Logo UAB
2021/2022

Medicina i Cirurgia IV

Codi: 103608 Crèdits: 14
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 5 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susan Webb Youdale
Correu electrònic:
Susan.Webb@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Juan Ignacio Esteban Mur
Joan Sahuquillo Barris
Juan Francisco Julián Ibáñez
Maria Isabel Illa Sendra
María Luisa Pedro-Botet Montoya
María Natividad de Benito Hernández
Ramon Vilallonga Puy
Maria Mercedes Rigla Cros

Prerequisits

Es recomana haver assolit les competències de les següents assignatures: Bioquímica i Biologia Molecular, Biologia Cel·lular, Anatomia Humana (I y II), Histologia, Genètica Humana, Bases Psicològiques, Patologia General, Fonaments de la Cirurgia, Microbiologia, Radiologia i Medicina Física, Anatomia Patològica, Farmacologia, Immunologia, Epidemiologia, Obstetrícia i Ginecologia.
Seria aconsellable un repàs, per tenir coneixement suficient sobre ciències bàsiques atès que aquestes s'han cursat fa tres o quatre anys. És convenient manejar amb fluïdesa la fisiopatologia, la semiologia, la propedèutica general, per tal d'afrontar l'estudi d'aquestes matèries clíniques i la indicació i interpretació de les proves complementàries de diagnòstic. El coneixement de la farmacologia és necessari per poder fer les prescripcions i indicacions oportunes en les diferents patologies i valorar les possibilitats iatrogèniques o tòxiques.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Neurologia:
La matèria Neurologia-Neurocirurgia dins de l'assignatura MIC IV està programada en cinquè curs del Grau de Medicina. Al final del període de formació, on el coneixement de l'alumne li permet afrontar al pacient amb molèsties que impliquen el sistema nerviós, per fer un diagnòstic sindròmic, d'acord amb la simptomatologia observada, plantejar una topografia lesional, el que permetrà d'acord amb la clínica i les proves complementàries, establir la causa etiològica, per permetre la realització d'un pronòstic i tractament.
Aquesta guia docent proposa mecanismes d'ensenyament i aprenentatge dirigits a obtenir uns objectius preestablerts i definits a priori, que poden i s'han de modificar al llarg del temps per tal d'adaptar-los a noves necessitats.

L’estudiant ha d'haver adquirit:

1. El coneixement, actituds i aptituds per a la cura del pacient amb patologia neurològica-neuroquirúrgica.

2. Saber obtenir, classificar, utilitzar i analitzar la informació proporcionada pel pacient i el seu entorn, així com utilitzar i interpretar proves complementàries.

3. Establir un ordre de problemes i recursos, per tal de planejar i realitzar una escala de prioritats i objectius.

4. Conèixer i tractar les malalties neurològiques més comunes, valorant les de risc vital i processos urgents.

5. Aplicar mètodes de la medicina preventiva per disminuir la freqüència de malaltia neurològica.

6. Manejar la bibliografia específica utilitzant tots els mitjans d'informació disponibles, remarcant el concepte de formació continuada.

Endocrinologia:

1-Adquirir coneixement (etiologia, clínica, diagnòstic, tractament i rehabilitació) de les patologies endocrinològiques, de la nutrició i metabolisme, i desenvolupar actituds i aptituds per la cura del pacient amb patologia endocrinològica, metabòlica i nutricional.

2-Obtenir, classificar i analitzar la informació proporcionada pel pacient i el seu entorn, així com utilitzar i interpretar les proves complementàries.

3-Manejar la bibliografia específica utilitzant tots els mitjans d’informació disponibles, remarcant la importància de la formació continuada.

5-Establir un ordre de problemes i recursos, per tal de planejar i realitzar una escala de prioritats i objectius.

6-Conèixer i tractar les malalties endocrinològiques, nutricionals i del metabolisme més comunes, valorant les de risc vital i processos urgents.

7-Aplicar mètodes de medicina preventiva per tal de disminuir la freqüència d’aquestes malalties.

Malalties infeccioses:

La docència de la patologia infecciosa en els estudis de grau de medicina es pot definir com el conjunt d'activitats destinades a proporcionar a l'alumne un nivell de competència en aquesta àrea, adequat per a un metge recent llicenciat, així com una base sòlida per poder adquirir en el futur les competències pròpies d'un especialitat.

