Logo UAB
2021/2022

Models integrats de gestió: seguretat

Codi: 104012 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

El Grau en Prevenció i Seguretat Integral és un títol oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix als l'estudiant una formació multidisciplinària en la gestió coordinada de riscos, en els àmbits de la seguretat pública i privada, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social corporativa.

Els graduats, seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com, per exemple, els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o els relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector.

L'assignatura "Models integrals de gestió: seguretat", està immersa en una àrea principal del currículum acadèmic, denominada com "Tècniques i gestió del risc" i forma part d'un conjunt de cinc assignatures que pretenen que l'alumne conegui les tècniques i els models del sistema de seguretat. Les altres quatre assignatures són: Criminologia i criminalística. Tècniques d'investigació social. Models integrals de gestió: medi ambient. Models integrals de gestió: qualitat i seguretat corporativa.

Aquesta assignatura està estructurada en dues parts. Una, relacionada amb el "marc organitzacional de la gestió de la seguretat", en què s'analitza el marc teòric i organitzacional del sistema de seguretat i emergències, així com, les característiques funcions i regulació general de cadascun dels actors principals que intervenen en el sistema.

L'aprenentatge i abast de les competències d'aquesta assignatura permet a l'alumne aprendre, tant les tècniques de gestió de models organitzacionals de la seguretat, com unanàlisi dels diferents marcs de cadascú. D'aquesta manera, tindrà una visió global del funcionament de sistema de seguretat i emergències i concretament: la seva missió, els seus objectius, funcions, actors que hi intervenen, recursos que disposen i problemàtica a la qual s'enfronten.

 
Amb aquesta assignatura l'alumne serà capaç de:
1. Conèixer el marc teòric i organitzacional i on va realitzar la seva activitat professional
en el camp de la seguretat integral.
2. Conèixer la forma de realització de projectes i la presa de decisions.
3. Identificar els diferents serveis i el marc de el sistema de seguretat existent a la
actualitat, tant en termes de protecció de les persones, com dels béns.
4. Identificar els diferents models de gestió en els serveis de seguretat.
5. Saber el paper i les competències tant de personal remunerat que treballa en el
sistema, com els voluntaris.
6. Ser capaç d'assumir reptes professionals, com executiu o tècnic, en matèria de
seguretat integral.
7. Analitzar les diferents conductes que poden derivar en responsabilitats en el marc
de la seguretat integral.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 7. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 8. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 11. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 12. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 13. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 14. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 15. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1. Marc teòric i organitzacional del sistema de seguretat

2. Models de gestió en el servei de policia.

3. Models de gestió en el servei de bombers.

4. Models de gestió en el servei d'emergències sanitàries

5. Models de gestió en el servei d'atenció d'emergències i protecció civil.

6. Coordinació operativa en seguretat pública.

7. Gestió d'incerteses.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu. Els alumnes hauran d'estudiar els temes mitjançant la lectura obligada dels materials que s'oferiran, hauran de participar en els fòrums de debat escrits, i hauran de connectar o visionar les diferents conferències que impartirà el docent.
 
Els alumnes hauran d'aportar reflexions i comentaris als textos, així com investigar sobre jurisprudència, notícies, lectures o legislació que el docent demani en els fòrums de debat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions videoconferència 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi individual i realització de practiques 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

1. Avaluació dels temes treballats a l'aula i avaluació continuada

Exercicis i problemes: lliurament dels exercicis, treballs i problemes que es plantegen a l'aula moodle.

Es plantejarà dos lliuraments pràctiques, amb un valor cadascuna d'elles de 3 punts sobre la nota final.

La nota d'aquests exercicis (6 punts (nota màxima) respecte a la nota final de l'assignatura) es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s'especifiquen a l'apartat següent *.

2. Proves teòriques individuals

Prova Final d'Avaluació Continuada, a la data indicada a l'horari, que permetrà valorar els coneixements adquirits per l'estudiant.

Tindrà un valor de  4 punts.

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri de l'professorat.

* L'alumne que obtingui un 2,5 sobre 4,  se li podrà sumar la nota que hagi obtingut a la part pràctica.

3. Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a un punt 5 (total) sobre 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats , el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

4. Altres consideracions:

* Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència de l'procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

* Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació d'activitats programades 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova Final d'Avaluació Continuada 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

BRYNJOLFSSON, E. McAFEE, A. La carrera contra la máquina, cómo la revolución digital está acelerando la innovación, aumentando la productividad y transformando irreversiblemente el empleo y la economía. Antoni Bosch, 2013.

DE UGARTE, D. El poder de las redes, manual ilustrado para ciberactivistas. Edición 2011.  Disponible en: https://lasindias.com/libros

FERNANDEZ PEREIRA, J. P., La Seguridad Humana, Ariel, Barcelona, 2006.

ISTURITZ, J.J., "Regulación y organización de servicios de atención de emergencias y  protección civil". Tesis doctoral depositada en la Universidad Autónoma de Barcelona.  Barcelona. 2013. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/116340?ln=es

MARSH. Preparar el sector público para la gobernanza del riesgo: primeros pasos hacia un diferencial

ISO 31000. 2012. Disponible en: http://www.cosital.es/attachments/423_Guia%20Gestion%20del%20Riesgo%20red.pdf

Se publicará bibliografía complementaria en el aula moodle de la asignatura.

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365