Logo UAB
2021/2022

Música en la Societat Contemporània

Codi: 103564 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Ayats Abeyà
Correu electrònic:
Jaume.Ayats@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No és necessari haver cursat estudis tècnics i pràctics musicals a l’hora de cursar aquesta assignatura, tot i que seria recomanable la possessió de coneixements musicals bàsics en relació al llenguatge musical així com a la història política, social i cultural europea des de la Revolució Francesa. Així mateix, cal disposar de raonament crític i d’habilitat per relacionar els esdeveniments artístics i històrics tant en l’exposició oral com en l’escrita

Objectius

La finalitat d’aquesta assignatura és dotar els estudiants de les eines conceptuals, metodològiques i procedimentals adients per entendre què representa la música en les societats contemporànies, alhora que observa i les línies principals de transformació de la música europea, contextualitzada en la societat i la cultura contemporànies.  Entendre la complexitat d’algunes connexions entre determinades obres musicals i d’altres pertanyents a diferents àmbits de l’art, la literatura i el pensament, per tal que l’estudiant sigui capaç, en finalitzar l’assignatura, d’establir  pel seu compte altres relacions, i sigui capaç d’exposar-les tant oralment com per escrit. 

 

 

 

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura de l’actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la influència que els mitjans de comunicació exerceixen en la transmissió i la difusió de les obres musicals
 2. Aplicar les innovacions conceptuals de les ciències humanes a la gestió musical.
 3. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 4. Comprendre la complexitat dels processos de recepció de la música i utilitzar aquests coneixements en l'anàlisi dels debats musicals contemporanis
 5. Conèixer i analitzar diferents usos possibles de la música tant dins de les nostres grans ciutats com en altres societats allunyades del model occidental pel que fa als costums, la llengua i les tradicions.
 6. Examinar les relacions entre creació musical contemporània, dins de la tradició històrica, i altres manifestacions musicals vigents en el període d'estudi.
 7. Integrar el paper de la música en les programacions i el màrqueting de l'activitat musical.
 8. Localitzar i avaluar el paper de la música en els diferents sectors de les societats contemporànies.

Continguts

 

 1. Situar la música en la vida dels humans: concepte música, relació amb societat. Música tradicional, culta, popular.
 2. La diversitat sorprenent de l’escolta: l’oïda cultural. Experimentació.
 3. Música per ballar, per dir, per menjar i construir els rituals de la vida col·lectiva.
 4. Música i literatura: l’exemple dels lieder.
 5. Música i rituals religiosos.
 6. Música i poder. Música i contrapoder. Músiques populars
 7. La construcció musical dels sentiments.
 8. Música i mort.
 9. Música i gènere.
 10. Música i distinció social.
 11. Música i representació (l'òpera i els concerts).
 12. La construcció musical de la natura.
 13. Els enregistraments: molt més que una tècnica, una manera de pensar el món musical i el món íntim. Tecnologies i músiques.
 14. Música i tortura: la música destructora o opressora.

 

 

 

 

 

 

Metodologia

L’assignatura té un perfil que combina el caràcter teòric i pràctic. Així, s’alternaran sessions expositives de formació general teòrica amb d’altres de participació activa de l’alumnat en el comentari de textos, imatges i audicions, així com en el debat que aquells comentaris puguin haver suscitat durant les classes.

La metodologia queda resumida en:

1/ classes magistrals: exposició i síntesi de cadascun dels temes, sempre acompanyats d’il·lustracions sonores, visuals

2/ sessions pràctiques estructurades en l’anàlisi d’alguns textos filosòfics o literaris referents a música, d’imatges d’obres d’art, i d’audicions de grans obres musicals

3/ seguiment de les audicions

4/ tutories on se supervisarà el treball autònom dels estudiants i on s'intentarà  d'aclarir alguns dels seus dubtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòrico-pràctiques 48 1,92 4, 6
Tipus: Autònomes      
Escolta de les audicions musicals proposades 20 0,8 2, 4, 6
Lectura dels capítols de llibres i articles obligatoris. 45 1,8 1, 2, 4, 5, 6, 8
Preparació i estudi dels temes de la programació 33 1,32

Avaluació

1/ Examen escrit de caràcter teòrico-pràctic a mitja assignatura (33%)

2/ Examen escrit de carácter teórico-práctic a final de l'assignatura (33%)

4/ Participació activa a les classes (33%)

Es consideraran “no-presentats” els estudiants que no hagin efectuat algun dels dos exàmene escrits.

S'oferirà reevaluació als estudiants que no hagin superat alguna de les dues proves escrites. Hauran de repetir examen els estudiants que en la primera convocatòria no assoleixin la qualificació de 5 sobre 10. Per superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascuna de les dues proves parcials.

 

-En el cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateix assignatura, la qualificacio final d'aquesta assignatura serà 0. 

-En el cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibiltats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius que estiguin al seu abast. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit d'avaluació a mig termini, de caràcter teòrico-pràctic 33% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen escrit d'avaluació teòrico-pràctica de la segona meitat. 33% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Participació a les classes presencials a l'aula 33% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

FER MÚSIQUES EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA

Chiantore, Luca, 2021: Malditas palabras. Barcelona: Musikeon Books.

Cook, Nicholas, 2001: De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza.

Mendívil, Julio, 2020: En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones.

 

MANUALS BÀSICS D’HISTÒRIA DE LA MÚSICA CONTEMPORÀNIA

Benedetto, Renato di, 1987: Historia de la Música, 8. El siglo XIX. Primera parte. Madrid: Turner Música.

Casini, Claudio, 1987: Historia de la Música, 9. El siglo XIX. Segunda parte. Madrid: Turner Música.

Griffiths, Paul (2009): Breve historia de la música occidental. Madrid, Akal.

Grout, Donald Jay; & Claude V. Palisca, 2001: Historia de la música occidental. 2 vols. Madrid: Alianza Música.

Michels, Ulrich, 1996: Atlas de música. Madrid: Alianza editorial (col. Alianza Atlas).

Morgan, Robert P., 1994: La música del siglo XX. Madrid: Akal.

Palisca, Claude, 2001: Northon anthology of Western Music 2 vol. London: WW. Norton and Company. 

Sadie, Stanley (2000): Guía Akal de la Música. Una introducción. Madrid: Akal.

Salvetti, Guido, 1987: Historia de la Música, 10. El siglo XX. Primera parte. Madrid: Turner Música.

Taruskin, Richard, 2005: The Oxford history of western music. New York: Oxford University Press. 

 

 

Programari

Cap programari específic.