Logo UAB
2021/2022

Fonaments d'Informàtica

Codi: 103799 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació FB 1 1
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Oliver Malagelada
Correu electrònic:
Joan.Oliver@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Roger Malet Munté
Vanessa Moreno Font
Marc Vallribera Ros

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura correspon a una matèria bàsica d'introducció als fonaments de computadors i a la programació en els graus de telecomunicacions. S'imparteix en el primer semestre de la carrera.

Els objectius formatius bàsics de l'assignatura són:

- Introduir l'alumne en els conceptes generals del computador

- Aprendre l'arquitectura bàsica d'un processador genèric i treballar amb els conceptes bàsics del seu funcionament a baix nivell.

- Aprendre metodologia de la programació i aplicar-la a la creació de programes en un llenguatge d'alt nivell.

En aquest sentit, l'assignatura ha de donar una visió profunda del hardware del computador, ja que no hi ha cap altra assignatura posterior. En el que respecte a la programació, l'assignatura ha de donar un coneixement base sobre el C que s'aprofundirà en una assignatura posterior.

 

Competències

  Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 2. Definir l'arquitectura d'ordinadors i servidors i utilitzar els sistemes operatius.
 3. Definir l'arquitectura d'ordinadors i servidors, i ús dels sistemes operatius
 4. Descriure, a nivell bàsic, l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics que tenen aplicació en enginyeria.
 5. Descriure, a nivell bàsic, l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 6. Desenvolupar el pensament científic.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 9. Dissenyar i implementar bases de dades en el desenvolupament d'aplicacions de programari i, en concret, aplicades a sistemes de la informació.
 10. Dissenyar i implementar bases de dades en el desenvolupament d'aplicacions programari i, en concret, aplicades a sistemes de la informació.
 11. Identificar les unitats funcionals de l'ordinador.
 12. Treballar cooperativament.
 13. Treballar de manera autònoma.
 14. Utilitzar els fonaments teòrics de la programació i dels llenguatges de programació per a desenvolupar sistemes de programari.
 15. Utilitzar els fonaments teòrics de la programació i dels llenguatges de programació per al desenvolupament de sistemes programari.

Continguts

A. FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

1. Informàtica i computació

2. Representació de la informació en l'ordinador

3. Disseny de l'algorisme

4. Iniciació a la programació en C

5. Estructures de control

6. Funcions i procediments

7. Vectors (arrays: llistes i taules)

8. Estructures (registres)

9. Fitxers

B. FONAMENTS DEL COMPUTADOR

10. Components digitals

11. Introducció a l'arquitectura de l'ordinador

12. Llenguatge màquina i assemblador

13. Sistemes operatius. Fitxers i bases de dades.

Metodologia

Classes de teoria:

Es donen els coneixements bàsics de l'assignatura i indicacions de com completar i aprofundir aquests continguts.

Classes de problemes:

Es treballen els coneixements científics i tècnics exposats en les classes magistrals. Es resolen problemes i es discuteixen casos pràctics. Amb els problemes es  promou la capacitat d'anàlisi i síntesi, el raonament crític, i s'entrena l'estudiant en la resolució de problemes.

La metodologia seguida en problemes és la següent: es lliuren uns fulls de problemes, que els alumnes han de resoldre. A classe es fa una revisió dels dubtes que han sorgit i es resolen aquells que els alumnes han tingut conflictes.

Eventualment en alguna sessió de problemes es treballa en grup per resoldre problemes de síntesis de matèria. Aquests problemes es recullen i es corregeixen.

Pràctiques:

Durant el curs es realitzaran 6 pràctiques de 3 hores. Els alumnes treballaran en grups de 2.

En les pràctiques l'alumne haurà de desenvolupar els hàbits de pensament propis de la matèria i de treball en grup. L'alumne haurà d'iniciar-se en l'ús de llenguatge de programació.

Notes degut al Covid-19.

