Logo UAB
2021/2022

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària

Codi: 103578 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rosamaria Felip Falcó
Correu electrònic:
Rosamaria.Felip@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tant el gènere femení com el masculí s'utilitzen amb valor inclusiu.

Prerequisits

 Requisits lingüístics:

Competència comunicativa i interactiva en anglès avançada per dur a terme amb eficàcia tota mena de tasques acadèmiques i docents en anglès i ser un bon model de llengua pels estudiants d'educació infantil i primària. Les estudiants que cursen l'assignatura dins de la menció d'anglès com a llengua estrangera han d'acreditar el nivell C1 del MECR per accedir a totes les assignatures de la menció.

Objectius

INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA I OBJECTIUS

Aquesta assignatura té com a objectiu que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres especialitzats al llarg de

tota la vida professional, especialment pel que fa al seu perfil com a especialistes en l'ensenyament-aprenentatge de llengües segones i estrangeres.

En aquesta assignatura els futurs docents aprendran els principis bàsics dels programes d'aprenentage integrat amb vocació democratitzadora. A dissenyar i seleccionar materials i activitats adequades al currículum català, i a identificar i analitzar els trets característics de bones pràctiques docents en aules AICLE.

 

Cal remarcar que l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLES (AICLE a l'educació superior) amb un doble focus en la millora de

(a) la competència comunicativa general i la competència interactiva docent (guanyar eficàcia en l'ús de l'anglès fluït, correcte i entenedor  en tot tipus de situacions relacionades amb la docència de i en anglès) i (b) les competències professionals de les futures mestres com a mestres amb un perfil especialitzat en l'ensenyament de i en l'anglès.

 

 

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar críticament i seleccionar textos relacionats amb continguts acadèmics propis de l'educació infantil i primària que siguin apropiats per a l'aula AICLE.
 2. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
 5. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 6. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 7. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de LE dels estudiants.
 8. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 9. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 10. Comprendre el discurs oral acadèmic en anglès, saber prendre notes i resumir les idees principals.
 11. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 12. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 13. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 14. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 15. Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i saber analitzar els discurs oral a l'aula.
 16. Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
 17. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 18. Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
 19. Demostrar pensament crític aplicat a la selecció de textos literaris i el disseny de tasques comunicatives basades en la manipulació d'aquests textos amb la doble finalitat de fomentar aprenentatges lingüístics i facilitar l'accés de l'alumnat d'infantil i primària a la cultura literaria en anglès.
 20. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 21. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 22. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 23. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 24. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 25. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 26. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 27. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 28. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 29. Gestionar la comunicació en l'aula AICLE de forma eficient. Creant oportunitats per a l'ús de la llengua finalitat com a llengua de comunicació habitual.
 30. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 31. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 32. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 33. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d’una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d’expertesa.
 34. Produir discrusos orals intel·ligibles i fluids, respectant els principis bàsics de la pronunciació, el ritme i l'entonacio en llengua anglesa.
 35. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 36. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 37. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 38. Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents de llengües i cultures diverses.
 39. Reconèixer l'aula AICLE com a espai multilingüe per naturalesa i mostrar consciència del valor del repertori lingüístic dels aprenents en l'aprenentatge de continguts acadèmics i en l'adquisició d'una llengua addicional.
 40. Saber identificar el nivell de coneixement de l'alumnat d'educació infantil i primària, sent capaç d'analitzar les seves necessitats comunicatives i de controlar el seu procés d'aprenentatge de llengües, així com saber autoavaluar el propi nivell de competència en anglès, analitzar les pròpies necessitats comunicatives i establir un pla de millora.
 41. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 42. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 43. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 44. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 45. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 46. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 47. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 48. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 49. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 50. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 51. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.
 52. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de i en anglès adequades a l'educació infantil i primària.

Continguts

CONTINGUTS
1. Introducció als programes d'educació multilingüe.
2. La comunicació eficient a l'aula de continguts en llengua estrangera: discurs oral, escrit i audiovisual.
3. Disseny, adaptació, execució i avaluació de tasques i seqüències d'aprenentatge integrat de continguts i
llengua anglesa (AICLE).
4. Estratègies de formació autònoma al llarg de la vida professional de la mestra d'anglès i de la mestra que
imparteix altres àrees curriculars en anglès.

