Logo UAB
2021/2022

Gestió pública de la seguretat

Codi: 104007 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mèrida Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Merida.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana haver superat l'assignatura de Dret de la Seguretat.

Objectius

L’assignatura “Gestió Pública de la Seguretat” és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s’imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat.

Per aconseguir aquest objectiu principal s’estudiarà les tres activitats administratives clàssiques: activitat de foment, de gestió de serveis públics i de limitació; i la seva incidència en la gestió pública de la Seguretat.

Per finalitzarà s’analitzarà el règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració a l’àmbit de la gestió pública de la seguretat.

 

Objectius formatius:

Teòrics:

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d’un context jurídic.

2. Conèixer les activitats administratives d’incidència en la gestió pública de la seguretat.

3. Conèixer la responsabilitat patrimonial.

Pràctics:

4. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

5. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

6. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret i de la gestió pública de la seguretat.

7. Traslladar el coneixement teòric a l’aplicació pràctica dela gestió de la seguretat pública.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.

Les activitats administratives. Activitat de foment. Fomento econòmic, honorífic i jurídic.

Incidència de l´ activitat de foment a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 2.

Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.

Incidència de l´ activitat de gestió de serveis públics a  la gestió pública de la seguretat.

TEMA 3.

Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions.

Incidència de l´ activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 4.

La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Antecedents. Requisits. Procediment.

Metodologia

La metodologia docent s'adapta a les sessions organitzades mitjançant una plataforma virtual. Aquestes sessions són voluntàries i tenen com a objectiu exposar les idees principals del tema i aclarir els dubtes existents, donat el caràcter on line de la formació que implica el treball del material de forma individualitzada per l'estudiant, de forma prèvia a la sessió. 
 
La plataforma de l’aula virtual (Moddle) de la UAB s’utilitzarà periòdicament per a contactes regulars amb estudiants a través dels fòrums de la matèria, proporcionar temari i documentació i presentació i lliurament de treballs d’avaluació continuada.
 
També podeu concertar tutories per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
6 Classes magistrals - Videoconferencies amb la participació activa de l'alumnat. 12 0,48 5, 6, 7, 8
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Debats, resolució de supòsits pràctics i tutories 24 0,96 1, 2, 3, 4, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i realització de treballs individuals 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

L'alumnat realitzarà quatre proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Està prova podrà ser oral a criteri del professor.

Reavaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

Enlo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PEC 1 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PEC 2 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PEC 3 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PEC 4 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PROVA TEÒRICA 40 0 0 2, 3, 4, 5, 8

Bibliografia

Cuerda Arnau, Mª Luisa: Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Fernández Rodríguez, Juan Carlos: Retos actuales de la seguridad, Ed. Aranzadi.

Fuentes Gasó, Josep Ramon  y Gifreu Font, Judith  (dirs.): Esquemas de procedimiento administrativo, Tomo IX., Ed. Tirant lo Blanch, 2018.

Gamero, Eduardo, Fernández, Severiano: Manual básico de derecho administrativo. Ed. Tecnos, 2019.

Martínez Espasa, José: Las políticas públicas de seguridad ciudadana, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 10 ed., 2019.

Parejo Alfonso, Luciano: Seguridad pública y policía administrativa de seguridad, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

Sánchez Morón, Miguel: Derecho administrativo: parte general. Ed. Tecnos, Madrid, 15 ed., 2019.

Santamaria Pastor, Juan Alfonos: Principios del Derecho administrativo general. Tomo II, Ed. Iustel, 2018.

Trayter, Joan  Manel: Derecho administrativo . Parte general,  Ed Atelier, 2019

Zuloaga, Lohitzune: El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política. Ed. Catarata.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.