La patologia infecciosa té una sèrie de característiques diferencials

1 .- Els seus continguts són transversals, semblant a la oncologia.

2 .- És uns disciplina bàsicament mèdica

3 .- És una disciplina molt extensa

No tots els continguts potencials de la patologia infecciosa han de formar part d'una assignatura troncal, sinó que en ocasions s’ han de compartir amb altres especialitats. El repartiment de continguts dependrà de la diferent organització dels serveis hospitalaris, dels departaments universitaris i de les línies de recerca.

Es important una bonacoordinació amb l'assignatura de Microbiologia. S’ha de desenvolupar una adequada integració vertical entre les dues assignatures .

Un qüestió molt important és com enfocar el pla docent. En molts programes es segueix un criteri etiològic. Aquesta concepció contrasta amb la realitat clínica, en què les malalties es presenten en forma de síndromes. L'enfocament sindròmic serà fonamental per orientar el diagnòstic i la conducta davant la majoria de situacions clíniques, de tota manera l'enfocament etiològic, pot tenir validesa en alguns microorganismes o grups de microorganismes especialment rellevants. Així mateix i encara que en la formació de grau la prioritat han de ser les infeccions de la comunitat amb una major prevalença, també és adequat incorporar al pla docent nocions sobre la infecció nosocomial, la salut internacional i l'ús pràctic dels antimicrobians.

Per tant els objectius de formació són que l'alumne haurà d'adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessàries per identificar els principals problemes produïts per les malalties infeccioses. Així mateix haurà de ser capaç d'orientar el diagnòstic i tractament de les principals infeccions de la comunitat i hospitalàries. També haurà d'adquirir les actituds adequades en la seva relació amb els pacients i així amb la resta de treballadors de la sanitat, especialment la infermeria

Competències

 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Donar adequadament al pacient i/o acompanyant la informació pertinent sobre el procés patològic, les bases i conseqüències, incloses les males notícies.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.

Resultats d'aprenentatge

 1. Anticipar i contrastar la informació per a prendre decisions correctament.
 2. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
 3. Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes de l'aparell locomotor, de les malalties de la sang, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrí, nerviós, genitourinari i de l'ancià.
 6. Descriure les principals situacions patològiques de l'aparell locomotor, de la sang, dels òrgans del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrins, del sistema nerviós, del sistema genitourinari i de l'ancià.
 7. Descriure les principals situacions patològiques de la nutrició.
 8. Detallar els passos i els procediments que cal seguir per comunicar males notícies.
 9. Dissenyar el tractament en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 10. Donar la informació de manera comprensible i prudent, incloent-hi les mesures preventives per evitar el contagi i la propagació de la malaltia.
 11. Dur a terme un examen físic adequat per a les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 12. Explicar els mecanismes pels quals la malaltia afecta l'estructura i la funció del cos humà.
 13. Explicar la intervenció multidisciplinària durant el procés assistencial dels pacients.
 14. Expressar el diagnòstic més probable en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 15. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 16. Identificar els fonaments de la medicina pal·liativa.
 17. Identificar la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
 18. Identificar les patologies del sistema immunitari, el seu diagnòstic i el seu maneig.
 19. Indicar les exploracions complementàries adequades per al diagnòstic de les principals malalties de la sang i el sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 20. Informar el pacient, adequadament i amb la màxima informació possible, sobre l'estat de salut, els passos diagnòstics, les exploracions complementàries i els tractaments.
 21. Realitzar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 22. Realitzar una història que orienti el diagnòstic de les principals malalties de la sang i del sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 23. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Continguts