 

Metodologia

METODOLOGIA

ENFOCAMENT

Aquesta assignatura té com a objectiu que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres al llarg de tota la vida professional.

Així mateix, l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLE amb un doble focus en la millora de (a) la competència comunicativa i (b) les competències professionals dels futurs mestres com a mestres amb un perfil especialitzat en l'ensenyament de l'anglès.

Les classes combinen presentacions magistrals per part de la professora, discussions de gran grup, treball en grups petits dins i fora de l'aula i presentacions públiques formals i informals per part dels estudiants.

Tret de comptades excepcions, els ppt corresponents a les explicacions de classe no es penjaran del Moodle.

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ

S'espera de tots i totes les estudiants una assistència activa a les sessions. És a dir, s'espera que tots els i les estudiants facin contribucions raonades als debats sobre temes pràctics i teòrics que es desenvolupin. Sovint aquests debats requeriran una preparació prèvia mitjançant lectures, avaluació de material didàctic, observació de classes, etc.

L'assistència mínima a un 80% de les sessions presencials és requisit sine-qua-non per a superar l'assignatura.

LLENGUA DE COMUNICACIÓ I TREBALL
La llengua de comunicació a l'aula tant  de la professora com dels estudiants en activitats d'ensenyament-aprenentatge i avaluació és l'anglès, la qual cosa implica que les lectures seran també majoritàriament en llengua anglesa.   

Cap llengua està proscrita de l’aula AICLE, pel contrari, totes tenen els seu lloc dins d'un enfocament respectuos amb la realitat multilingüe del context i les competències plurilingües dels participants. Dit això, s’espera que l’estudiant s’autorreguli pel que fa a l’ús de les diferents llengües  que parla i aprofiti l’espai que proporciona l’aula per a maximitzar les seves possibilitats de fer servir la llengua meta per totes les seves necessitats comunicatives.


Les tasques d'avaluació també es presentaran i defensaran en anglès. Tanmateix, també es treballarà amb textos d'interès publicats en català, castellà o altres llengües europees, si fos necessari, amb suport lingüístic suficient.

 

ORGANITZACIÓ DE BLOCS I TASQUES D’APRENENTATGE / AVALUACIÓ

Cada bloc de continguts compta, al menys, amb les següents activitats d'ensenyamentaprenentatge: (a) una sessió magistral introductòria, (b) de quatre a sis lectures relacionades amb el tema, (c) activitats de grup petit que es concreten en un producte final del bloc que es presenta públicament, i (d) una activitat d'avaluació individual.

Les dues tasques centrals d’aprenentatge que organitzen el treball del curs són:

1. Planificació d’una sessió de classe AICLE o ‘Rica en continguts’ per a aprenents de Primària amb activitats que incorporin interacció docent-classe, i interacció aprenent-aprenent (treball en parelles o petit grup).  Execució d’una activitat a la classe a l’escola de pràcticum i enregistrament en vídeo de la sessió. Selecció de dos fragments de la gravació  (1).  Interacció docent-classe; i  (2). Interacció aprenent-aprenent), anàlisi dela interacció: identificacióde punts forts i d’àrees de millora.  Redacció de pla de treball per millorar un aspecte concret. Presentació pública de la seqüència vídeogravada I de les conclusions del treball.   Repetició de la seqüència anterior en una fase avançada del curs: (vídeo-gravació i posterior anàlisi. Identificació d’avanços i determinació de noves àrees de millora).  [bloc 1 de continguts]. En cas que l’estudiant no estigui cursant un pràcticum, podrà realitzar aquesta tasca en una escola a la qual tingui accés.

2.Planificació en equip i presentació d’una mini seqüència didàctica aplicable a una escola catalana de primària de dos o tres sessions de durada, que incorpori els principis metodològics dels ensenyaments AICLE inclusius. La seqüència inclou el ‘rationale’ el material de treball de l’alumne, la guia del docent i els criteris i tasques d’avaluació integrada. Al menys una sessió de la seqüència ha de ser implementada i vídeo-gravada amb participació de tots els components de l’equip.  [Bloc 4 de continguts].

Totes dues tasques són avaluables.

 TREBALL EN EQUIP, RESPOSABILITZACIÓ  i  RENDICIÓ DE COMPTES
Així mateix s'espera que tots i cadascú dels estudiants que formen un equip de treball contribueixin de forma alíquota al treball comú assignat. La contribució individual al treball del grup serà tinguda en compte en l'avaluació de l'assignatura (vegeu criteris d'avaluació). Aquest criteri és especialment rellevant en la Planificació en equip i presentació d’unamini seqüència didàctica.

