Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Clíniques Mèdiques I

Codi: 103621 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Vicent Fonollosa Pla
Correu electrònic:
Vicent.Fonollosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Manuel Monreal Bosch
Jorge Valles Daunis
José María Guerra Ramos

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències desenvolupades durant els cursos anteriors. És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar els procediments pràctics fonamentals d'exploració i tractament.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la importància sobre els resultats de salut de les infeccions nosocomials en els pacients hospitalitzats.
 2. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 3. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 4. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 5. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
 6. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 7. Descriure el procés diagnòstic partint de les diferents densitats radiològiques.
 8. Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties.
 9. Descriure els mecanismes del dolor i altres símptomes freqüents en la fase terminal i establir un pla terapèutic.
 10. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes i les formes de presentació de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 11. Descriure la història natural de les neoplàsies.
 12. Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i les seves manifestacions.
 13. Descriure la relació entre constitució i malaltia, així com els factors físics, químics, ambientals, hàbits alimentaris i ús de drogues, factors psíquics, socials i laborals, i carcinògens que determinen el desenvolupament de la malaltia.
 14. Descriure les característiques radiològiques i anatomopatològiques bàsiques de les infeccions i els aspectes que n'afavoreixen el desenvolupament.
 15. Descriure les malalties relacionades amb desequilibris nutricionals.
 16. Descriure les principals situacions patològiques de l'aparell locomotor, de la sang, dels òrgans del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrins, del sistema nerviós, del sistema genitourinari i de l'ancià.
 17. Descriure les principals situacions patològiques de la nutrició.
 18. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en el servei hospitalari corresponent a l'assignatura.
 19. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en la prescripció d’activitat física i en el reestabliment de la funcionalitat.
 20. Descriure les teràpies nutricionals, especialment les del tractament dietètic de la diabetis mellitus, l'obesitat, el risc cardiovascular, les insuficiències renal i hepàtica i els estats de malnutrició.
 21. Distingir la normalitat i les alteracions patològiques fruit d'una exploració física sistemàtica.
 22. Distingir les situacions que necessitin ingrés hospitalari i aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 23. Dur a terme un examen físic adequat per a les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 24. Establir el consell nutricional en la malaltia i la intervenció dietètica.
 25. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 26. Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars.
 27. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 28. Explicar els aspectes ètics, legals i tècnics i també la confidencialitat relacionats amb la documentació dels malalts.
 29. Explicar la nutrició enteral i parenteral, les seves indicacions terapèutiques i les seves complicacions.
 30. Fonamentar els mecanismes causants d'alteracions d'imatge radiològica i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes.
 31. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 32. Identificar el tipus, l'evolució i les limitacions de les malalties cròniques, les seves possibilitats terapèutiques i la prevenció de les seves complicacions.
 33. Identificar els desequilibris del pes corporal i dels estats nutricionals.
 34. Identificar els factors de risc cardiovascular i assumir les accions de prevenció primària i secundària.
 35. Identificar els factors físics, químics, ambientals, hàbits alimentaris i ús de drogues, factors psíquics, socials i laborals, i carcinògens que determinen el desenvolupament de la malaltia.
 36. Identificar els fonaments de la medicina pal·liativa.
 37. Identificar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic amb rellevància en el diagnòstic per imatge: radiològic - anatomopatològic.
 38. Identificar els signes cutanis més importants que poden acompanyar una malaltia sistèmica potencialment greu.
 39. Identificar els signes guia de les neoplàsies més comunes.
 40. Identificar els símptomes d'ansietat, depressió, psicòtics, consum de tòxics, deliri i deteriorament cognitiu.
 41. Identificar els símptomes guia de les neoplàsies més comunes.
 42. Identificar imatges de normalitat.
 43. Identificar imatges que corresponen a variants de la normalitat.
 44. Identificar l'afectació per òrgans i sistemes de les malalties del sistema cardiovascular, respiratori, de la sang, de l'aparell digestiu, sistema nerviós, renal o locomotor.
 45. Identificar la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
 46. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 47. Identificar les causes i plantejar l'estudi sistemàtic més adequat que s'ha de realitzar en tot pacient amb pruïja generalitzada sense lesions cutànies que ho justifiquin.
 48. Identificar les dermatosis que poden ser expressió d'una malaltia sistèmica.
 49. Identificar les lesions cutànies de processos que poden suposar un risc vital.
 50. Identificar les principals lesions cutànies i descriure-les adequadament.
 51. Identificar les situacions clíniques greus.
 52. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 53. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut.
 54. Interpretar les imatges més específiques en les patologies més comunes.
 55. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 56. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 57. Plantejar un diagnòstic diferencial clínic raonat segons les lesions cutànies.
 58. Proposar una estratègia diagnòstica bàsica per arribar al diagnòstic definitiu.
 59. Raonar les exploracions complementàries necessàries que poden portar al diagnòstic d'una malaltia sistèmica a partir de la visualització, a sospita diagnòstica i a confirmació d'una determinada dermatosi.
 60. Raonar les exploracions complementàries necessàries que poden portar al diagnòstic de certesa davant d'una dermatosi, incloent-hi estudis de laboratori, serològics, immunològics, microbiològics i dermatopatològics.
 61. Realitzar correctament l'entrevista per extreure les dades clíniques rellevants.
 62. Realitzar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 63. Realitzar una exploració física general i de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 64. Realitzar una història que comprengui els antecedents personals, fisiològics i patològics de la malaltia, a més dels principals signes i símptomes de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 65. Realitzar una història que orienti el diagnòstic de les principals malalties de la sang i del sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 66. Recollir, seleccionar i registrar la informació rellevant subministrada pel pacient i els seus acompanyants.
 67. Relacionar les troballes clíniques amb els obtinguts per les proves d'imatge.
 68. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 69. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 70. Valorar el valor semiològic de les proves de laboratori utilitzades en les patologies humanes més freqüents.
 71. Valorar l'eficiència de les principals intervencions terapèutiques.
 72. Valorar la incapacitat física, així com les seves repercussions per al malalt i el seu entorn familiar.
 73. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.
 74. Valorar la rellevància de cada signe i símptoma en la malaltia actual.
 75. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.
 76. Valorar, èticament i legalment, l'impacte de les infeccions nosocomials.

