Logo UAB
2021/2022

Literatura Infantil

Codi: 103537 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Juan Cantavella
Correu electrònic:
Anna.Juan@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs,  la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics.

Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a 1r i 2n curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al Nivell 1 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària; i que a partir del 3r curs del Grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competència equivalent al Nivell 2 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària (més informació sobre aquests nivells ahttp://www.uab.cat/web/els-estudis/-competencia-linguistica-1345698914384.html)

És recomanable haver fet anteriorment i tenir aprovades les assignatures de Llenguatges i curriculum i Llengües i aprenentatges.

Objectius

Assignatura optativa orientada a aprofundir en l'educació literària dels infants a l'escola. Adopta la forma de taller de tipus pràctic on s'adquireixen coneixements sobre el corpus literari i es desenvolupen habilitats de dinamització del material literari i ficcional a través de projectes literaris i d'animació a la lectura.

El seus objectius principals són assolir coneixements i desenvolupar habilitats sobre:

1. La planificació de l'educació literària a l'etapa primària.

2. Les característiques de la literatura infantil en els diferents formats i suports, impresos i en pantalla.

3. Els criteris de valoració i selecció escolar dels textos per a les activitats d'aprenentatge.

4. El disseny d'activitats segons diferents objectius educatius i amb diverses tècniques de realització.

5. La familiarització amb un ampli panorama de recursos bibliogràfics i digitals, tant de la producció per a infants, com de fonts de suport per a les activitats, que resulti útil per a la tasca professional dels mestres.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per tal de fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements adquirits a la selecció, lectura i interpretació de textos dels diversos dominis científics i culturals.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 4. Conèixer i utilitzar textos de literatura infantil per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de les llengües en l'educació primària.
 5. Conèixer i valorar el programari educatiu i els espais web pertinents per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura a primària.
 6. Conèixer i valorar la producció de literatura infantil per a la selecció dirigida als diferents espais de lectura literària en l'escola.
 7. Conèixer i valorar les característiques dels productes literaris audiovisuals i digitals per a nens.
 8. Disenyar pràctiques de foment de la lectura i l'escriptura que incorporin els criteris de formació literària en els diferents nivells escolars.
 9. Dissenyar propostes educatives d'ensenyament i d'avaluació que contemplin les diferents modalitats d’aprenentatge literari, de manera que considerin adequadament tots els continguts curriculars de l'àrea i responguin a la diversitat cultural.
 10. Gestionar el treball en equip i saber analitzar els aspectes interessants així com les seves dificultats.
 11. Seleccionar la literatura infantil adequada als diferents objectius formatius escolars.
 12. Ser capaç d'elaborar activitats i materials didàctics enfocats a l'aprenentatge de la llengua adaptats als contextos socials específics de cada centre educatiu.
 13. Usar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.
 14. Utilitzar els processos d'interacció i comunicació a l'aula en discusions sobre textos literaris que ajudin a construir col·laborativament interpretacions detallades dels textos.
 15. Utilitzar la producció literària infantil per als objectius formatius de l'educació literària en l'escola.
 16. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 17. Valorar les pràctiques d'animació a la lectura i a l'escriptura amb criteris de formació literària.

Continguts

1. El corpus i les fonts de suport

1.1. Tipus i gèneres de la producció de literatura infantil impresa, audiovisual i digital.

1.2. Les relacions entre codis: el text i la imatge, la lectura en pantalles, el trasvàs de les obres d’un codi a l’altre. Relacions i interaccions entre textos, lectors i autors.

1.3. La valoració de la qualitat dels textos. La literatura infantil com a reflex del món, proposta de valors educatius, situació en les tendències artístiques de l'època i situació en la tradició cultural catalana.

1.4. La selecció de textos literaris, literatura popular i literatura infantil a l’escola. Les adaptacions per a infants, els clàssics infantils i l’imaginari col.lectiu.

1.5. Establiment d’un bagatge personal de textos adequat a l’etapa primària.

2. El disseny d’activitats literaries 

2.1. L’ús de fonts bibliogràfiques i digitals per a la selecció del corpus i per al disseny d’activitats literaries.

2.2.  Organització de l’’espai docent i planificació dels diferents tipus d’activitats.

2.3. Disseny de projectes i activitats literàries segons els paràmetres escollits: objectius educatius concrets, àmbits d’actuació escolar, destinataris i tipus de text.

2.4. Técniques i tipus d’activitats: escriptura literària, explicació de contes, lectura expressiva, dramatització, discussió en grup, jocs poètics, etc.