 LLIURAMENT DE FEINES

L'eina de lliurament de treballs és, si no s'anuncia una altra cosa, el Moodle oficial de l'assignatura. Es sol·licita que tots els estudiants actualitzin la seva adreça electrònica dins d'aquest espai. En les feines més importants, a més del lliurament al Moodle es demanarà el lliurament d'una 'hard copy' o còpia no virtual del producte. S’exigeix que els treballs es lliurin dins de la data anunciada.  La data oficial de lliurament de qualsevol feina és la de lliurament al Moodle.   Les feines que no es lliurin dins de la data anunciada no rebran feedback.  

TERMINIS:

S’espera que els estudiants completin les tasques assignades dins dels terminis establerts. Les feines lliurades fora de termini constaran com a no presentades. En casos excepcionals, degudament justificats documentalment, el treball s’acceptarà fora de termini per al càlcul de la nota final, però no rebrà feedback. En el cas de les tasques de lectures d’articles, la no lectura en el termini establert suposa una important inferioritat de condicions en la discussió posterior a l’aula, i un empobriment de la discussió de grup. per aquestes raons no llegir els articles dins dels terminis pot influir molt negativament en l’avaluació de l’estudiant.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERACTIVA EN ANGLÈS: L’assoliment per part dels estudiants dels objectius relacionats amb la competència comunicativa en anglès és un criteri present en totes les tasques d’avaluació. El punt de partida mínim de la menció ésun B2 (B2.2). durant el primer semestre els estudiants hauran iniciat una en progressió clara cap  al C1 del MECR. En finalitzar el semestre els estudiants han dedemostrar haver assolit un C1 en tota mena de situacions relacionades amb la docència de i en anglès. La competència comunicativa general és condició necessària però no suficient per a la superació de l'assignatura.  s’espera que els estudiants revisin a fons la llengua dels treballs redactats a casa. en especial, quan es tracti de material docent adreçat a aprenents.      EXEMPLE DE CRITERIS D’AVALUACIÓ EN UNA TASCA D’AVALUACIÓ: Content is exact, precise, relevant, informed and satisfactory; Content is developed with rich appropriate language, which includes: appropriate use of terminology; academic reader-friendly style; cohesion and coherence; correct use of morphosyntax, spelling and punctuation.

NOTA COVID

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 7, 8, 9, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 39, 40, 45, 51, 52
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 30 1,2 2, 7, 9, 24, 28, 39, 40, 45, 51
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 75 3 1, 2, 7, 8, 9, 17, 22, 24, 28, 32, 39, 45, 51

Avaluació

ASSISTÈNCIA: L'assistència a classe és un prerequisit per aprovar l'assignatura.  Siguin quines siguin les causes de l’absència, l'absentisme superior al 20% implica automàticament la no superació de l'assignatura.

PARTICIPACIÓ: L'assistència ha de ser activa. Es a dir, amb contribucions personals i informades (cal haver llegit l’article abans, per exemple) a les discussions de classe i petit grup.  Una persona que no és capaç de defensar en públic de maneraarticulada el seu punt de vista sobre un tema educatiu no està capacitada per a ser mestre, per tant un nivell baix de participació informada a les discussions de grup i de classe és causa de no superació de l’assignatura.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERACTIVA EN ANGLÈS: La demostració per part dels estudiants de competència comunicativa i interactiva avançada en anglès és un criteri d'avaluació present en totes les tasques d'avaluació. S’espera que els estudiants revisin a fons la llengua dels treballs redactats a casa. en especial, quan es tracti de material docent adreçat a aprenents.      EXEMPLE DE CRITERIS D’AVALUACIÓ EN UNA TASCA D’AVALUACIÓ: Content is exact, precise, relevant, informed and satisfactory; Content is developed with rich appropriate language, which includes: appropriate use of terminology; academic reader-friendly style; cohesion and coherence; correct use of morphosyntax, spelling and punctuation.

RECUPERACIÓ: Els estudiants que suspenguin la tasca “Vignettes” o l’examen tindran l’oportunitat de recuperar al gener. Les activitats d'avaluació "meet up" i CLIL project no són recuperables.