Neurologia - Neurocirurgia

Sistema nerviós; Neurologia, Neurocirurgia. Cefalees primàries i secundàries i neuràlgies craneofacials. Demències. Epilèpsia, síndromes epilèptics i estatus epilèptic. Infeccions del SN (meningitis, encefalitis, SIDA i prionopaties). Els ictus (AIT, infart cerebral, hemorràgia intracerebral, hemorràgia subaracnoidea i trombosis de venes i/o sens cerebrals). Els trastorns del moviment (malaltia de Parkinson, síndromes parkinsonianos i síndromes discinéticos). La síndrome vestibular. Síndrome cerebel•losa i atàxies hereditàries. Patologia de la medul·la espinal. Malalties de la mielina. Malalties de la motoneurona. Neuropaties perifèriques. Malalties musculars (Distròfies musculars, miopaties congènites, malalties miotòniques-canalopaties, miopaties metabòliques, inflamatòries, endocrines i tòxiques). Malalties de la unió neuromuscular (miastènia gravis, síndromes miasteniformes presináptics). Síndrome de hipertensió cranial. Tumors intracraneals. Patologia vascular cerebral neuroquirúrgica. Traumatismes craneoencefàlics (*TCE). Patologia infecciosa cerebral neuroquirúrgica. Patologia raquimedular. Malformacions congènites crani espinals i hidrocefàlies. Tractament neuroquirúrgic del dolor crònic i neurocirurgia funcional.

Programa teòric

- Patologia Neuromuscular
Introducció, exploració , EMG indicacions
Malalties de Motoneurones
Malalties dels nervis
Mononeuropaties - plexopatías - radiculopaties
Polineuropaties : Adquirides - hereditàries
Immunomediades
Malalties de la uniómuscular
Miopaties hereditàries adquirides
Immunomediades

- Demències
Primàries : Alzheimer, Pic, Lewy, corticobasal, frontotemporal.
Secundàries: AVC, hidrocefàlia, altres
Concepte, epidemiologia, impactosocial. Fisiopatologia, bases moleculars, genètica, etiologia.
Quadre clínic, proves complementàries, anatomia patològica.
Diagnòstic - Tractament. profilaxi

- Cefalees
Concepte i definició de les diferents cefalees primàries: Migranya, cefalea de tensió, cefalees trigeminoanatòmiques.
Epidemiologia, fisiopatologia, classificació criteri diagnòstic.
Exploració, símptomes, proves complementàries.
Cefalees secundàries. Síndrome hipertensió intracranial, neuràlgies.
Maneig terapèutic de les cefalees.
Tractament agut, preventiu, crònic.
Grups farmacològics.

- Mielopatías Atàxies
Malalties de la medul·la
Els grans síndromes medul·lars
Les causes mitjans diagnòstics
Atàxies
Estudis genètics
Tractament mèdic - rehabilitador

- Trastorns del moviment
Malaltia de Parkinson
Síndromes Parkinsonians
Tremolor - Corea - Balisme - Distonia - Tics - Disquinesies - Atetosis

- Patologia infecciosa
Meningitis - característiques LCR
Agudes, subagudes, Cròniques, Víticas, Bacterianes, Químiques, parasitàries, Fongs
Encefalitis
Polioencefalitis - Leucoencefalitis - Panencefalitis
Infeccions per virus lents

- Patologia Vascular
Isquèmia: Accident isquèmic transitori (AIT), infart cerebral
Infart lacunar - Síndrome Pseudobulbar
Encelopatía hipertensiva
Patologia Venosa
Hemorràgies subaracnoïdal - parenquimatosa
Patologia vascular de la medul·la

- Epilèpsia
Introducció. Definicions.
Epidemiologia
Etiologia, fisiopatogènia, Etiologia Anatomia patològica
Classificació: Crisi. Sindròmic, Etiològic, diferencial
Síncope. Pseudocrisis
Proves complementàries EEG, TAC, RM
Tractament: Mèdic. Quirúrgic. Fàrmacs

- Patologia Metabòlica carencial Tòxica
Encefalopaties: Metabòliques - Carencials - Tòxiques - Tatrógenas
Trastorn metabolisme; hepàtic urèmica glucosa - aigua- electròlits
Dèficit vitamínic: B12 - fòlic - pellagua - B1 - B6 - Beri Beri . Wernicke Korsakof
Tòxics: Orgànics. Inorgànics
Alcoholisme
Drogues, substàncies, abús
Neurotoxines: Animals - Insectes - Plantes Marines -Agents Físics

- Malalties de la mielina
Concepte, definicions
Esclerosi Múltiple
Clínica: símptomes, signes, evolució, pronòstic
Proves complementàries: PL - RM - PEV
Criteris diagnòstics clínics. Variants
Tractament de fons del brot
Tractament simptomàtic
Conceptes encefalomielitis i de leucodistrofias i altres desmielinizaciones

