Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 103513 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastià Giralt Soler
Correu electrònic:
Sebastia.Giralt@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

L'espanyol serà la llengua vehicular per als estudiants que realitzin les pràctiques en Llengua i Literatura Espanyoles.

Equip docent

Daniel Recasens Vives
Sònia Boadas

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acahdèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

La inscripció a l'assignatura de PE seguirà aquest procediment:

 • Reunió informativa.
 • Preinscripció a través del web de la facultat.
 • Admissió de l’estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
 • Matrícula amb la resta d’assignatures.

L'estudiant ha d'haver formalitzat la matrícula en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà una tutoria acadèmica de la Universitat (a càrrec de la coordinació de les PE del grau) i una tutoria de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.

La coordinació de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El professorat responsable presentarà l'estudiant al seu tutor o tutora dins de la institució en la qual ha de realitzar les pràctiques professionals. Un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professorat avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe de tutoria.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 6€).

L'estudiant pot triar fer les Pràctiques Externes entre les opcions ofertes per la coordinació dels graus combinats o bé en un dels àmbits d'estudi del seu Grau Combinat (Llengua i Literatura Catalanes / Llengua i Literatura Espanyoles). En aquest darrer cas s’ha d’adreçar a la coordinació respectiva per informar-se de les opcions disponibles del procediment d’assignació de places establert en cada àmbit d’estudi.

L'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, haurà deser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Prerequisits específics

Llengua i Literatura Catalana

Algunes empreses o institucions es reserven la possibilitat de fer una prova de nivell de llengua catalana a l'estudiant que vulgui fer-hi les pràctiques externes.

Objectius

La realització de les Pràctiques Externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès;
 • El coneixement de les tasques d'aquest àmbit;
 • L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 4. Organitzar el temps i els propis recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 5. Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 6. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 7. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 8. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
 9. Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
 10. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

 • A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
 • B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s’establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l’àmbit de la UAB i d’un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

Graus combinats:

En anys anteriors s'han ofert places a:

 • Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya (Planificació Lingüística: català, castellà i anglès)
 • El Nacional.cat (informatiu online): correcció i traducció (català i castellà),

Llengua i Literatura Espanyoles:

La relació de llocs de pràctiques que s'ofereix a continuació és a títol orientatiu.

Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

 • Delecta Technologies (6)
 • Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (4)
 • Nova Casa Editorial (4)
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres (1)
 • UAB Servei d’idiomes (2)
 • Editorial Vicens Vives (2)

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

 • Grupo de estudios sobre lo fantástico (GEF)
 • Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL)
 • Centro de Lingüística Teórica (CLT)
 • Grupo de Lexicografía y Diacronía
 • Grupo de investigación en lengua de la ciencia y de la técnica (siglos XVIII-XIX) (NEOLCYT)
 • Grupo de investigación “Cos i Textualitat”

Llengua i Literatura Catalana

Les activitats majoritàries són la correcció de textos orals i escrits (en empreses editorials i mitjans de comunicació), la dinamització i l'assessorament lingüístics (en empreses informàtiques, serveis de normalització i serveis lingüístics d'empreses i corporacions), la recollida de dades per a treballs sociolingüístics (centres de normalització o empreses), el treball gramatical i lexicogràfic (en editorials i centres de terminologia), l'ensenyament de la llengua per a estrangers (en centres d'idiomes) i tasques de promoció cultural i de documentació (en fundacions, centres culturals, biblioteques i teatres).

En anys anteriors s'ha establert la col·laboració per a les pràctiques externes, per mitjà dels convenis corresponents, amb empreses i institucions com:

a) Editorials, mitjans de comunicació i correcció lingüística:

 • Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (1)
 • Televisió de Catalunya (1)
 • Catalunya Ràdio (1)
 • El 9 Nou (1)
 • Edicions de laEla Geminada (1)
 • L’Avenç (1)
 • Fundació Carulla (1)
 • Vilaweb (1)
 • Museu Casteller de Catalunya (1)
 • La Veu de l’Anoia (1)

b) Centres de lexicografia:

 • TERMCAT (Centre de Terminologia Catalana) (1)

c) Aprenentatge de la llengua:

 • Consorci per a la Normalització Lingüística (3-4)
 • Servei de Llengües de la UAB (1)

d) Centres i projectes de recerca:

 • Centre de Lingüística Teòrica de la UAB (1)
 • Traces (2)

e) Serveis universitaris:

 • Biblioteca d’Humanitats (2)
 • Hemeroteca General de la UAB (1)

Metodologia

La formació específica oferta depèn de l'activitat professional de l'entitat que aculli l'estudiant. 

De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge variaran depenent de les habilitats específiques adquirides durant les pràctiques.

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent projecte formatiu.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques 7,5 0,3 5, 6
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a la institució o al projecte que acull l'estudiant 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0,4 4, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 6, 7

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix les pràctiques.

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la tutoria acadèmica de l'àmbit d'estudis escollit els informes següents:

 • El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert).
 • L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

Termini de lliurament de la memòria de PE 1r semestre: 11 de febrer.

Termini de lliurament de la memòria de PE 2n semestre: 27 de juny.

 

A partir de l'informe de la tutoria de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat, la coordinació acadèmica de pràctiques de l’àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.

Es qualificarà amb un No avaluable l’estudiant que no hagi arribat a realitzar un10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final del tutor 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 6, 7
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0 0 4, 6

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada per la tutoria de l'empresa o la institució on es facin les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.

Programari

No es demana cap programa.