TASQUES D'AVALUACIÓ: La taula a continuació resumeix algunes de lescaracterístiques principals del sistema de les tasques d'avaluació formal.

 TASQUES D'AVALUACIÓ

 

ACCOUNTABILITY

SCHEDULED

DELIVERY

VIGNETTES

 

Individual 25%

First week after intensive internship period.

Public presentations extended over the following lessons.

Moodle and hardcopy.

Link to video-clip included.

Public oral presentation.

VIGNETTES (Second chance)

Individual  25%

January 2022, third week.

Moodle and hardcopy.

Link to video-clip included.

On-campus oral presentation.

READING MEET-UP 

Team  20%

At the end of block 2.

Moodle and hardcopy.

Public oral presentation.

CLIL PROJECT

Team  25%

December. Second Week.

Moodle and hardcopy.

Public oral presentation.

TEST

Individual  20%

Last lesson before Christmas.

Formal on-campus examination sitting

TEST (Second chance)

Individual  20%

January 2022, third week.

Formal on-campus examination sitting

SELF-ASSESSMENT

Individual 10%

Last lesson before Christmas.

Moodle and hardcopy.

 

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL: Per regla general, la qualificaciófinal de l’assignatura és el resultat de calcular la mitjana ponderada de cadascun dels quatre blocs en que es subdivideixen les tasques d’avaluació.  CASOS ON NO S’APLICARÀLA REGLA ANTERIOR: A) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjana ponderada és necessari haver aprovat tots i cadascun dels quatre blocs en què s'organitzen les tasques d'avaluació de l'assignatura. B) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjana ponderada és necessari haver aprovat les tasques d'avaluació individual (exàmens, treballs o presentacions individuals). En el cas que les qualificacions obtingudes en tasques individuals siguin significativament més baixes que les obtingudes en les tasques de treball de grup, la mitjana no s'aplicarà de forma automàtica.

CÒPIA I PLAGI: La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que pot representar suspendre l’assignatura. Es considerarà que un treball,activitat o examen està “copiat” quan reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta una part d’un text (més de quatre paraules) d'unautor com a propi, sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. NORMATIVA PROPETAT INTEL·LECTUAL I PLAGI disponible a: http://blogs.uab.cat/dretsautor/2017/05/18/que-es-el-plagi/:  SUPORT ANTI-PLAGI didponible a: https://blogs.uab.cat/suportcampus/es/category/moodle/antiplagi/

RECLAMACIONS: Les reclamacions a les qualificacions atorgades a les diferents tasques d’avaluació es formularan per escrit segons model d’imprès que es facilitarà oportunament.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CLIL Project. Planificació en equip i presentació d'una mini seqüència didàctica AICLE. 25% 0 0 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 50, 51, 52
Reading Meet-up. Test. Demostració de coneixement crític (teòric i aplicat) dels continguts abordats a l'assignatura. 20% 0 0 1, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 34, 43, 44, 45, 47, 48
Self-assessment Questionnaire. Autoavaluació de la participació, de la feina feta i de les competències assolides. 10% 0 0 7, 9, 20, 24, 39, 41, 45, 46
Test. Demostració de coneixement crític (teòric i aplicat) dels continguts abordats a l'assignatura. 20% 0 0 1, 2, 3, 6, 9, 14, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 45, 47, 49
Vignettes. Anàlisi reflexiva de fragments de sessions de classe i de seqüències i material docent, i establiment d'un pla de millora per al futur. 25% 0 0 7, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 29, 33, 38, 39, 40, 45, 51, 52

Bibliografia

REFERENCE LIST

Ahmadian, M.J. and García Mayo, M.P. (eds.). 2018. Recent Perspectives on Task-based Language Learning and Teaching. Boston/Berlin: Walter de Gruyter.

Ball, P., Kelly, K. & Clegg, J. (2015). Putting CLIL into practice. Oxford: Oxford University Press.

Barrull, M. (2008). All Roads Lead to Rome: A CLIL Social Studies Experience. In: Dooly M. and Eastment, D.  ed., How we're going about it. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Pub., pp.118-127.

Brewster, J. & Ellis, G. (2004). The Primary English Teacher’s Guide. Essex: Pearson Education Limited.

Compernolle,  Rémi A. van (2015). Interaction and Second Language Development. A Vygotskian perspective. Carnegie Mellon University. John Benjamins.