- Introducció a la neurocirurgia. La síndrome d'hipertensió intracranial: etiologia, fisiopatologia i tractament.
- Tumors del sistema nerviós central: Epidemiologia i classificació. La classificació de l'OMS. Tumors neuroectodémrics d'estirp glial (gliomes). Abordatge integral als tumors malignes del SNC.
- Meningiomes i schwanomes.
- Accidents vasculars cerebrals hemorràgics. Epidemiologia. La HSA espontània i els hematomes intraparenquimatosos espontanis.
- Traumatismes cranioencefàlics:Epidemiologia, biomecànica, fisiopatologia i tipus de lesions, avaluació clínica, protocoldiagnòstic i terapèutic. Escales d'avaluació de la gravetat i les seqüeles neurològiques en el pacient amb un TCE.
- Avaluació clínica, protocol diagnòstic i pautes de tractament.
- Hidrocefàlies i alteracions de la dinàmica del líquid cefaloraquidi. Etiologia, manifestacions clíniques, diagnòstic i tractament. La hidrocefàlia de pressió normal. La hipertensió intracranial benigna.
- Neurocirurgia funcional i estereotàctica. Aplicació de tècniques d'estimulació i lesió en el tractament del dolor refractari al tractament mèdic, l'epilèpsia, els trastorns del moviment i la psicocirurgia. Concepte de radiocirurgia i les seves indicacions.

De totes les patologies d'aquest programa s'ha de conèixer:
Concepte - Definició - Epidemiologia - Classificació - Fisiopatologia - Anatomia Patològica - Símptomes - Diagnòstic topogràfic i etiològic - Diagnòstic diferencial - Proves complementàries - Curs evolutiu - Pronòstic - Tractament medicoquirúrgic - Fàrmacs - Complicacions - Seqüeles

Programa pràctica clínica:
Pràctica clínica assistencial
Seminaris de casos clínics
Assistència a sala, dispensaris, quiròfans

Endocrinologia: Medico quirúrgica

Sistema endocrí: Fonaments de l’Endocrinologia Mèdica i la Cirurgia Endocrina. Malalties de la hipòfisi anterior i de l'hipotàlem. Malalties de la neurohipòfisi i la pineal. Malalties de la glàndula tiroide i paratiroide.Malalties de les glàndules suprarenals (escorça i mèdula). Malalties endocrinològiques de la funcióreproductora. Oncologia Endocrinològica. Síndromes pluriglandulars de naturalesa autoimmune.
Metabolisme: Diabetis Mellitus i hipoglucèmia. Hiperlipidèmies i altres alteracions del metabolisme de les lipoproteïnes. Síndrome metabòlica i risc cardiovascular. Alteracions del metabolisme ossi i mineral.
Nutrició: Avaluació del risc nutricional. Alteracions de la conducta alimentària. Obesitat, anorèxia i malnutrició. Dietoteràpia de les malaties més freqüents. Nutrició artificial. Legislació alimentària. Higiene dels aliments.
Teoria