Metodologia

Taller fonamentat en el treball sobre materials diversos i una tipologia variada d'activitats grupals i individuals que premetran a l'alumnat dur a terme i experimentar un ampli ventall de pràctiques d'aula, mitjançant les quals es desenvoluparan els continguts de l'assignatura.

Els estudiants també hauran de realitzar activitats autònomes i treballs en grup fora de l'aula i, eventualment, fer-ne la seva presentacio i discussió a classe. També hauran de fer les lectures bibliogràfiques i de llibres infantils que s'indiquin.

El curs va adreçat a l'elaboració de materials directament utilitzables a les aules escolars. Els treballs es programen sobre aspectes complementaris i es posen a disposició de tot el grup per tal que cada alumne acabi disposant d'un ventall de recursos ja preparats per a les aules.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial 45 1,8 6, 14, 17
Tipus: Supervisades      
Tutorització en la preparació d'activitats 30 1,2 3, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, preparació d'activitats i lectures 75 3 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17

Avaluació

L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria. el 80% d'assistència és el mínim per poder tenir dret a l'avaluació; en cas contrari es considerarà no avaluable. Amb aquesta condició prèvia, l'avaluació es durà a terme mitjançant les activitats d'avaluació descrites.

Per aprovar l'assignatura cal presentar totes les activitats. No s'aprovarà cap presentació, treball, activitat escrita o oral que no demostri un bon domini de la llengua. Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura, però no assoleixin els mínims per aprovar-la, tindran l'oportunitat de superar el curs amb els treballs autònoms addicionals, refent algunes de les activitats o mitjançant els mecanismes específics que estableixi el professorat. S'estudiarà cada cas i s'establirà el procediment concret en funció de la situació de cada estudiant.

Dates d'avaluació:

Guió conversa literària: 11 de novembre de 2021

Elaboració d'un projecte literari a primària: 25 de novembre de 2021

Selecció del corpus de llibres infantils per un curs de primària: 9 i 16 de desembre de 2021

Elaboració d'una reflexió sobre l'educació literària: 13 de gener de 2021

Recuperació: 27 de gener de 2022

Els resultats de cada una de les avaluacions es retornaran a l'alumnat en el termini màxim de tres setmanes després del seu lliurament i s'oferirà una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva publicació.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d’aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant siés un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració en grup d'un guió de conversa literària 15% 0 0 1, 2, 4, 11, 12, 15, 16
Elaboració en grup d'un projecte d'educació literària a primària 25% 0 0 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17
Elaboració individual d'una reflexió teoricopràctica argumentada sobre l'educació literària 25% 0 0 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Selecció en grup del corpus de llibres infantils d'aula per a un curs de primària 35% 0 0 3, 6, 7, 10, 11, 13

Bibliografia

BASSA, R. i altres (2009): Ombra viatgera. Els poemes a l'educació infantil i primària. Palma: Moll.

BRYANT, Sara C. (2008): Com explicar contes. Barcelona: Biblaria

BULLICH, E.; MAURE, Mercè (1996):  Manual del rondallaire. Barcelona: La Magrana

CALLOW, J.; ZAMMIT, K. (2002). “Visual literacy: from picture books to electronic texts”. En: M. Monteith (ed.). Teaching primary literacy with ICT. Buckingham: Open University Press: 188-201.

CHAMBERS, Aidan (2009): Dime. Los niños, la lectura y la conversación. México: FCE.

CHAMBERS, Aidan (2007): ¿Quieres que te cuente un cuento? Una guía para narradores y cuentacuentos. “Fomentos lectores”. Caracas: Banco del Libro.

COLOMER, Teresa (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: FCE.

COLOMER Teresa (2010): Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

COLOMER, Teresa (dir.) (2002): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

DESCLOT, Miquel (2007): Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants. Barcelona: La Galera

DESCLOT, Miquel. “Parlar de poesia amb infants”, text escrit per a Gretel:  http://literatura.gretel.cat/content/miquel-desclot

DURAN, Teresa; LUNA, Marta (2002): Un i un i un… fan cent. Barcelona: La Galera.

LLUCH, Gemma (ed.) (2000): De la narrativa oral a la literatura per a infants. Invenció d'una tradició literària. Alzira: Bromera.

LLUCH, Gemma; Caterina VALRIU (2013):La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i història. Alzira: Bromera.

MOLIST, Pep (2008): Dins del mirall. La literatura infantil explicada als adults. Barcelona: Graó.

OLID, Bel (2011): Les heroïnes contraataquen.Models literaris contra l'universal masculí a la literatura infantil i juvenil. Lleida: Pagès editor. VIII Premi Rovelló d'assaig de literatura infantil i juvenil 2010. 