Coral-Mateu, J. &Lleixà-Arribas, T. (2013). L’Aprenentatge Integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències. Temps d'Educació, 45, pp.7-16.

Coral-Mateu, J. (2013). Physical education and English integrated learning: How school teachers can develop PE-in-CLIL programmes. Temps d'Educació, 45, pp.41-65.

Coral, J., Lleixà, T., & Ventura, C. (2018). Foreign language competence and content and language integrated learning in multilingual schools in Catalonia: an ex-pot-facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(2), 139-150.

Coyle, D., Hood, P. & Marsh, D. (2013). Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Corredera-Capdevila, A. & Martínez-Ciprés, H. (2015). Let's Tangram Together. Guix: Elements d'Acció Educativa, 415, pp. 67-72.

Council of Europe (2002). CLIL - Content and Language Integrated Learning Report. Available at: www.coe.int.

Crawford, M. (2001). Making language meaningful: A content-based approach for teaching General English courses. Journal of Hokkaido University of Education (Humanities and Social Science), 52, 1st ser., pp. 53-63. doi:http://www.eltworkshop.org/making.pdf

Dale, L., & Tanner, R. (2013). CLIL activities: a resource for subject and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Dalton-Puffer, C. (2007). Discourse in content and language integrated learning (CLIL) classrooms. Amstedam: John Benjamins.

Deller, S., & Price, C. (2007). Teaching Other Subjects Through English. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R.  (2018). Reflections on Task-Based Language Teaching. Bristol. Multilingual Matters.

Departament d’Ensenyament.   DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Generalitat de Catalunya. Available at: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf;

Departament d’Ensenyament. DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.   Available at: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES

Duran, D., Flores, M.  et al. (2011). Reading in Pairs.  Horsori.

Echevarría, J., Vogt, M., & Short,D. (2009). Making content comprehensible for elementary English learners: the SIOP model. Boston: Pearson.

Echevarría, J., Avila, A., Short, D., & Vogt, M. (2010). The SIOP model for teaching mathematics to English learners. Boston, Mass.: Pearson.

Echevarría, J., Vogt, M., & Short, D. (2010). Making content comprehensible for secondary English language learners the SIOP model. Boston: Allyn and Bacon.

Eixarch Domènech, E. (2011). Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE. Bellaterra journal of teaching and learning language and literature. ISSN 2013-6196. Vol. 4 (2), pp. 1-16.

Eixarch, E. (2014). Scienglish o la desaparición de las fronteras curriculares en el aula. Aula de innovación educativa, 237, pp. 29-33.

Ellis, R.  (2018). Reflections on Task-Based Language Teaching. Bristol. Multilingual Matters.

Escobar Urmeneta, C. (2008). Talking English to learn Science. A CLIL experience in Barcelona. In: Dooly, M. y  Eastment , D. ed. How we're going about it. Newcastle, UK: Cambridge Scholar Pub, pp.154-169.

Escobar Urmeneta, C. (2009). "Cuando la lengua de la escuela es diferente de la lengua familiar" en Monográfico Aprender en ingles. Cuadernos de Pedagogía, 395: 46-51. Available at: http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications.

Escobar Urmeneta, C. (2009). Cuando la lengua de la escuela es diferente de la lengua familiar. Cuadernos de Pedagogía, (395), 46-50. Available at: http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications

Escobar Urmeneta, C. (2009). Enseñar en inglés. Cuadernos de pedagogía, (395), 0046-77.

Escobar, C. (2006). Algunes formes d’intervenció en la formació plurilingüe. En L. Nussbaum y V. Unamuno (Eds.), Usos i competències multilingües d’escolars d’origen immigrant. BellaterrIn: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 135-167.

Escobar Urmeneta, C. (2012). Interacción entre iguales en el aula de/en lengua extranjerIn: la sinuosa senda que conduce del inglés al inglés. XIII Congreso Internacional SEDLL. Cádiz, 20-23 noviembre 2012.

Escobar Urmeneta, C. (Coor.). (2012). Learning English in Content-Rich Classrooms. Content-rich units designed by student-teachers in partnership with Professional Development Schools, Vol II. CLIL-SI. UAB. [CD-ROM]. Available at: http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications.

Escobar Urmeneta, C.(2012). Content-Rich Language Learning in Context-Rich Classrooms.APAC,74,pp.39-47. Available at: http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications.

