Logo UAB
2021/2022

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Codi: 103600 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Pedro Barret Nerin
Correu electrònic:
JuanPedro.Barret@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

UD Germans Trias i Pujol

Prerequisits

És necessari i un prerequisit indispensable que l’estudiant hagi assolit un coneixement avançat en anatomia i unes competències bàsiques en Medicina (Patologia General), així com una formació suficient sobre les bases de la malaltia, anatomia patològica, microbiologia, tractament general del malalt quirúrgic, tractament del malalt traumàtic i suport general del malalt en estrés fisiològic (malalt crític). Tanmateix és necessari un coneixement de les bases fisiològiques de la reparació tissular.

“L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions”.

Objectius

Aquesta assignatura s’impartirà a la UDH Vall d´Hebron, Responsable Dr Joan-Pere Barret, JuanPedro.Barret@uab.cat; UDHSant Pau (Responsable: Jaume Masià: jmasia@santpau.cat),  UDGermans Trias i Pujol (Responsable: Eva Castellà: ecastella.germanstrias@gencat.cat). S’ofereixen, aproximadament, 30 places per cada UD

El seu objectiu general és donar a conèixer:

- els fonaments de la Cirurgia Plàstica i Reparadora, així com les seves interaccions amb altres especialitats quirúrgiques.

- el diagnòstic i tractament de les patologies que precisen d’una reconstrucció morfològica i/o funcional tant d’origen adquirit com congènit.

- la cirurgia de cap i coll, la cirurgia de ma, els cremats, les malformacions congènites, malformacions genito-urinàries, traumatismes facials, cirurgia oncològica de mama i de parts toves.

- la Medicina i Cirurgia Regenerativa

- Els transplantaments i la cirurgia estètica lligada a l’envelliment

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, amb els pacients, els familiars i acompanyants, per facilitar-los la presa de decisió, el consentiment informat i el compliment de les prescripcions.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Anticipar i contrastar la informació per a prendre decisions correctament.
 2. Argumentar la presa de decisions amb les millors evidències científiques.
 3. Distingir les implicacions que comporten les diferents intervencions respecte als canvis funcionals i morfològics.
 4. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 5. Enumerar els signes d'alarma pels quals el pacient requereix atenció immediata.
 6. Establir una bona relació com a primer pas important de tot acte mèdic, tant en situacions emergents com en les electives, i deixar constància escrita de la informació transmesa i de les voluntats del pacient.
 7. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 8. Gestionar la informació disponible i establir nivells de discussió en grups multidisciplinaris.
 9. Identificar les situacions d'emergència i establir-hi un ordre de prioritats.
 10. Justificar la presa de decisions a partir de la informació obtinguda.
 11. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 12. Participar a tot el procés assistencial dels pacients, des del procés diagnòstic fins al seguiment ambulatori.

Continguts

Classes teòriques (15 hores)

1. Història de la cirurgia plàstica
2. Principis bàsics de la transferència tissular. Medicina Regenerativa
3. Principis de la microcirurgia reparadora. Trasplantament de teixits compostos (VCA)
4. Cremats i seqüeles de les cremades
5. Tumors cutanis i de parts toves
6. Reconstrucció facial i paràlisi facial
7. Traumatologia facial
8. Reconstrucció de cap i coll. Malformacions vasculars
9. Cirurgia de contorn corporal
10. Reconstrucció mamària
11. Cirurgia plàstica pediàtrica
12. Cirurgia de la mà i reimplants
13. Reconstrucció d'extremitats inferiors
14. Cirurgia plàstica genitourinaria i tractament quirúrgic de l'limfedema
15. Introducció a la cirurgia estètica i de l'envelliment

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel curs actual, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura anivell de Facultat i de les UDH són: 

UDHSP

UDHVH

UDGTiP

Jaume Masià
jmasia@santpau.cat
(30 alumnes)

Juan Pedro Barret
jpbarret@vhebron.net
(30 alumnes)

Eva Castellà ecastella.germanstrias@gencat.cat
(30 alumnes)

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
TEORIA (TE) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,25 1,65 1, 2, 3, 4, 7, 8

Avaluació

1. Avaluació coneixements teòrics:

Resolució de problemes a l’aula (50% de la nota final) 

Examen tipus test de multirresposta (30% de la nota final)

Es realitza un examen tipus test de multirresposta de coneixements bàsics. El temari és l’impartit a classe. La revisió de l’examen es farà en els 15 dies hàbils posteriors a data de l’examen (l’estudiant sol·licitarà la revisió de l’examen via mail i el professor es compromet a trobar una data).

2. Avaluació de la presentació del treball (20% de la nota final)

Estructura, comunicació de la informació, rellevància del tema escollit, originalitat, recursos bibliogràfics, adequada presentació, compliment dels terminis estipulats

Criteris d’avaluació

Per poder avaluar-se de la teoria, cal haver assistit a un mínim del 80% de la docència teòrica.

El màxim d’absències permeses no justificades per poder avaluar les competències adquirides durant la pràctica clínica és de 2, qualsevol altra absència ha de ser justificada.

3. Qualificació final:

Suma ponderada de:

50% Assistencia i participació activa en classe i seminaris. Resolució de problemes a l’aula

30% Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple

20%  Registres narratius


Expressió: Nota numèrica amb un decimal, de 0 a 10.l

Qualificació qualitativa: Suspens, aprovat, notable, excel·lent, MH

Els casos particulars es tractaran de forma individual entre l’estudiant i el docent.

L'assignatura contempla un sistema de recuperació pels alumnes que no hagin superat els continguts de la mateixa, amb un format a determinar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistencia i participació activa en classe i seminaris 50% 1 0,04 11
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple 30 % 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Registres narratius 20% 1 0,04 3, 6, 7, 11

Bibliografia

Bibliografia específica i de consulta:

 1. Plastic Surgery. Grabb´s and Smith, Lippincott
 2. Essentials of Plastic Surgery. Edited by Jeffrey E. Janis, MD. Quality Medical Publishing
 3. Color Atlas Of Burn care. Elsevier. Juan P. Barret, DN Herndon
 4. Principles and Practice of Burn Surgery, Marcel Dekker, Juan P. barret, DN herndon
 5. Face Transplantation. Springer. Juan P. barret, V Tomasello
 6. Flaps and Reconstructive Surgery. Wei Mardini, Elsevier
 7. Aesthetic Plastic Surgery. Sherrell J Aston. Elsevier

Recursos d’Internet:

www.secpre.org

www.euraps.org

www.asps.org

www.euroburn.org

www.worldburn.org

www.ameriburn.org

 

Programari

No cal programari específic