Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I

Codi: 103604 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Armengol Carrasco
Correu electrònic:
Manuel.Armengol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Salvador Navarro Soto
David Pares Martínez
Jaume Masia Ayala

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències desenvolupades durant els cursos anteriors.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.

 

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el procediment terapèutic i la tècnica quirúrgica, si escau, d'acord amb les dades disponibles.
 2. Aprofundir en el coneixement dels factors de risc de morbimortalitat operatòria.
 3. Calcular els índexs de risc quirúrgic, generals i per aparells, i adequar-hi les indicacions.
 4. Distingir les bases de les diferents especialitats quirúrgiques per integrar i liderar el tractament en pacients aguts i crònics, amb pluripatologia.
 5. Distingir les implicacions que comporten les diferents intervencions respecte als canvis funcionals i morfològics.
 6. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 7. Enfocar l'examen físic no solament des del punt de vista diagnòstic, sinó també terapèutic, amb èmfasi especial en els procediments quirúrgics.
 8. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 9. Identificar les bases ètiques per les quals es prenen decisions en l'àmbit quirúrgic.
 10. Integrar tota la informació preoperatòria per a la presa de decisions.
 11. Obtenir les dades més rellevants tant pel que fa a la malaltia per la qual s'intervé, així com les que puguin marcar la morbimortalitat.
 12. Participar a tot el procés assistencial dels pacients, des del procés diagnòstic fins al seguiment ambulatori.
 13. Transmetre la informació del procediment quirúrgic que es practicarà i plasmar-lo en un consentiment informat escrit.

Continguts

 Area quirúrgica

Estada en serveis de l'àrea de cirurgia durant la qual l'alumne observarà:

- Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.

- Metodologia assistencial del procés perioperatori

- Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,

- Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents

- Exploració Funcional dels diferents aparells i sistemes.

- Acte quirúrgic. Seguiment del pacient després d’un procediment quirúrgic. Control de les conseqüències de la cirurgia

- Síndromes quirúrgiques 

La vivència clínica es podrà completar amb l'assistència a les diverses sessions: clíniques assistencials, sessions de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, sessions de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades.

 

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Cirurgia

Responsable de Facultat: Manel Armengol

UDHSP

UDHVH

UDHGTIP

UDHPT

Jaume Masia

jmasia@santpau.cat

Manel Armengol marmengo@vhebron.net

David Pares

david.pares@uab.cat

Salvador Navarro
snavarro@tauli.cat

 Tipologia docent: Pràctica clínica asistencial humana

L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei quirúrgic de la Unitat Docent en la que l´alumne està matriculat, durantuna setmana (5 dies),6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

Funcionament

 L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i un servei clínic quirúrgic de l´hospital on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu programat per altres activitats i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis.

L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic a recollir a la Gestió acadèmica de la Unitat Docent) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la Gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el responsable de l´assignatura doni el vist-i-plau a l'activitat.

Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica us cridarà per venir a recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

A la finalització del període d'estada l'alumne aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei.

L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS HUMANES (PCAh) 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre narratiu inclou el resum de la vivència clínica, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat. El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació del document de registre narratiu. 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 90% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Registre narratiu 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.

 

Programari