Malalties de la hipòfisi anterior i de l’hipotàlem
Tumors hipofisiàris
Malalties de la neurohipòfisi i la pineal
Malalties de la glàndula tiroide (I) (Goll, tiroïditis, hipotiroïdisme)
Malalties de la glàndula tiroide (II) (Hipertiroïdisme. Crisi tirotòxica)
Malalties de la glàndula tiroide (III) (Nòduls tiroïdals. Carcinoma tiroïdal)
Malalties de les glàndules paratiroides (hiperparatiroïdisme, hipoparatiroïdisme)
Malalties del metabolisme ossi i mineral (osteoporosi; osteomalàcia i raquitisme; malaltia de Paget)
Malalties de la glàndula suprarenal (I) (insuficiència suprarenal, hipoaldosteronism, hiperplàsia suprarenal congènita, malaltia pluriglandular autoimmune)
Malalties de la glàndula suprarenal (II) (síndrome de Cushing, hiperaldosteronisme)
Malaltiesdela glàndula suprarenal (III) (incidentaloma, feocromocitoma, paraganglioma)
Diabetis mellitus (I) (Classificació;DM-1, prevenció, insulinoteràpia)
Diabetis mellitus (II). (Secreció i resistència insulínica; control glicèmic, tractament dietètic, exercici i hàbits saludables; agents orals i insulinoteràpia)
Diabetis mellitus (III). Clínica, diagnòstic i tractament de la microangiopatiadiabètica (retinopatia, nefropatia) y neuropatia diabètica. Dermopatia diabètica. Hipertensió i diabetis. Cardiopatia diabètica. Malatia coronaria i diabetes. Malaltia cerebrovascular i diabetis. Malaltia vascular perifèrica. Peu diabètic.
Diabetis mellitus (IV). (Complicacions agudes de la diabetis mellitus. Crisis hiperosmolar no cetòsica. Cetoacidosis. Hipoglicèmia).
Obesitat i Síndrome metabòlica: Risc CV.
Obesitat mòrbida i morbiditat associada. Cirurgia bariàtrica
Dislipidèmies (Classificació de las dislipidèmies. Hipertrigliceridèmia. Hipercolesterolèmia. Hiperlipidèmies mixta. Dieta, exercici, fàrmacs)
Endocrinologia de la reproducció (Alteracions de la pubertat. Hipogonadisme masculí i femení. Hirsutisme, hiperandrogemisme, virilització. Andropausa i menopausa).
Tumors neuroendocrins del tracte gastrointestinal i pancreàtic.Neoplàsia Endocrina Múltiple. (Diagnòstic genètic; clínica i tractament).
Alimentació saludable (recomenaciones dietètiques; dieta mediterrànea; nutrició infantil, en l’adolescència, embaràs, edat adulta i edat avançada). Aliments transgènics
Nutrició i malalties consumptives (Neoplàsies, VIH)
Tractament dietètic de l’obesitat, diabetis, malaltiacardiovascular i renal
Nutrició i malalties gastrointestinals
Nutrició i Salut Comunitària (Intoxicacions i al.lèrgies alimentàries; interaccions entre fàrmacs i nutrients; higiene alimentària; additius i conservants; legislació alimentària)
Programa pràctica clínica

Seminaris de casos clínics

Evaluació Nutricional y Formulació Dietètica
Nutrició enteral i parenteral (Video)
Cirurgiade tiroide i paratiroide (Video)
Cirurgia suprarenal (Video)
Presentació i discussió de casos de patologia hipofisària
Presentació i discussió de casos de patologia tiroidea, paratiroidea i metabolisme mineral
Presentació i discussió de casos de patologia suprarenal
Presentació i discussió de casos de patologia endocrinològica de la reproducció
Presentació i discussió de casos de diabetis mellitus i las seves complicacions
Presentació i discussió de casos de neoplàsia endocrina múltiple i malaltia pluriglandular autoimmune.
Pràctiques Clíniques Assistencials

Asistencia a sala, dispensaris, quirófans

Realització d’anamnesi, exploració física, indicació i avaluació de proves analítiques, estudis d’imatge (Radiologia convencional, TAC, RMN, escintigrafies, imatge corporal total amb I-131, eco-doppler, angiografia, ECG, densitometria òssia, PAF-citologia tiroidal)
Tractament d’urgències endocrino-metabòliques; monitorització continua de glucosa intersticial,infusió continua d’insulina
Avaluació nutricional de malalts amb malnutrició, obesitat, hiperlipidèmia,diabetis, síndrome metabòlica. Elaboració de dietes a malalts ingressats i ambulatoris amb aquestes patologies. Visita a la cuina dietètica de l’hospital.
Conèixer dia a dia les funcions de l’hospital, el tracte directe amb el pacient, el treball en equip, les tècniques quirúrgiques i les indicacions de la cirurgia de l’hipertiroïdisme, nòduls tiroidals i adenomes /hiperplàsies de paratiroide, de la cirurgia suprarenal (adenomes i carcinomes).
Malalties infeccioses: Medico quirúrgica

TEORIA

Síndrome Febril

Enfoc clinic, microbiològic i terapèutic devant d´un síndrome febril

Infeccions Del Tracte Respiratori Superior

Refredat comú

Faringitis, laringitis, otitis, sinusitis, mastoïditis i laringotraqueobronquitis aguda.