PRATS, Margarida (2002): “La poesia per a infants: un gènere entre el folklore i l’obra d’autor”. Colomer, Teresa (ed.): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Bellaterra: ICE-UAB, pp.45-56.

PORTELL, Joan (ed.) (2004): M’agrada llegir. Com fer els teus fills lectors. Badalona: Ara llibres.

REGÀS, Rosa. (2001). Hi havia una vegada. Una tria de contes populars catalans. Barcelona: La Magrana.

RODARI, G. (2009): Gramàtica de la fantasia. Barcelona: Columna.

RODRÍGUEZ ILLERA, J. l.;  LONDOÑO, G. (2010): “Los relatos digitales como textos multimodales”. En El ebook y otras pantallas. Nuevas formas, posibilidades y espacios para la lectura. 18 Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca. pp.73-83.

TEBEROSKY, Ana [amb col·laboració de COLOMER, T.] (2001): Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives.

UNSWORTH, L. (2006). E-literature for children. Enchanging digital literacy learning. New York. Routledge. 

Webs de recursos i centres de documentació

 - Biblioteca Artur Martorell:

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,297840243,00.html

- Biblioteca Xavier Benguerel. Centre de Documentació del Llibre infantil: http://www.bcn.cat/bibxavierbenguerel

- ClijCAT (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil): http://www.clijcat.cat/

- Contacontes. Persones o grups que expliquen contes, tant en centres culturals diversos com en centres d’ensenyament. N’hi ha un gran nombre, alguns d’agrupats en l’associació “Contacontes: directori de contacontes en català”: http://www.contacontes.cat/directori.html

“Hores del conte”: n’ofereixen la majoria de biblioteques públiques i n’hi sol haver per a diverses franges d’edat.

- Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Documentación e Investigación: www.fundaciongsr.es

- GRETEL: Pàgina de Literatura infantil de la UAB: http://www.literatura.gretel.cat Inclou una cinquantena de contes curts per a ser escoltats al apartat “Invitats. Narradors”

- http://www.didacticolite.com/cat/index.php: propostes de contes i activitats per a l’escola infantil i primària.

- http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm: per a educació infantil amb poemes recitats, escrits i il·lustrats per temes i d’autors molt diversos.

- JOLIBERT, J. (coord.) (1992):  Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó.

- Musiquetes.cat: recull de cançons infantils tradicionals per escoltar en xarxa, forma part d’un dels projectes de la Bressola de la Catalunya Nord: http://www.musiquetes.cat/canco/num/16.

- Quins llibres...?:Tria feta pel Seminaride Bibliografia infantil i juvenil de l’Associació de Mestres RosaSensat. S’hi pot accedir tant a través del web de l’Associaciaó (http://www.rosasensat.org/textos/16/), com a través del web del Departament d’Educació, dins de l’apartat d’Escola Oberta(http://www.xtec.net/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib).

- Seminari de bibliografia infantil i juvenil de "Rosa Sensat": llibres recomanats (http://www.xtec.net/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib).

- Servicio de Orientación a la Lectura (FGSR): llibres recomanats (www.sol-e.com).

- Una mà de contes: contes per veure i escoltar, que es poden triar a partir del tema, l’autor, l’il·lustrador, l’origen geogràfic... (http://www.unamadecontes.cat/).

- Llibres al replà: http://llibresalrepla.blogspot.com.es/

- Bloc de l’Escola Francesc Aldea: http://blocs.xtec.cat/cepcescaldea3r/2011/01/16/video-de-la-talpeta/

- Bloc de la Biblioteca de l’Escola Orlandai: http://bibliotecaorlandai.blogspot.com.es/

- XTEC, web del Departament d’Educació (http://www.xtec.cat/). En podem destacar l’apartat “Escola oberta”, que inclou materials de tot tipus per a totes les assignatures i tots els nivells educatius (http://www.xtec.cat/escola/index.htm). A l’apartat de llengua catalana: “Una mà de contes”, “Racó de contes”, “El pou de la goja. Revista interactiva de literatura oral”, “Els contes d’en Tom i la Laia”, etc.

- http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm (per a Educació infantil amb poemes recitats, escrits i il·lustrats per temes i d’autors molt diversos)

- Recullde webs de poesia per a infantil i primària: http://www.xtec.cat/crp-bages/html/poesia/poesia_pri1.htm

- http://www.samfainadecolors.cat/ Espectacles basats en cançons tradicionals.

- http://cosdelletra.blogspot.com Blog del grup Cos de Lletra. Espectacles sobre poesia.

Programari

cap