Logo UAB
2021/2022

Economia de les organitzacions

Codi: 103996 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electr˛nic:
JoseLuis.Masson@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jonathan Calleja Blanco

Prerequisits

No hi ha requisits previs per a aquesta assignatura.

Objectius

L'assignatura conté 3 blocs temàtics, o parts, amb objectius ben diferenciats:

Actualment, és alt l'incentiu per a la creació i desenvolupament de nous projectes empresarials. Davant d'un món globalitzat i competitiu, amb canvis i tendències imprevisibles, cal un esforç previ d'anàlisi i planificació sintetitzats, el "pla d'empresa". És un document imprescindible per a l'emprenedor. El pla d'empresa contempla els objectius inicials generals i específics del negoci. S'analitza l'aportació de l'empresa al mercat, amb els seus recursos i capacitats. L'apartat inclou el pla de màrqueting i vendes que s'inclou en el pla d'empresa.

La segona part correspon a l'anàlisi econòmica-financera de l'empresa. Tracta de fer un diagnòstic de la situació economicofinancera de l'empresa i analitzar les vies d'acció per millorar aquesta situació en el futur a través de la informació comptable (Balanç i compte de resultats). La secció inclou l'estudi de la dimensió mínima i òptima de l'empresa.

Finalment, s'introdueix el tema de decisions financeres. S'estudiarà la valoració de projectes d'inversió i finançament. Es plantegen les decisions bàsiques a què s'enfronta un gestor en una empresa. Al final d'aquest bloc es tindrà una visió completa sobre els criteris de decisió d'elecció de projectes des del punt de vista financer.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Formular estratŔgies comercials en el sector de la seguretat.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, dĺeconomia i finances, de marc legal aplicable i dĺinformÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 3. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 5. Formular estratŔgies competitives tant comercialment com financerament en empreses i organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

1. Pla d'Empresa

1.1. Objectius i continguts del Pla d'empresa

1.2 Pla de Màrqueting i vendes

2. Anàlisi economicofinancera

2.1. Dimensió mínima i òptima de l'empresa

2.2. Anàlisi de ràtios comptables

3. Valoració de Projectes

3.1. Decisions d'inversió i finançament

3.2. Concepte de tipus d'interès

3.3. Eines d'avaluació de projectes

3.4. Criteris de selecció de projectes

L'apartat de 'objectius' d'aquesta guia desenvolupa el contingut del temari.

Metodologia

Tenint en compte la modalitat on-line de les classes, es desenvolupa una metodologia que es basa en l'estudi individual del contingut proporcionat. Els estudiants hauran de preparar els materials de forma autònoma (teoria, exercicis, lectures, etc.). Les sessions online i fòrums de dubtes de cada tema es dedicaran a aprofundir sobre els temes tractats i resoldre dubtes sobre el material i les tasques.

Les sessions virtuals programades requereixen una preparació prèvia dels continguts, per a un millor aprofitament. Les tutories amb el professorat es concertaran prèviament per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Classes virtuals 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Foros de debat, resoluciˇ de casos, tutories 20 0,8 2, 3, 5
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal aut˛nom 110 4,4 3, 4, 6

Avaluaciˇ

1. EXERCICIS PERIODICS

Es realitzarà una tasca basada en exercicis a resoldre sobre, almenys, 2 de les seccions del temari. La nota d'aquestes tasques serà de 0 a 10. Les tasques no lliurades obtindran una nota de 0 (zero). La mitjana de les tasques suposarà un 60% en el càlcul de la nota final de l'assignatura. Es necessita una mitjana mínim de 5 perquè aquesta part sigui considerada i es pugui avaluar.

2. PROVA TEÒRIC-PRÀCTICA

Es realitzarà una prova final que recull la totalitat del contingut de l'assignatura. La nota d'aquesta prova és de 0 a 10 i la seva nota suposa un 40% del càlcul de la nota de l'assignatura. És imprescindible obtenir un mínim de 5 per a que aquesta part sigui considerada.

 

Si no es lliura cap de les tasques del primer punt, es passarà de l'avaluació contínua a l'avaluació única. És a dir, la nota final depèn únicament de la prova final.

En cas de no superar l'assignatura, d'acord amb els criteris d'avaluació contínua, es podrà fer una prova de recuperació en la data i hora programades. Aquesta recuperació recollirà la totalitat dels continguts del programa. Per poder participar en la recuperació, s'ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats durant el curs, el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

["En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de laqualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".]

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis te˛rics-prÓctics individuals 60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prueba final individual sobre el contingut global 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

PARTE 1

ALEGRE, BERNÉ I GALVE (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel.

SANTESMASES, M. (2007). Marketing. Conceptos y Estrategias. Ed. Pirámide: Madrid.

PARTE 2

ALEGRE, L.; BERNÉ, C.; Y GALVE, C. (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel Economía. Barcelona.

BERNSTEIN, L. A. (1996): Análisis de estados financieros. Teoría, Aplicación e Interpretación. Irwin.

MALLO, C.; y JIMÉNEZ, M. A. (1997): Contabilidad de Costes. Pirámide.

PARTE 3

ALEGRE, L.; BERNÉ, C.; Y GALVE, C. (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel Economía. Barcelona.

SUÁREZ SUÁREZ, A. S. (1995): Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación. Pirámide.

BREALEY, R.; Y MYERS, S. (1993): Fundamentos de Financiación Empresarial. McGraw-Hill.

Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.