Escobar Urmeneta, C. (2014). Conversar més i millor a la classe d'anglès. Per aprendre'n millor i arribar més lluny. IN: Guix. Elements d'acció educativa, 410: 12-17. Monogràfic Aprenentatge oral de la llengua estrangera. Desembre, 2014. ISSN: 2014-4598.

Escobar Urmeneta, C. (2014). Conversar més i millor a la classe d'anglès. Per aprendre'n millor i arribar més lluny. Guix. Elements d'acció educativa, 410, pp. 12-17.

Escobar Urmeneta, C. (2015). Conversación educativa y aprendizaje integrado de competencias lingüísticas y curriculares: las muchas tareas de la maestra AICLE. Comunicación presentada en el XXXIII Congreso AESLA (Madrid, 16-18 abril, 2015).

Escobar Urmeneta, C. (Coor.) (2017). Manual d’usos lingüístics per a Graus universitaris amb docència en anglès. In: Temps d’Educació, 57. Available at: http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications.

Escobar Urmeneta, C.  (2017). An introduction to content and language integrated learning (CLIL) for teachers and teacher educators. Study guide Module 1. MEd in Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL). UAB.

Escobar Urmeneta, C.  (2017). CIC-based Classroom Observation checklist.  In Study guide Module 7. MEd in Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL). UAB: 72-81.

Escobar Urmeneta, C.  y Arnau, L. (Eds). (2018). Los retos de la internacionalización de los Grados Universitarios en el Contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Madrid. Ed. Síntesis.

Escobar Urmeneta, C. & Evnitskaya, N. (2011). 'La corrección de ejercicios es una buena ocasión para aprender ciencias e inglés. True or false? Conversaciones de clase exitosas en contextos 'AICLE''. In M.P. Núñez Delgado & J. Rienda (coords.), La investigación en didáctica del a lengua y la literaturIn: Situación actual y perspectivas de futuro. Proceedings of the XII SEDLL International Conference (31 November-2 December, 2011). GranadIn: SEDLL. CD-Rom.

Escobar Urmeneta, C. & Evnitskaya, N. (2013). Affording Students Opportunities for the Integrated Learning of Content and Language. A Contrastive Study on Classroom Interactional Strategies Deployed by Two CLIL Teachers. In:  Arnau J. (ed). Recovering Catalan through School: Challenges and Instructional Approaches. Bristol: Multilingual Matters & Institut d'Estudis Catalans, pp. 159-183.

Escobar Urmeneta, C. & Evnitskaya, N. (2014). 'Do youknow Actimel?' The AdaptiveNature of Dialogic Teacher-led Discussions in the CLIL Science classroom: a Case Study. To appear in: Language Learning Journal: 42:2, pp. 165-180.

Escobar Urmeneta, C., Gilabert, R. Sarramona, J. (Coords). (2015). Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació primària. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Escobar Urmeneta, C. & Nussbaum, L. (Eds). (2011). Aprendre en una altra llengua / Learning through another language / Aprender en otra lengua. Bellaterra. Servei de publicacions de la UAB.

Escobar Urmeneta, C. & Walsh, S. (2017). Classroom interactional competence in content and language integrated learning. In: Llinares, A. and Morton, T. . Applied Linguistics Perspectives on CLIL. Amsterdam: John Benjamins.

Escrich, M., & Macarrón, R. (2015). ¡Aprendemos inglés! Recorrido por nuestra aula en una jornada escolar. Aula de innovación educativa, 237, pp. 18-23.

Evnitskaya, N. & Morton T. (2011). 'Knowledge construction, meaning-making and interaction in CLIL science classroom communities of practice'. Language and Education. ISSN 1747-7581. 25 (2), pp. 109-127.

Evnitskaya, N. (Ed.) (2011). Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature. Special CLIL issue. Available at: http://ojs.uab.cat/index.php/jtl3/index

Evnitskaya, N., & Aceros, J. C. (2008). We are a good team’: El contrato didáctico en parejas de aprendices de lengua extranjera. Revista Española de Lingüística Aplicada, 21, pp. 45-70.

Fay, K., & Whaley, S. (2004). Becoming one community: Reading & writing with English language learners. Stenhouse Publishers.

Fuentes, M. À., & Hernández, E. (2011). From “This is impossible” to “I will make the standard higher”: A close look at interaction in the CLIL classroom. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 4(2), 17-36.

