Logo UAB
2021/2022

Models de seguretat

Codi: 103998 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Pot haver-hi documentació en anglès

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

L'assignatura "Modelos de seguretat" mostrarà els diferents models de seguretat existents, la seva evolució i les seves conseqüències pràctiques en la gestió de la seguretat.OBJETIUS FORMATIUS

Diferenciar els models de seguretat.
Accions de seguretat adequades en funció del model de seguretat concret.
Avaluar l’impacte de la seguretat en la societat.

Competències

 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 4. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 5. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 6. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1r. Bloc: Models de seguretat: Marc teòric

 En aquest primer bloc s'explicaran els diferents models de seguretat existents, destacant la diferència entre els models preventius i els models reactius de seguretat.

 

2n. Bloc: Models de seguretat: Experiències pràctiques

En aquest segon bloc s'analitzaran diferents accions i operatius de seguretat on s'han aplicat diferents perspectives d'intervenció en funció del model de seguretat emprat.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu. Els alumnes hauran d'estudiar els temes mitjançant la lectura obligada dels materials que s'oferiran, hauran de participar en els fòrums de debat escrits i en les video classes.
 
Els alumnes hauran d'aportar reflexions i comentaris als textos d'obligatòria lectura així com investigar sobre jurisprudència, notícies, lectures o legislació que el docent demani en els fòrums de debat.
 
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Video Classes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques i exercicis pràctics. 24 0,96 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Es realitzaran 4 PACs al llarg del semestre, segons el calendari.
La prova final d'avaluació continuada tindrà un pes de el 50% sobre la nota final.
Perquè es puguin sumar totes les notes de les activitats de formació continuada la nota de la prova final d'avaluació continuada ha de ser un 3,5 com a mínim

Examen de Recuperació


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a un punt 5 (total) sobre 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats , el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Altresconsideracions:

* Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència de l'procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

* Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normalde l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova d'avaluació continuada I 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova d'avaluació continuada II 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova d'avaluació continuada III 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova d'avaluació continuada IV 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova final d'avaluació continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Al llarg de el curs es facilitaran diferents lectures a l'alumnat, destacant les lectures dutes a terme pel Dr. Manuel Ballbé, com són “El futuro del Derecho administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización”, RAP, núm.174, 2007, y  Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983), ed. Alianza Universidad, 1984, entre d'altres.

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365