Grip

Infeccions Del Tracte Respiratori Superior

Pneumònia

Agents responsables de la pneumònia de la comunitat.

Infeccions Cardiovasculars

Endocarditis Infecciosa

Infeccions Del Sistema Nerviós Central

Meningitis agudes i subagudes

Infeccions De l´Os, Articulacions i Teixits Tous

Infeccions osteoarticulars

Erisipela, cel·lulitis. Piomiositis (tropical). Gangrena gaseosa (mionecrosis per Clostridium). Altres miositis crepitants. Síndrome del shock tòxic estafilococic. Sindrome del shock tòxic estreptococic (miositis necrotitzant estreptocòcica)

Infeccions Del Aparell Urinari

Infeccions del tracte urinari superior i inferior

InfeccionsGastrointestinals

Diarrees

Enteropatògens especifics: infeccions gastrointestinls i sistèmiques.

Shok Sèptic

Brucelosis. Actinomicosis. Nocardiosis

Tetanus. Botulisme. Infeccions Mixtes per Bacteris Anerobis.

Leishmaniosis. Toxoplasmosi. Leptospirosis. Malalties per Ricketsies

Tuberculosis

Micosis Invasores

Infeccions pels Virus del Grup Herpes. Sindrome Mononucleòsica.

Infeccions pel VIH

Infeccions en el Malalt Inmunodeprimit no VIH.

Infeccions Nosocomials

Malalties Importades en el Viatger o Relacionades amb l´Emigració

SEMINARIS. (tipologia SESP)

Infeccions del tracte respiratori

Infeccions cardiovasculars

Infeccions del sistema nervióscentral

Infeccions urinàries

Infeccions gastrointestinals

Infeccions pel VIH

Malalties importades en el viatger o relacionades amb l´emigració

Infecció nosocomial

Infeccions de l´os, articulacions i teixits tous

Infeccions i cirurgia

PRACTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (Tipologia PCA)

Assistència a la sala d’ hospitalització i/o consultes externes durant 10 hores (2 hores per 5 dies).

El·laboració d´ històries clíniques idiscussió amb el tutor en sessions interactives de grup.

Nota: D’acord amb el nombre d’alumnes assignat a cada Unitat Docent la tipologia docent d’aquesta assignatura es podrà modificar previ acord entre alumnes i professorat de les mateixes.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través delS professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Medicina i Cirurgia

Responsable de Facultat:

Susan Webb Youdale (swebb@santpau.cat)

Responsables UDH

Unitat Docent Sant Pau

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia IV

S. Webb

swebb@santpau.cat

Antonio Moral
amoral@santpau.cat

S. Webb

swebb@santpau.cat
• Malalties de l'aparell neurològic

I. Illa Sendra
iilla@sanpau.cat

Antonio Moral
amoral@santpau.cat
I. Illa Sendra
iilla@sanpau.cat
• Malalties de l'aparell endocrí

S. Webb
swebb@santpau.cat

Antonio Moral
amoral@santpau.cat
S.Webb
swebb@santpau.cat
• Malalties infeccioses N. de Benito
nbenito@santpau.cat
Antonio Moral
amoral@santpau.cat
N. de Benito
nbenito@santpau.cat

 

 Unitat Docent Vall d'Hebron

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia IV

Juan Ignacio Esteban
jiesteban@vhebron.net
Joan Sahuquillo
sahuquillo@neurotrauma.net

--  
• Malalties de l'aparell neurològic

Joan Sahuquillo
sahuquillo@neurotrauma.net
Juan Ignacio Esteban
jiesteban@vhebron.net

Joan Sahuquillo Barris
sahuquillo@neurotrauma.net
Juan Ignacio Esteban
jiesteban@vhebron.net
• Malalties de l'aparell endocrí

Ramon Vilallonga Puy (rvilallonga@vhebron.net)
Juan Ignacio Esteban
jiesteban@vhebron.net

Ramon Vilallonga Puy (rvilallonga@vhebron.net) Juan Ignacio Esteban
jiesteban@vhebron.net
• Malalties infeccioses Vicenç Falcó
vfalco@vhebron.net
Nivardo Rodriguez
nirodriguezvhebron.net