Continguts

Àrea clínica

Estada en serveis de l'àrea de medicina durant la qual l'alumne observarà:

 • Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.
 • Metodologia assistencial.
 • Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,
 • Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents
 • Exploració Funcional dels diferents aparells i sistemes. 

La vivència clínica es completarà amb l'assistència a un mínim de tres sessions de les següents: clíniques assistencials, de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades.

Metodologia

qusta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel curs actual, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són: Vicent Fonollosa

Departament(s) responsable(s): Medicina

 

UDHSP

UDHVH

UDHGTIP

UDHPT

José Guerra Ramos jguerra@santpau.cat

Vicent Fonollosa
vfonollo@vhebron.net

Manuel Monreal Bosh mmonreal.germanstrias@gencat.cat

Emili Díaz

ediaz@tauli.cat

Tipologia docent: Pràcticum assistencial sense directrius

L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei assistencial durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzartasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada.Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

 Funcionament

L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i un servei clínic, o departament hospitalari de l´àrea mèdica on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis. Qieden exclosos els centres d´atenció primària.

L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la Gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el Coordinador de la UD doni el vist-i-plau a l'activitat. Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica citarà l’estudiant per recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

Al finalitzar el període, l’estudiant aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei.

L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçonsteòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 2, 3, 4, 6, 8, 27, 31, 37, 43, 46, 55
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 2, 3, 4, 6, 8, 27, 31, 37, 43, 46, 55
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 43 1,72 2, 3, 4, 6, 8, 27, 31, 37, 43, 46, 55, 68

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre d'activitats inclou el resum dels aprenentatges, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat.

El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació del document de registre d'activitats.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Entrega d'informes / treballs escrits 50% 0 0 3, 4, 6, 8, 26, 27, 31, 37, 43, 54, 55, 67, 68

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.

Programari

No hi ha programari necessari