Logo UAB
2021/2022

Gestió de les organitzacions

Codi: 103993 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rubén Alexander Domínguez Oberst
Correu electrònic:
Ruben.Dominguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Rubén Domínguez Oberst

Prerequisits

Cap

Objectius

Des de la reforma del Codi Penal Espanyol del 2010, el Compliance (Cumplimient normatiu) ha estat a l’ordre del dia per la majoria de les organitzacions, dotant a aquestes, cada vegada més, de especialistes per a la gestió de riscos legals i, sobretot penals, als quals les organitzacions s’enfronten. El canvi de paradigma, del “societas delinquere non potest” al “societas delinquere potest” ha suposat, i segueix suposant, un gran repte per a totes les persones jurídiques. Des de llavors, el Compliance a Espanya ha evolucionat fins a convertir-se en una funció fonamental dins de les organitzacions, allunyant-se poc a poc de concepcions jurídic-penals, fins a aproximar-se a àmbits de gestió de la millora continua de processos des d’un punt de vista del control del risc. Es pretén també que l'alumnat es familiaritzi amb els diferents estàndards normatius utilitzats en el mercat per diferents empreses. Així mateix, que aprengui a realitzar anàlisis de riscos normatius.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
 5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.

Continguts

Continguts

Tema 1: Introducció al Compliance 

Origen i antecedents del Compliance

Concepte de cumplimient normatiu

La funció de Compliance dins les organiztzacions

La ètica corporativa

 

Tema 2: Marcs de referencia genèrics de Compliance  

Principis i directius de la OCDE

El Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)

Normes d'estandarització nacionals i internacionals

 

Tema 3: Marcs normatius específics de Compliance

Normes sobre competència

Normes sobre medi ambient

Normativa Tributaria

Normativa protectora dels Drets Humans i dels treballadors

Normes sobre privacitat

Normativa reguladora dels mercats de capitals

 

Tema 4: Compliance i el Codi Penal Espanyol 

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març

Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat

Anàlisi jurisprudencial des de la STS 154/2016, de 29 de febrer

 

Tema 5: Elements d'un CMS

Llideratge i cultura de compliance. Supor d'alt nivell

La funció de Compliance

Evaluació de riscs

Establecimiento de controles de Compliance

Informes de cumplimient

Accions correctores, formatives i de comunicació. Especial referencia als canals de denuncies.

Supervisió i verificació

 

Tema 6: El Compliance Officer

 Requisits essencials del Compliance Officer

Competeèas i perfil del càrreca

El Compliance Officer dins de l'organització

Règim de responsabilitat.Diferents estructures 

Metodologia

Leerse manual, clase para resolver dudas...

El contingut del programa estarà en el manual que l'alumnat haurà d'estudiar autònomament.  S’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats en l’apartat de bibliografia de la guia docent per a consolidar i clarificar, si es necessari, els continguts explicats a classe. Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 3
Video-classes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Resolución de pràctiques 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 110 4,4 2, 3, 4, 5

Avaluació

L’avaluació consistirà en els següents punts:

-        El 70% de la nota final de l’assignatura serà la mitja dels diferents treballs/pràctiques que es plantejaran durant el curs. Serà necessari entregar un mínim de 3 PEC per a poder fer mitja amb una nota mitja de 3,5.

-        El 30% restant serà l’examen final tipo test amb justificació de respostes. Serà necesaria una nota de 4 per a poder fer mitja amb les pràctiques i aprobar l'assignatura.

 

Reavaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI: Sense perjudici d’altres mesures disciplinaries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant poden conduir a una variació de la qualificació d’un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar o deixar copiar una activitat d’avaluació  implicarà suspendre aquesta activitat amb un zero (0). Les activitats de l’avaluació qualificades d’aquesta forma i per aquest procedimentno seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització d'un anàlisi de riscos 70% 0 0 1, 3, 4, 5
Test final 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 • KAPTEIN, Muel. Why Good people sometimes do bad things: 52 reflections on ethics at work.
 • MIR PUIG, Santiago y otros. Responsabilidad de la empresa y Compliance. B de F, 2014.
 • ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. Manual del Compliance Officer. Thomson Reuters, 2016
 • Arbeitskreis Compliance als Führungsaufgabe. Compliance als Führungsaufgabe, ein Kompendium von Werkzeugen, Methoden und innovativen Ansätzen. DICO, 2018
 • Miembros de la Junta Directiva de ASCOM, Coordinador D. Alain Casanovas Ysla. Libro blanco sobre la función de Compliance. Madrid: ASCOM, 2017
 • CASANOVAS YSLA, Alain. Legal Compliance. Difusión Jurídica – Economist & Jurist, 2012
 • Compliance. Guía Práctica de identifiación, análisis y evaluación de riesgos. Thomson Reuters – Aranzadi, 2018
 • BONATTI BONET, Francsico. Memento Experto Sistema de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19601. Lefebvre, 2017
 • VELASCO NÚÑEZ, Eloy y SAURA ALBERDI, Beatriz Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas. Aranzadi, 2016
 • CASANOVAS, ALAIN Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021. AENOR ISBN: 978-84-17891-37-4

Programari

Aquesta assignatura no requereix de programari específic.