Logo UAB
2021/2022

AnÓlisi del risc

Codi: 103995 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias LucÝa
Correu electr˛nic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

L'assignatura d'anàlisi del risc suposa un dels marcs conceptuals clau de cara a comprendre les dinàmiques actuals dels sectors de seguretat i prevenció. Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l'alumne els conceptes bàsics relacionats amb els fenòmens de transformació social que tenen relació amb la configuració dels marcs d'incertesa, així com guiar l'alumne a través dels últims avenços científics que ofereixen noves metodologies de govern així com nous riscos intra- sistèmics.

L'assignatura començarà assentant les bases conceptuals de risc i incertesa des d'una aproximació epistemològica per a continuació endinsar-nos a analitzar algunes de les aproximacions actuals al fenomen, prestant una especial atenció a "la societat del Risc" d'Ulrich Beck, la noció de riscos manufacturats de Anthony Giddens, el temps post-normal de Ziauddin Sardar a la ciència Post-normal de Jerome Ravetz i Silvio Funtowicz

A continuació, es desplegarà la relació d'aquests conceptes més metateórics amb alguns dels debats actuals més controvertits com els relatius a la relació entre societat i tecnologia, el canvi climàtic, les migracions forçoses, els nous processos industrials o la cristal·lització de noves tecnologies com la bio-tecnologia i la nanotecnologia.

Finalment  i  com  a  punt  final  de  l'assignatura  analitzarem  diverses  aproximacions  a  la governança del risc focalitzant el nostre esforç en la proposta de Klinke i Renn per a continuació analitzar  les  formes  i  estratègies  de comunicació del  risc  explorant  al seu  torn  la  noció  de principi de precaució.

 • Analitzar el paper de les Ciències Socials (CCSS) en el coneixement sobre el risc.
 • Conèixer el debat metodològic en el si de les disciplines científiques
 • Conèixer els conceptes associats al risc, així com els models teòrics que l'acompanyes: Riscos Sistèmics, Riscos manufacturats, societat del risc, ciència postnormal així com la seva aplicabilitat pràctica
 • Interiorització i adaptació dels conceptes de risc, anàlisi de riscos, governança, Prevenció ...
 • Desenvolupament de casos pràctics a partir d'aquests conceptes.
 • Conèixer els processos de presa de decisió i les seves diferents implicacions en l'àmbit del Risc
 • Analitzar les estratègies discursives existents per fer front a diversos tipus de risc.

CompetŔncies

 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 5. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 6. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual específic, que compta amb vuit unitats didàctiques, cadascuna de les quals cobriria un espai temporal de 2 setmanes. Cada Unitat didàctica comptarà, a part del propi temari inclòs en el Manual amb una lectura obligatòria per mòdul, més altres lectures de caràcter voluntari i activitats tipus documental.

Temari

 • Contingut
 • Unitat Didàctica 1
 • 1.1 Introducció
 • 1.2 El risc avui
 • 1.3 Una breu història del risc
 • 1.4 Definició de Risc
 • Exercicis d'Avaluació
 • Unitat Didàctica 2
 • 2.1 Extensió del Risc
 • 2.1.1 Àmbit material / objectiu de l'extensió del risc
 • 2.1.2 Àmbit subjectiu de l'extensió del risc
 • 2.1.3 Conclusions
 • Exercici d'autoavaluació de la unitat didàctica 2
 • Unitat Didàctica 3
 • 3.1 De la societat Post-industrial a un nou model social
 • 3.2 Sobre la incertesa
 • 3.2.1 La complexitat
 • 3.2.3. El caos
 • 2.2.4 Les contradiccions
 • Exercicis d'autoavaluació de la unitat didàctica 3
 • Unitat Didàctica 4
 • Introducció
 • 2. definició de risc
 • 3. Elements de la noció de risc
 • 4. Contemporaneïtat del risc tecnològic
 • Exercicis autoavaluació Unitat didàctica 4
 • Unitat Didàctica 5
 • 5.1 Introducció
 • 5.2. La ciència de l'era post-Normal
 • 5.2.1. Extensions de les comunitats de parells
 • 5.3 Orígens de la Governança anticipatòria
 • 5.4 Introducció a la governança:
 • 5.5 Governança en xarxa
 • 5.5 Avaluació per a l'Aprenentatge Aplicat
 • 5.6 Cap a la governança anticipatòria en el context dels Post-normal
 • 5.7 Conclusions
 • Exercicis Auto- Avaluació Unitat Didàctica 5
 • Unitat didàctica 6
 • 1. Introducció
 • 6.2. Principals característiques dels riscos sistèmics
 • 6.3. Avaluació de Risc Sistemàtic
 • 6.3.1 Inclusió de criteris d'avaluació addicionals
 • Unitat didàctica 7
 • 7.1 La necessitat de deliberació en la gestió de riscos
 • 7.2 Implicacions per als responsables polítics
 • Unitat didàctica 8
 • 8.1 El principi de Precaució