García Ibarz, E. (2014). Compartir experiències en anglès. Participar a la classe per aprendre. Guix. Elements d'acció educativa, 410, pp. 18-23.

García Mayo, M.P.  (Ed.). (2017). Learning foreign languages in primary school : Research Insights.  Bristol. Multilingual Matters.

Lasagabaster, D.  and Aintzane Doiz (eds.) (2016). CLIL experiences in secondary and tertiary education: In search of good practices. Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-0343-2104-4.

Gershon, M. (2013). How to Use Questioning in the Classroom: The Complete Guide. Mike Gershon.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding language, scaffolding learning: Teaching second language learners in the mainstream classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.

Godino, Z. H. (2009). A Study of the On-task and Off-task Activity Carried Out by Teenage Learners During a Content and Language Integrated Learning Task. International Journal of Learning, 16(11).

Hall, J. K., & Pekarek Doehler, S. (2011). L2 Interactional Competence and Development (Chapter 1). In L2 interactional competence and development (Vol. 1, pp. 1-15). Multilingual Matters.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Longman. Available at http://farsupervision.files.wordpress.com/2011/04/teaching_english_in_the_primary_classroomdf

Hasselgreen, A. (Ed.). (2011). Assessment of young learner literacy linked tothe Common European Framework of Reference for Languages. Council of Europe. Available at: http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/docs/pdf/2011_08_09_Ayllit_web.pdf

Ioannou-Georgiou, S., & Pavlou, P. (2011). Guidelines for CLIL implementation in primary and pre-primary education. Cyprus: Cyprus Pedagogical Institute. Available at: http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/bilingual/Magazin/mat_aufsaetze/clilimplementation.pdf

Ioannou-Georgiou, S., & Pavlos P. (2003). Assessing young learners. Oxford University Press.

Lasagabaster, D.  and Aintzane Doiz (eds.) (2016). CLIL experiences in secondary and tertiary education: In search of good practices. Bern: Peter Lang.

Lattimer, H. (2010). Reading for learning: Using discipline-based texts to build content knowledge. National Council of Teachers of English.

Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). How Languages are Learned 4th edition-Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford University Press

Lightbown, P. M. (2014). Focus on Content-Based Language Teaching-Oxford Key Concepts for the Language Classroom. Oxford University Press.

Llinares, A., Morton, T., & Whittaker, R. (2012). The roles of language in CLIL. Cambridge University Press.

Lobo, M. J., & Felip, R. M. (2014). Preguntar-se, investigar, comunicar ... aprendre (en) anglès amb les Tecnologies. Guix. Elements d'acció educativa, 410, pp. 24-28.

Márquez, C., & i Pla, À. P. (Eds.). (2010). Competència científica i lectora a secundària: l'ús de textos a les classes de ciències. Rosa Sensat.

Marsh,D. (Ed.). (1999). Implementingcontent and language integrated learning: Aresearch-driven TIE-CLIL foundation course reader. TIE-CLIL. Available on-line at:http://www.ub.es/filoan/addendumen.html

Marsh, D., & Langé, G. (2000). Using languages to learn and learning to use languages. Eds. D. Marsh-G. Langé. Finland: University of Jyväskylä. Available at: http://archive.ecml.at/mtp2/clilmatrix/pdf/1UK.pdf

Marsh, D., Mehisto, P., Wolff, D., & Frigols Martín, M. J. (2012). European framework for CLIL teacher education.

Mazak, C. M., Kevin S. Carroll (Eds.).  (2016). Translanguaging in Higher Education: Beyond Monolingual Ideologies. Bristol. Multilingual Matters.

McEwan, E. K. (2007). 40 ways to support struggling readers in content classrooms, grades 6-12. Corwin Press.

Mercer, N. (1995). The guided construction of knowledge: Talk amongst teachers and learners. Multilingual matters.

Mercer, N. (2000). Words and minds: How we use language to think together. Psychology Press.

Mohan, B. A. (1986). Language and content (Vol. 5288). Addison Wesley Publishing Company.

Muñoz, C. (2000). Bilingualism and trilingualism in school students in Catalonia. Bilingual Education and Bilingualism, 157-178.

Muñoz, C. (2007). Models and practice in CLIL practice. Revista Española de Lingüística Aplicada.