1. Les circumstàncies actuals fan imprevisible pensar quina serà la normalitat amb la que es desenvoluparà la docència durant el primer semsstre del curs.

Per això, en quasi total seguretat, una part de la docència de laboratories s'haurà d'impartir en mode virtual.

2. Per altra part, la metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les

autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 33 1,32 4, 6, 8, 9, 11, 14
Tipus: Supervisades      
Problemes i pràctiques 32 1,28 12
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 150 6 1, 7, 13

Avaluació

1. Proves d'avaluació continuada. Hi ha dues proves que corresponen a una per cada bloc de matèria

Proves d’avaluació continuada

Pes nota avaluació continuada

Nota mínima per fer promig

 

A. Fonaments de progamació

50%

3.5

B. Fonaments de computadors

50%

3.5

 2. Activitats que intervenen en la nota final de l'avaluació

Nota final

Pes nota final (%)

Avaluació continuada

65-75

Reculls de classe

10-0

Pràctiques

25

3. Es considera aprovat tot aquell que

- tingui nota final igual/superior a 5 i

- tingui les pràctiques aprovades (mínim tenir un 5) i

- no li quedi cap bloc (A, B) de matèria de l''avaluació continuada per sota de la nota mínima (3.5) per fer promig.

4. Les pràctiques s'aproven per avaluació continuada, i la nota és funció de la preparació de la pràctica, de l'execució de la pràctica i de l'informe final. Les pràctiques no es poden recuperar.

5. Els reculls de classe no es poden recuperar.

6. Hi haurà un examen final dels tres blocs de teoria destinat a recuperar la part no superada de l'avaluació continuada. És normatiu que per assisitr a aquesta prova final s'hagi assistit a un mínim de dues de les tres proves parcials.

7. A inici de curs acadèmic, en cas que sigui possible, es notificarà si hi ha convalidació de pràctiques. Cas de ser-hi, la convalidació de pràctiques només es reaitzarà a aquells alumnes que ho sol·licitin i hagin aprovat les pràctiques en el curs anterior.

8. Les dates d'avaluació continuada es fixen a inici de curs i no tenen data alternativa de recuperació en cas d'inassistència. Cas de produir-se algun canvi de programació per motius d'adaptació a possibles incidències, sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis.

9. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques 25% 4 0,16 1, 7, 12, 13
Activitats supervisades 10% 2 0,08 6, 8, 12
Proves d'avaluació 65% 4 0,16 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15

Bibliografia

La bibliografia que s'emprarà en l'assignatura serà:

Llibres de classe:

- J. Oliver. Introducció als Fonaments de computadors amb EduP12. Editat per CVC. 2012. http://www.cannic.uab.cat/llibre/EduP12_v1.pdf.

- A. Prieto, A. B. Prieto. Conceptos de informática. Edit Mc Graw Hill.2005.

- J. Antonakos, K. Mansfield. Programación estructurada en C. Edit Prentice Hall. 2000.

- G. J. Bronson. C++ para Ingeniería y Ciencias. Edit. International Thomson Editores. 2000.

Llibres complementaris:

- E. Quero. Programación en lenguaje C: ejercicios y problemas. Edit Paraninfo. 1998.

- J. Oliver, C. Ferrer. Disseny de sistemes digitals. Servei de Publicacions de la UAB. 1990.

Planes web:

- https://cv.uab.cat/. Pàgina web del Campus Virtual de la UAB. Servirà com a pàgina base d'interacció amb l'assignatura i s'hi penjaran els apunts i enunciats de problemes i pràctiques.

- http://www.cannic.uab.es/docencia/fi/fi.htm. Pàgina web en la que hi ha informació sobre la matèria de l'assignatura.

- http://www.cannic.uab.es/docencia/fp/fp.htm. Pàgina web en la que es pot trobar apunts i problemes de programació en C.

Programari

Per a la programació amb C es fa servir l'entorn de desenvolupament PellesC: de http://www.smorgasbordet.com/pellesc