Logo UAB
2021/2022

Gestiˇ privada de la seguretat

Codi: 104029 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Luis Franco Eza
Correu electr˛nic:
JoseLuis.Franco@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits.

Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió de l'anomenat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris , públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals.

 

Això constituirà la base a partir de la qual, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.

 

Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.

Se amb la legislació de seguretat privada.

Distingir les funcions atribuïdes a les forces i cossos de seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.

Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.

Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

1. Sistema públic de seguretat en relació amb el sistema privat de seguretat.
2. Concepte de seguretat privada
3. La prestació de serveis de seguretat privada.
4. Les empreses i les organitzacions com a consumidors de seguretat.

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 
Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
VideoconferŔncies amb la participaciˇ activa de l'alumnat 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Evaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics i proves. Tutories i sessions per videoconferŔncia. 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs estudi personal. 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluaciˇ

El sistema d'avaluació seguirà el model de "avaluació contínua" i consistirà en la realització de 2 exercicis i una prova final.
 
Proves d'avaluació contínua (60%) (PEC1 i PEC2)
 
Consistirà en la realització de dos exercicis pràctics sobre els temes de l'assignatura relacionats amb el contingut de l'assignatura. La seva realització s'efectuarà, prenent com a base, el manual de l'alumnat i podrà complementar-se amb documentació de la bibliografia bàsica o amb una altra de referència que es citarà en els exercicis.
 
Examen presencial (40%) (prova individual)
 
Consistirà en la realització d'una prova a realitzar presencialment a l'Escola.
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
 
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
 
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat, PEC 1 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat. PEC 2 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

 

Codi de Legislació de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2017) (www.boe.es) ( Codis Electrónicos).

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=058_Codigo_de_Seguridad_Pri vada 

 

Bibliografia complementaria:

 

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundació Policia Española (2009). Col·lecció Estudis de Seguretat Dykinson.

 

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguretat privada: règim jurídic administratiu. Valladolid. Lex Nova.

 

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Sánchez Manzano, J.J. (2001). Seguridad Privada: Apuntes y reflexiones. Madrid. Diles S.L.

 

Enllaços web:

 

www.mir.es  www.policia.es  www.guardiacivil.es  www.20.gencat.cat  https://sede.mir.gob.es  https://sede.policia.gob.es 

https://sede.guardiacivil.gob.es 

www.060.es

 

La bibliografia es complementarà a l’espai moodle de l’assignatura.

Programari

No és necessari cap programa especial per aquesta assignatura