Logo UAB
2021/2022

Intervenció i Autoregulació

Codi: 104001 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martínez Quirante
Correu electrònic:
Roser.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir una prevenció integral. S’escullen sectors com el domicili, el domini públic, el lloc de treball, els transports públics i privats, l’hoteleria, etc. i s’analitza la normativa, els instruments jurídics i les obligacions dels ciutadans per tal que els nostres especialistes en prevenció estiguin preparats per fer front als requeriments de les Administracions Públiques.

S’estudien els conceptes de treballador, de contracte laboral, de comerciant, d’empresari, de societats mercantils, etc. per tal de trobar solucions adients als procediments administratius oberts.

Paral·lelament s’aniran explicant els nous drets que emparen cada situació: de la dona, ambientals, de les minories, a la seguretat vial, a la prevenció de riscos laborals, a la seguretat alimentària, a la salut, antitabac, etc. adients al nou model de societat del risc.

Veurem a cada sessió com es garanteix un dret (a la vida, a la salut, a la seguretat, etc.) a través de l’anàlisi d’un sector concret o en un àmbit concret on es desenvolupen els éssers humans: el domicili, la universitat, el lloc de treball, els mitjans de transport, els hotels, els espectacles, etc.

Estudiarem la intervenció administrativa en matèria gestió del torn d’ofici, i la cooperació entre els jutjats de guàrdia i la policia.

Es farà un estudi exhaustiu de prevenció de la violencia a través de la regulació de les armes de foc. Expondrem com hi ha diferents models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s’atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d’armes. Analitzarem el model americà de llibertat i foment de l’individu armat per a aconseguir un Estat on el ciutadà aconsegueix o no la seva autoprotecció. A la vegada, es farà una comparació amb el model europeu de seguretat en el que la possessió de les armes per a la defensa del ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat. Un cop exposats els dos models més representatius es valorarà quin sistema ofereix més seguretat integral.

Objectius Formatius

 • Conèixer els diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa regulada o autoregulada.
 • Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a cada àmbit de la vida en societat.
 • Saber planificar la gestió de la prevenció.

 

 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 

Tema 1. Introducció a la Intervenció i a la autorregulació Administrativa. Activitats administratives.
Tema 2. La intervenció administrativa per a prevenir i gestionar els riscos.
Tema 3. L'estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seves classes. Les facultats de control empresarial. L'extinció del contracte de treball. L'acomiadament, classes i efectes. Els pactes de no concurrència post-contractual. Especial anàlisi a l'extinció del contracte a instància del treballador. L'assetjament laboral. Esquema processal bàsic. Especificitats en matèria de mitjans de prova. Recursos i prova en via de recurs.
Tema 4. El comerciant individual: Concepte jurídic. Capacitat jurídica per exercir el comerç.
Les societats mercantils. Constitució, requisits, obligacions. Societat Anònima. Societat Limitada. Altres formes societàries.
L'administració de les societats mercantils. Obligacions i responsabilitat civil i penal. La figura de l'administrador de fet. La successió de societats. Successió encoberta i extensió de responsabilitat. La doctrina de l'aixecament del vel. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: supòsits. El Registre Mercantil. Funcions. Publicitat formal. Llibres de comerç i les seves classes.
Tema 5. Els diners i altres mitjans de pagament. Les mesures de protecció de l'crèdit Els títols-valors. Contractes mercantils fonamentals: Contracte de compravenda, contracte de préstec mercantil, contracte d'assegurança. La simulació de contractes. La crisi de l'empresari. El concurs. La propietat intel·lectual. Concepte i figures jurídiques. Drets de propietat intel·lectual. Accions en matèria de propietat intel·lectual. La propietat industrial. Patents, marquesi altres figures jurídiques. La protecció de la propietat industrial. Accions. Especificitats processals. La protecció de la competència. La Llei de competència deslleial. Supòsits de competència deslleial. Accions. Especificitats processals.
Tema 6. Gestió de la seguretat en empreses de transport massiu de persones: El cas de TMB. El model de gestió de la seguretat: gestió privada, gestió pública, gestió mixta. La visió global i integral de la gestió de l'transport.
Tema 7. Seguretat en establiments hotelers. Tipus d'allotjaments turístics: hotels, càmpings, apartaments turístics, habitatges d'ús turístic, turisme rural, etc .... Gestió de la seguretat. La seguretat turística. Eines de gestió. Els riscos a l'activitat turística. Visió global de la prevenció i la seguretat en el sector.
Tema 8. Intervenció administrativa i protecció civil. Definició. El paper del voluntariat. Els plans de protecció civil de Catalunya. La defensa civil. La prevenció d'incendis.
Tema 9. La prevenció de la violència a través de la regulació de les armes de foc. Els models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui a l'ciutadà pel que fa a la tinença d'armes. El model americà de llibertat i foment de l'individu armat. El model europeu de seguretat en el qual la possessió de les armes per a la defensa el ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat.
 

Metodologia

La metologia d'estudi es basarà principalment en el treball autònom. Hi haurà sessions en les que el professor expondrà els temes matèria d'estudi, indicarà el més important de cadascún i contestarà les consultes dels alumnes.
Es requereix l'assoliment de les PAC,s i la participació als fòrums de debat.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

 
Si alguna de les PACS no es realitza es considerarà l'assignatura com no Avaluable. En cas de realitzar la PAC però no aconseguir l'aprovat, la prova final constarà a més d'una part pràctica.
Els exàmens, proves i presentacions podran ser en format oral o escrit a criteri de la professora.
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independènciadel procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proves d'avaluació continuada 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Ballbé, M., Martínez, R., “Law and Globalization: Between the United States and Europe”, en  Global Administrative law, Robalino-Orellana i Rodríguez Arana (ed.), Cameron May, 2010.

Broseta Pont, M., Martínez Sanz, F., Manual de Derecho Mercantil, Vol I y II, Tecnos, 2014.

Cruz Villalon, J., Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, 2019.

Esteve Pardo, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2019.

Martínez Quirante, R. , Armas: ¿Libertad Americana o Prevención Europea?, Editorial académica española, 2019.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2019.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office 365