Nivardo Rodriguez Conde
nirodriguez@vhebron.net

Vicenç Falcó
vfalco@vhebron.net

Unitat Docent Germans Trias i Pujol

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia IV

ML Pedro - Botet
MariaLuisa.PedroBotet@uab.cat
Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat

Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat
ML Pedro - Botet
MariaLuisa.PedroBotet@uab.cat
• Malalties de l'aparell neurològic

Antoni Dávalos Errando
adavalos.germanstrias@gencat.cat
Josep Maria Cladellas Ponsà
jmcladellas.germanstrias@gencat.cat

Josep M. Cladellas Ponsà
jmcladellas.germanstrias@gencat.cat
Antoni Dávalos Errando
adavalos.germanstrias@gencat.cat
• Malalties de l'aparell endocrí

Manel Puig Domingo
mpuigd@gmail.com
Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat

Jaume Fdez.-Llamazares Rodríguez
jfllamazares.germanstrias@gencat.cat
Manel Puig Domingo
mpuigd@gmail.com
• Malalties infeccioses ML Pedro-Botet
MariaLuisa.PedroBotet@uab.cat
Benjamín Oller Sales
benjamin.oller@uab.cat
Benjamí Oller Sales
benjamin.oller@uab.cat
ML Pedro-Botet
MariaLuisa.PedroBotet@uab.cat

Unitat Docent Parc Taulí

  Responsable assignatura/part
a la UDH
Responsable assignatura/part
a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part
a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia IV

Mercedes Rigla Cros
mrigla@tauli.cat

--   --
• Malalties de l'aparell neurològic

Jordi Estela Herrero
jestela@tauli.cat

Salvador Navarro Soto
snavarro@tauli.cat
Jordi Estela Herrero
jestela@tauli.cat
• Malalties de l'aparell endocrí

Mercedes Rigla Cros
mrigla@tauli.cat

Salvador Navarro Soto
snavarro@tauli.cat
MercedesRigla Cros
mrigla@tauli.cat
• Malalties infeccioses Lluís Falgueras Lopez
lfalgueras@tauli.cat
Alexis Luna Aufroy
aluna@tauli.cat
Lluís Falgueras Lopez
lfalgueras@tauli.cat

 

Metodologia docent general:

MIC IV 14 ECTS= 350 hores

ACTIVITATS DIRIGIDES (45% total 157.5 hores)

Aquest percentatge es divideix en 20% teòriques, 10% pràctica clínica assistencial, 5%seminaris de casos clínics i 10% a distribuir lliurement amb les tipologies docents anteriors oen altra activitat complementàriaque es consideri convenient.

TREBALL AUTÒNOM (50% total 175 hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

AVALUACIÓ (5% total 17,5 hores): 2 exàmens parcials i 1examen de síntesi final, avaluació pràctiques.

DEPARTAMENT DE MEDICINA (11,85 ECTS = 296.25 h)

Neurologia (3,75 ECTS = 93,75 h)

TEORIA: 19 h

PCA: 23 h

Autònomes: 47 h

Avaluació: 4,75 h

Endocrinologia: (4,5 ECTS = 112,5 h)

TE: 22 h

PCA: 9 h

SCC: 19 h

Avaluació: 5,5 h

Autònomes: 57 h:

Malalties infeccioses: (3,6 ECTS = 90 h)

TE: 21 h

SESP: 11 h

PCA: 8,5 h

Autònomes: 45 h

Avaluació: 4.5 h

DEPARTAMENT DE CIRURGIA (2.15 ECTS = 53.75 h)EPARTAMENT DE CIRURGIA (2,15 ECTS = 53,75 h)

Neurocirurgia (1,25 ECTS =31,25 h)

TE  8 hores

Seminaris SESP 3 h

PCA 4 h

Autònomes 15,6 h

Avaluació 1,5 h

Endocrinologia (0,5 ECTS = 12,5 h)

TE  3 hores

SCC:1h

PCA 1,5 h

Autònomes 6 h

Avaluació 0.75 h

Infeccioses (0,4 ECTS =10 h)

TE 2 hores

Seminaris SESP 1 h

PCA 1,5 h

Autònomes 5 h

Avaluació 0,5 h

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual. 

