Logo UAB
2021/2022

Models sectorials de risc

Codi: 104008 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Noguera Guilera
Correu electrònic:
Francesc.Noguera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

• Adquirir, manejar i aprofundir concepte de risc de l'especialitat de la seguretat, risc ergonòmic, risc psicosocial i risc higiènic i dels seus respectius models de caràcter sectorial des d'una perspectiva tècnica i jurídica-pericial.
• Desenvolupar el raonament i anàlisi crítica de l'alumne que li permeti avaluar els riscos segons el sector.
• Analitzar i adequar de forma eficient les estratègies d'anàlisi de riscos utilitzant models de risc segons el sector que correspongui.
• Dissenyar línies d'acció i actuació que permetin la planificació d'estratègies per a la prevenció de riscos dins l'àmbit laboral.
• Desenvolupar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides en la teoria i en les pràctiques a casos reals concrets.

Competències

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 6. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 9. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 10. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 11. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 12. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Unitat Didàctica 1
INTRODUCCIÓ ALS MODELS SECTORIALS DE RISCOS
1. Introducció
1.1 Els sectors econòmics i l'accidentalitat associada.
1.2 La regulació en Prevenció de Riscos Laborals
1.3 La importància de la normativa tècnica en la identificació i avaluació del risc (normes ISO, EN, UNE, ...) i dels criteris del INSSBT (Guies Tècniques i Notes Tècniques de Prevenció)
1.4. Les guies i protocols privats sectorials.
1.5. Exigències específiques sectorials d'avaluacions de risc
Unitat Didàctica 2
MODELS D'AVALUACIÓ DE RISC APLICABLES ALS SECTORS
2.1.Modelo general d'avaluació dels riscos laborals
2.1 El Pla de Prevenció
2.2.La Avaluació General de Riscos (EGR)
2.2.Estructuración dels mètodes de d'avaluació de riscos
2.2.1.Métodos simplificats d'avaluació de riscos
2.2.2.Métodos complexos d'avaluació de riscos. (I la seva vinculació a la Seguretat Industrial)
2.2.3.Métodos complexos d'avaluació de riscos laborals específics: Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
Unitat Didàctica 3
SECTOR PRIMARI O AGROPECUARI
3.1 La mineria
3.2 La pesca
3.3.La agricultura
3.4.La ramaderia
Unitat Didàctica 4
SECTOR SECUNDARI O INDUSTRIAL
4.1.La construcció
4.2.La indústria química
4.3.La indústria siderúrgica i metal·lúrgica
4.4.La indústria manufacturera
4.4 La indústria alimentària
4.5.Les arts gràfiques
4.6.La indústria tèxtil (i del calçat)
Unitat Didàctica 5
SECTOR TERCIARI O DE SERVEIS
5.1.La hostaleria i el turisme
5.2.El comerç
5.3.Administración i oficines
5.4.La neteja
5.5.La docència
5.5.Otros riscos del sector serveis, transport, ...

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat d'aquest ensenyament és a distància (on line), la metodologia docent estarà composta del següent conjunt d'activitats:

Disponibilitat al web (aula Moodle) de les unitats formatives que contenen el contingut bàsic de la matèria a treballar.

Desenvolupar en l'assignatura.

Aquestes unitats en pdf., Contenen enllaços a documents (d'accés lliure) consultables a la xarxa i que faciliten informació addicional a l'alumne sobre el contingut de l'assignatura.

Seguiment amb suport TIC

Sessions WEBEX (Videoconferència) programades en el calendari.

Proves d'Avaluació Continuada (PEC s) - 2 proves (PEC'1 i PEC'2)

Un treball específic a desenvolupar per l'alumne d'un contingut específic de l'assignatura que li sigui d'especial interès.

Prova d'Avaluació Escrita presencial que tindrà lloc presencialment a l'Escola En la data marcada en el calendari del segon semestre.