Metodologia

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals i classes via webex on el professor esbossi els principals punts de cada tema, amb l'objectiu de generar debats sobre els mateix.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Video Classes 12 0,48 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Discussions temÓtiques als Forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboraciˇ de treballs. 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluaciˇ

 

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant:

Treball Individual (25% de la nota global)

Utilitzant les categories del risc i el sistema de classificació proposat en el Manual, aquest treball tindrà una extensió mínima de 20 pàgines (annexos a part) a Times New Roman 11 amb un interlineat de 1.15 i marges normals i justificat. El treball haurà d'incloure un mínim de 15 citacions bibliogràfiques (APA 6TH edition), així com un índex automatitzat i el seu lliurament es farà en format PDF a través de l'Aula Moodle. I ha d'incloure no només el context, antecedents, categories i classificació del risc en qüestió, sinó que a més haurà de proposar un sistema de govern d'aquest en base a les metodologies descrites al Manual.

Treball Grupal (25% de la nota global)

En grups de màxim de 4 persones s'haurà de realitzar un treball, basat en l'anàlisi d'un risc concret, a escollir per l'alumne, utilitzant les categories del risc i el sistema de classificació proposat en el Manual, aquest treball tindrà una extensió mínima de 25 pàgines (annexos a part) a Times New Roman 11 amb un interlineat de 1.15, marges normals i justificat. El treball haurà d'incloure un mínim de 25 citacions bibliogràfiques (APA 6TH edition), així com un índex automatitzat i el seu lliurament es farà en format PDF a través de l'Aula Moodle. I ha d'incloure no només el context, antecedents, categories i classificació del risc en qüestió, sinó que a més haurà de proposar un sistema de govern d'aquest en base a les metodologies descrites al Manual.

 

Es valorarà:

 • Correcció ortogràfica i gramatical
 • L'ús de vocabulari i conceptes específics de l'assignatura
 • Profunditat de l'Anàlisi
 • Concreció de la proposta de metodologia de governança
 • Originalitat del contingut (la inclusió de plagis suposa un zero a la nota)

Prova final de l'assignatura (50% de la nota global)

La prova constarà de preguntes tipus test i per desenvolupar i es basarà en els continguts dels 8 temes del manual més les lectures de caràcter obligatori.

REAVALUACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada omplint el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Nota: 

Tant la metodologia docent com l’avaluació prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de l’evolució de possibles pandèmies o circumstàncies que impedeixin el desenvolupament presencial de l’assignatura

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6
Prova d'avaluaciˇn continuada 1 i 2 (Treball Individual) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova d'avaluaciˇn continuada 3 i 4 (Treball en Grup) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 • Ballbé, M. (2006). Prólogo. In El Gobierno del Riesgo (1st ed., pp. 12–16). Barcelona: Ariel.
 • Ballbé, M. (2007). El futuro del derecho administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización. Revista de Administración Pública, (74), 215–276.
 • Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida (1st ed.). Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica, Argentina.
 • Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. (M. Ritter, Ed.)Nation (Vol. 2). Sage. doi:10.2307/2579937
 • Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. London: Stanford University Blackwell Publishers.
 • Beriain, J. (2005). Modernidades en disputa (1st ed.). Madrid: Anthropos.
 • Bernstein, P. L. (1996). Against the gods: The remarkable story of risk (1st ed.). New York City: Wiley John and Sons.
 • Carolan, M. (2006). Science, expertise, and the democratization of the decision-making process. Society and Natural Resources19(7), 661–668.
 • Colli, G. (1978). Después de Nietzsche (1st ed.). Barcelona: Anagrama.
 • De Marchi, B., & Ravetz, J. R. (1999). Risk management and governance::  a post-normal science approach. Futures31(7), 743–757.
 • Derrida, J. (1995). Espectros de Marx. (J. Alcorcón, Ed.) (5th ed.). Madrid: Trotta.
 • Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. Futures25(7), 739–755.
 • Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (2000). La Ciencia posnormal: la ciencia con la gente (Vol. 160). Icaria editorial.
 • Funtowicz, S., & Ravetz, J. (2000). La ciencia posnormal: ciencia con la gente. Madrid: Antrazyt.
 • Giddens, A. (1999). Consecuencias de la modernidad (1st ed.). Madrid: Alianza editorial.
 • Giddens, A. (2009). Sociology (Vol. 6th). Cambridge England: Polity Press.
 • Gidley, J. M. (2010). Postformal priorities for postnormal times: A rejoinder to Ziauddin Sardar. Futures42(6), 625–632. doi:10.1016/j.futures.2010.04.022
 • Helén, I. (2004). Technics over life: Risk, ethics and the existential condition in high-tech antenatal care. Economy & Society33(1), 28–51.
 • Hofmann, B. (2001). The technological invention of disease. Med Ethics: Medical Humanities, (27), 10–19.
 • Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2006). El gobierno del riesgo (1st ed.). Barcelona: Ariel.
 • Jameson, F. (1991). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (25 de juli.). Barcelona: Paidós.
 • Jameson, F. (2004). La política de la utopía. New Left Review (español), (25), 37–54.
 • Jasanoff, S. (2003). Technologies of humility: citizen participation in governing science. Minerva41(3), 223–244.
 • Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., … Ratick, S. (1988). The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework. Risk Analysis8(2), 177–187. doi:10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x
 • Kuhn, T. (2011). La estructura de las revoluciones científicas (4th ed.). México City: Fondo de Cultura Economica.
 • Luhman, N. (2007). La sociedad de la sociedad. México City: Herder México.
 • Molak, V. (1997). Fundamentals of risk analysis and risk management (1st ed.). London: CRC Press.
 • Nietzsche, F. (2004). El crepúsculo de los ídolos. Barcelona: Alianza editorial.
 • Pardo, J. E. (2009). El desconcierto del Leviatán. (M. Pons, Ed.). Barcelona: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
 • Platón. (1992). Fedón, Banquete, Fedro, tradCarlos García Gual y otros, Madrid, Gredos (1st ed.). Madrid: Gredos.
 • RE, F., & Reed, D. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective in corporate governance. California Management Review, (25), 88–106.
 • Sardar, Z. (1998). Postmodernism and The Other: New Imperialism of Western Culture. Madrid: Pluto Press.
 • Sardar, Z. (2010). Welcome to postnormal times. Futures42(5), 435–444. doi:10.1016/j.futures.2009.11.028
 • Zizek, S. (2001). The Rhetorics of Power. Diacritics. doi:10.1353/dia.2003.0008
 • Zizek, S. (2008). Democracy versus the people. New Statesman137, 46–48. doi:Book Review

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365