàtic
 • El moviment ecologista

Metodologia

Els alumnes hauran de preparar-se els temes a partir de les unitats didàctiques, les lectures recomanades i els documents (legislació i sentències) incorporades a la plataforma. Hauran de realitzar els exercicis pràctics que es plantegen i enviar al professor les respostes corresponents raonades i justificades en base als documents de referència.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluación continuada I i II 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi Individual 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.
 
L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Està prova podrà ser oral a criteri del professor.
 
Reavaluació
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
 • L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.
 

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Prova d'avaluación continuada I 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova d'avaluación continuada II 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 • Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. Futures, 25(7), 739–755.
 • Lash, S., Szerszynski, B., & Wynne, B. (1996). Risk, environment and modernity: towards a new ecology (1st ed.). London/New York: Sage Publications.
 • Lyon, T., & Maxwell, J. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of Economics & Management. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x/full
 • Mouton, R. (2003). Deliberative democracy and environmental decisions-making. In F. scoones F- Berhout (Ed.), New perspectives from social science (1st ed., pp. 63–80). London.
 • Ratchford Thomas, C. U. (1996). Unesco World Science Report: Megasience. 1996. Paris. Retrieved from http://www.oecd.org/science/sci-tech/1905250.pdf

Programari

Esta asigantura utilizará el software básico del paquete de office 365