Segons criteri del professorat responsable i els recursos disponibles a cada unitat docent, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques i seminaris, podran ser impartits i avaluats a les aules de simulació amb la metodologia corresponent

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL HUMANA (PCAh) 47,5 1,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
SEMINARIS (SEM) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
TEORIA (TE) 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 175 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

El sistema d'avaluació es basarà en una part teòrica (70% de la nota final) i una part pràctica (30% de la nota final).

Per la part teòrica (70%)

Es programaran 2 exàmens teòrics parcials de caire eliminatori quan la nota obtinguda sigui superior a 5.

Es proposa que el primer parcial es programi al mes de gener/febrer, durant el període d’avaluacions de primer semestre; i el segon parcial, al mes de juny, durant el període d’avaluacions del segon semestre.

El contingut de cadascun dels parcials dependrà dels continguts impartits fins el període d’exàmens respectiu. Per exemple, el primer parcial pot incloure 2 aparells i sistemes, i el segon parcial pot incloure 2 aparell i sistema; o viceversa.

Per la part pràctica (30%)

L'avaluació de la part pràctica s'especificarà en el programa de cada UDH d'acord amb seves particularitats i es basarà en:

L'avaluació dels seminaris de casos clínics: 20% de la nota final i avaluació de les pràctiques: 10% de la nota final.

L'assistència a les pràctiques és obligatòria. D’acord amb les particularitats de cada Unitat Docents i assignatura, les pràctiques/seminaris es podran avaluar de forma continuada i s’especificarà en el programa de cada UDH.

L'estudiant que no hagi aprovat els parcials i/o no hagi superat les pràctiques, es podrà presentar a la prova final de recuperació que conté una part teòrica i una part pràctica.

Qualificació final

La qualificació final és el promig ponderat dels coneixements teòrics (70%) i de l'avaluació pràctica (30%). No es podrà fer el promig entre l'avaluació teòrica i l'avaluació pràctica, si no s'obtéuna puntuació mínima de 4/10 en ambdues parts.

La nota final de MIC IV serà el promig de las notes parcials de neurologia, endocrinologia i infeccioses. Per poder fer el promig de l’assignatura s’haurà d’haver aprovat cadascuna de les tres parts per separat.

Neuro  5% avaluació (6.25 = 0.25 ECTS)

Endocrino   5% avaluació (6.25 h = 0.25 ECTS)

Infeccioses  5% avaluació (5 h = 0,2 ECTS)

Els alumnes que no hagin superat l'assignatura mitjançant exàmens parcials i que el dia de l'examen final no es presentin a l'examen de les parts no superades, seran qualificats com a "NO AVALUABLE".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pràctica: Registres oberts i descriptius i/o registres tancats; Registres narratius. Seminaris y/o problemes y/o casos clínics: Avaluació escrita mitjançant proves objectives. 30% 5,25 0,21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Teoria. Avaluacions escrites mitjançant proves objectives: items de selecció; proves d'assaig (preguntes amplies/preguntes restringides). Avaluació oral 70% 12,25 0,49 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

La bibliografia per cada aparell i sistema es pot consultar als programes específics penjats al Campus Virtual de l’assignatura.

Bàsica

Farreras Rozman. Medicina Interna. Decimosexta edición.

Elsevier España, 2008.

Harrison. Medicina Interna 17 Edición.

Mc Graw Hill. 2009.

Específica

Zarranz. Neurología.Harcourt Brace. 2009.

Victor y Adams.  Principios de Neurología.

Mc Graw Hill. 2008.

Bradley Daroff. Neurology in Clinical Practice.

Butterworth. 2008.

1. Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Lakeland, Fla.; New York: Greenberg Graphics; Thieme Medical Publishers, 2001, pp 971

2. Lindsay KW, Bone I, Callander R: Neurology and Neurosurgery Illustrated. Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone, 2004, pp 598

3. Louis DN, International Agency for Research on Cancer, World Health Organization: WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007, pp 309

4. Rengachary SS, Ellenbogen RG: Principles of Neurosurgery. Edinburgh; New York: Elsevier Mosby, 2005, pp 865.

Recursos de Internet

Pubmed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

Pubget: http://pubget.com/

Google Scholar: http://scholar.google.es/

Scielo: http://www.scielo.cl/

Programari

No s'utilitza cap programari per impartir la docència