Logo UAB
2021/2022

Resoluciˇ de conflictes i sociologia del risc

Codi: 104000 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Trinidad Cascudo
Correu electr˛nic:
Carme.Trinidad@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assigantura no té prerequisits

Objectius

 • Ubicar la promoció de la convivència, la prevenció i la gestió de conflictes en el context dels processos d'intervenció social.
 • Analitzar una situació conflictiva.
 • Entendre la figura professional del facilitador.
 • Conèixer noves metodologies d'intervenció.

CompetŔncies

 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 3. Aplicar els indicadors i els mecanismes de gestiˇ dels riscos d'una comunitat.
 4. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 5. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

I. Sociologia del risc:
- La perspectiva sociològica i la sociologia del risc.
- Les "crisi" i els conflictes que provoquen
II. Resolució de Conflictes.
- El conflicte: origen, fases, desenvolupament
- Les "crisi" i els "riscos": conflictes locals o globals?
- Els stakeholders: definició, posició, tractament.
- La ciutadania i la comunitat com stakeholder
- El conflicte i la promoció de la convivència
- Anàlisi del conflicte. Promoure la convivència
- De la mediació a la facilitació
- La facilitació
- Tecnologia social

Metodologia

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Es plantejaran una sèrie de problemes a l'aula que els estudiants hauran de resoldre. Per a això, partiran del material base (manual) però hauran de buscar informació, seleccionar-la i finalment prendre una decisió que serà la resposta al problema plantejat. Cada problema serà un repte que es fonamenti en la transformació del conflicte.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories de suport a la realitzaciˇ el treball prÓctic i te˛ric (sessions Webex); Resoluciˇ de dubtes; Seguiment dels exercicis; Atenciˇ a l'Aula Moodle 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ de casos prÓctics i presentaciˇ en moodle 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal per als exÓmens; Resoluciˇ de les PACs 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluaciˇ

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PECs: 4 Activitats individuals escrites o orals de carÓcter reflexiu i prÓctic 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pruebas escritas 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

BAUMANN,Z.    Modernity and Ambivalence. London. Polity Press

BECHMANN, G. “Riesgo y Desarrollo técnico-científico. Sobre la importancia socia de la investigación y valoración del riesgo”, en Cuadernos de Sección, CCSS y Económicas, 2, pp.59-98 (Donostia, Eusko Ikaskuntza)

Beck, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. 1998.

(1996) “Risk society and the provident state”, en Lash, S; Szerzynski B; Wynne, B. (eds.) Risk, Environment and Modernity. Towards a new Ecology. London. SAGE Publications.

(1997) “La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva”, en Beck, U; Giddens, A.; Lash, S. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social. Madrid. Alianza Editorial.

(2002) La sociedad del riesgo global. Madrid. Siglo XXI.

BERIAIN, J. (Comp.) (1996) Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona. Anthropos.

CASTELLS, M. (1996-1997), La era de la información, 3 vols. Madrid. Alianza Ed. 1997-1998.

GIDDENS, A  . (1990) Consecuencias de la modernidad. Madrid. Alianza Ed. 1993.

(1997) “Risk Society: the context of British Politics”, a Franklin, J. (ed.) The Politics of Risk Society”.

LÓPEZ CEREZO J.A.; LUJÁN J.L (2000) Ciencia y Política del Riesgo. Madrid. Alianza Editorial.

RAMOS, R.; GARCÍA SELGAS, F. Globalización, Riesgo, Reflexividad. Tres temas de teoría social contemporánea. Madrid. CIS.

BAUMANN, Z. (2000) Modernidad líquida. Buenos Aires: FCE.

CORNELIUS, H.; FAIRE, S. (1998) Tú ganas, yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente. Madrid: Gaia Ediciones.

MAYER, BERNARD S. (2008) Más allá de la neutralidad. Como superar la crisis de la resolución de conflictos. Barcelona: Gedisa.

MORIN, E.; NAÏR, S. (1998). Una política de civilización. Barcelona: Proa.

LEDERACH, J. P. (2000)  El abecé de la paz y los conflictos. Madrid: Catarata.

SUARES, M. (2002). Mediando en sistemas familiares. Barcelona: Paidós

URY, W.L. (2000) Alcanzar la paz. Diez caminos para resolver conflictos en casa, el trabajo y el mundo. Barcelona: Paidós

Epecial interés: 

 Revista La Trama http://revistalatrama.com.ar/

Programari

No es requereix de cap programari específic