Navés, MªT. & Muñoz, C. (1999). 'Experiencias de AICLE en España' en Marsh, D.y Langé, G. (eds.) Implementing Content and Language Integrated Learning. A Research-driven TIE-CLIL Foundation. Course Reader. pp. 131-144. Continuing Education Center. University of Jyväskylä.

Núñez Delgado & J. Rienda (coords.). La investigación en didáctica de la lengua y la literatura: Situación actual y perspectivas de futuro. Proceedings of the XII SEDLL International Conference (31 November-2 December, 2011). CD-Rom. ISBN: 978-84-96677-54-8. Granada: 2047-2060.

Nussbaum, L. (2009). Integrar lengua y contenido, con los andamios necesarios. Cuadernos de pedagogía, (395), 56-58.

Oliver, R. &Philp, J. (2014). Focus on Oral Interaction . Oxford University Press.

Palfreyman, D.M., Christa van der Walt  (Eds.). (2017).Academic Biliteracies: Multilingual Repertoires in Higher Education. Bristol. Multilingual Matters.

Pallarés, O., & Petit, C. (2009). Matemáticas en inglés. Un tándem con objetivos comunes. Cuadernos de Pedagogía, 395: 66-69.

Pallarés, O. (2011). Crònica d’un projecte d’educació plurilingüe: un estudi de cas. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 4(2), 52-70.

Pim, C. (2012). 100 Ideas for Supporting Learners with EAL.  Ed. Continuum One Hundreds.

Pinter, A.  (2017). Teaching Young Language Learners, Second Edition. Oxford. OUP.

Pujol Villalonga, R. M. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis.

Read, C. (2008). Scaffolding children’s learning through story and drama. IATEFL Young Learner Publication, 2, 6-9.

Ruiz de Zarobe, Y., & Catalan, R.M. (Eds.). (2009). Content and language integrated learning: Evidence from research in Europe. Multilingual Matters.

Salaberri Ramiro, M. S. (2009). “Un centro y un plan que van de la mano”. Cuadernos de pedagogía, (395), 62-65.

Sanmartí, N. (1995). Per aprendre ciències cal aprendre a parlar sobre les experiències i sobre les idees. In: Articles,6, 7-22.

Sanmartí, N. (2007). 10 Ideas clave. Evaluar para Aprender. Madrid: Ed. Graó.

Sanmartí, N.; Oliveras, B. (2011) Llegir per aprendre i per desenvolupar el pensament crític In: Escobar, C.; Nussbaum, L.(cdres.) Learning through another langage. (pp. 81-96) Servei Publicacions UAB (Barcelona)

Short, D., Short, D., Vogt, M., & Echevarría, J. (2011). The SIOP model for teaching science to English learners. Pearson.

Shumway, K.  G.Gallo, S. Dickson & J.Gibbs (2011). Co-teaching Handbook. Utah Guidlines. Utah State Office of Education.

Snow, M., Met, M. & Genesee (1992). A Conceptual Framework for the Integration of Language and Content Instruction. ch.3 in Richard-Amato, P. & Snow, M. (1992), the Multicultural classroom. London: Longman. reprinted.

Snow, M. A., Met, M., & Genesee, F. (1989). A conceptual framework for the integration of language and content in second/foreign language instruction. Tesol Quarterly, 23(2), 201-217.

Sundqvist, P. Liss Kerstin Sylvén (2016). Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to practice. Palgrave. Macmillan.

Tolchinsky, L. (2014). La escritura académica a través de las disciplinas. Barcelona: Octaedro.

Valcke, J. and Wilkinson, R. ( 2017).  Integrating Content and Language in Higher Education. Perspectives on Professional Practice. Vienna: Peter Lang. ISBN:978-3-631-70693-0.

Viladot, L. & Casals, A. (Submitted). Rhyming the Rhythm and Measuring the Metre: Pooling Music and Language in the Classroom. 

Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge University Press.

Wallace, F. (2007). What Else Can I Do with You? Helping Children Improve Classroom Behaviour. SAGE.

 

WEBS:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/curriculum/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/normativa/

 

http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications

http://grupsderecerca.uab.cat/clilsi/

https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources/clil

https://opallare.wixsite.com/teachershelpteachers

http://grupsderecerca.uab.cat/led/

 

 

TOOLS TO MASTER APA STYLE:

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm

 

 

 

Programari

S'utilitzaran eines 2.0 en les sessions i altres eines col·laboratives de Google.