Participació de l'alumne en debats en els fòrums, sobre la base de casos o problemes presentats, en els quals pugui aplicar els coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

S'utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula Virtual de la UAB per al contacte ordinari amb els alumnes, revisió d'apunts, presentació i lliurament de treballs d'avaluació contínua

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes amb suport TIC 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Evaluación 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització el treball pràctic i teòric (sessions Webex i Fòrums). Resolució de dubtes. Seguiment dels exercicis; Atenció a l'Aula Moodle 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'alumnat realitzarà quatre proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula Moodle.
L'alumnat realitzarà una avaluació final mitjançant prova escrita sobre la matèria tractada en la data marcada en el calendari del segon semestre.
Per aprovar l'assignatura mitjançant l'avaluació contínua, la mitjana de les PAC i la Prova Escrita d'Avaluació Continuada ha de ser de 5 punts, i si no es considerarà com No Avaluable.
En cas de no lliurar alguna de les PAC, o no participar en els fòrums, l'avaluació contínua es considerarà com a no avaluable i tot el pes de la nota recaurà en l'examen final de l'assignatura.

Recuperació:
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació (activa) en fòrums i debats, així com propostes de casos. 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prova escrita presencial d'Avaluació Contínua 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Proves d'Avaluació Continuada teoricopràctiques individuals 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball específic preferiblement en grup, que desenvolupa un aspecte específic del contingut de les unitats. 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

ALONSO GARCÍA, Ángel. (1988) Conceptos de organización industrial. 1ª Edición. Marcombo. Barcelona

CALATAYUD SARTHOU, A. et al. Evaluación y control de los riesgos laborales. (2006) Tirant lo Blanch, Valencia

CARRILLO DONAIRE, Juan A. (2000) Derecho de la Calidad y de la Seguridad Industrial. Marcial Pons

CORTÉS, J. M. (2000) Técnicas de prevención de riesgos laborales. Ed. Tébar Flores, Madrid

COBO SÁNCHEZ, D. (2004) Introducción a la prevención de riesgos laborales. ISTAS, Madrid.

DURÁN, F. (2001). Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y salud en el trabajo en España. Estudio para la elaboración de un informe sobre riesgos laborales y su prevención. Presidencia de Gobierno, Madrid

FERNANDEZ MARCOS, L. (2000)  El ámbito natural de la evaluación de riesgos en la normativa preventiva. Aranzadi Social, pág. 631-646

GARCÍA NINET,J.L. (Dir.). (2005) Manual de prevención de riesgos laborales (Seguridad, Higiene y salud en el trabajo), Atelier, Barcelona

MELIÁ NAVARRO, José Luis.(2007) El factor humano en la seguridad laboral. Lettera, Bilbao

MÉTAYER, Y; HIRSCH, L. (2007). Primeros pasos en la gestión de riesgos. AENOR, Madrid

MOLES PLAZA, Ramón Jordi. Derecho y calidad. El régimen jurídico de la normalización técnica. (2001) Ariel Derecho

MUÑOZ RUIZ; Ana Belén. (2009) El sistema normativo de prevención de riesgos laborales, Lex Nova, Valladolid

OIT. Proyecto de directrices técnicas de la OIT sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Ginebra, 2001

OIT. Trabajo sin riesgo y cultura de la seguridad. Informe de la OIT presentado con ocasión del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2004

OIT. La prevención: una estrategia global. Informe de la OIT para el Día mundial sobre la seguridad y la salud en el trabajo 2005. Ginebra, 2005

RUBIO ROMERO, J.C. (2004) Métodos de evaluación de riesgos laborales. Diaz de Santos, Madrid, 2004

SALA FRANCO, Tomás. Derecho de la prevención de riesgos laborales. 3ªEd. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007

TARRÉS VIVES, Marc. Normas técnicas y ordenamiento jurídico. Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003

Programari

Esta asigantura utilizará el software básico del paquete de office 365

Los trabajos, ejercicios de participación, PEC's y otros documentos se entregarán siempre en pdf.