Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Grau

Codi: 103512 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Coll Alfonso
Correu electrònic:
Merce.Coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

L'espanyol és la llengua vehicular pels alumnes que triïn l'opció del TFG en Llengua i Literatura Espanyoles.

Equip docent

María Jesús Machuca Ayuso
Daniel Recasens Vives

Prerequisits

Prerequisits generals

 • L'estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats dos terços del pla d'estudis, és a dir, 160 crèdits.
 • El treball es farà durant el segon semestre del quart curs.
 • Només en casos excepcionals i amb l'aprovació dels coordinadors de TFG, es podrà fer durant el primer semestre.
 • Atès que l'estudiant matriculat al TFG ja ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües pròpies del grau que estigui cursant.
 • Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic, però podrà aplicar aquelles normes específiques que el seu tutor li indiqui.

Prerequisits específics

Els prerequisits específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Objectius

Objectius generals

L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat.

En aquest treball s'inclouen dues activitats formatives:

 1. La realització d'un assaig de 15 a 25 pàgines (4000-9000 paraules), en el qual es desenvolupi un tema d'estudi concret dins el marc de les matèries incloses en el Pla d'Estudis del grau. Excepcionalment, s'acceptaran altres formats de presentació, però en tot cas caldrà acompanyar-los d'una mínima presentació per escrit.
 2. La defensa oral i pública del treball davant d'un tribunal constituït específicament amb aquesta finalitat.

Objectius específics

Els objectius específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Defensar públicament els punts principals del treball realitzat mitjançant una exposició clara i concisa.
 4. Demostrar domini de l'objecte d'estudi defensant les postures exposades i resolent qüestions i dubtes.
 5. Desenvolupar i defensar amb arguments sòlids postures originals a partir de la recerca o la revisió crítica.
 6. Escriure de manera fluïda i correcta, amb una estructura coherent, amb atenció al detall i en un to acadèmic.
 7. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’anàlisi crítica.
 8. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 9. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 10. Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 11. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 12. Relacionar de manera coherent i crítica les fonts secundàries amb els models teòrics i metodològics escollits.
 13. Seleccionar i utilitzar de manera crítica una varietat prou àmplia de recursos bibliogràfics i digitals adequats al tema del treball.
 14. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

Continguts generals

El Treball de Fi de Grau és una assignatura de 6 crèdits que forma part de la Matèria Treball de Fi d'Estudis de 4t curs. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori en la qual tots els estudiants del grau han de realitzar un treball acadèmic referit a qualsevol de les matèries del grau o a llur interrelació.

El Treball de Fi de Grau s'ha de realitzar de forma individual i autònoma per part de cada estudiant sota la supervisió d'un professor / tutor que li serà assignat d'entre els professors del grau.

El Treball de Fi de Grau ha de ser original i inèdit. Qualsevol plagi, total o parcial, del contingut, serà penalitzat automàticament amb un suspens. L’estudiant signarà un document (vegeu model a l’espai Moodle) en què declari no haver comès cap plagi en l’elaboració del seu TFG i l’adjuntarà al seu TFG en el moment del lliurament final.

L'estudiant pot triar fer el TFG en una de les branques d'estudi del seu Grau combinat i haurà d'atenir-se també als continguts específics de la branca escollida.

Continguts específics

Els continguts específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Metodologia

Aspectes metodològics generals

En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l'aula. La metodologia docent es basa en les activitats formatives detallades en el requadre inferior.

El TFG s'ha de dur a terme de manera individual.

Els estudiants que facin una estada Erasmus durant el quart any poden:

 • fer el TFG a distància, excepte la presentació oral, que ha de ser sempre en persona;
 • fer un TFG equivalent a la seva universitat de destinació sempre que aquesta ofereixi un TFG equivalent en número de crèdits ECTS. En aquest cas seria convalidable com qualsevol altra assignatura.

Calendari  dels TFG curs  2021-2022

2n Semestre

 • Juliol de 2021: matrícula.
 • Del 4 al 22 d’octubre de 2021: l’estudiant fa la tria de tutors i temes.
 • Del 25 d’octubre al 18 de novembre de 2021: els coordinadors faran les assignacions.
 • Divendres 19 de novembre de 2021: es fan públiques les assignacions.
 • Dilluns 13 de juny de 2022: lliurament del TFG.
 • Del 27 de juny al 1 de juliol de 2022: defenses orals.

1r Semestre (extraordinari)

 • 10 de setembre de 2021: data límit per sol·licitar  fer el TFG al 1r semestre.
 • Del 13 al 17 de setembre de 2021: assignació de temes i tutors.
 • Dilluns 24 de gener de 2022: lliurament del TFG.
 • Del 14 al 16 de febrer de 2022: defenses orals.

Procediment per a la tria i assignació de tema i tutor/a

 • Els estudiants dels Graus Filològics combinats hauran de triar una brancad'estudis del seu grau per a poder fer el TFG.
 • Les titulacions de Llengua i Literatura Catalanes i de Llengua i Literatura Espanyoles faran una llista de temes i tutors/esper a l'elaboració del TFG. Aquesta llista estarà disponible a l'espai Moodle a principis de curs.
 • Els estudiants ompliran un formulari GoogleDocs de preinscripció on podran declarar 10 preferències (5 per titulació).
 • Aquest document ha de ser emplenat en els terminis establerts en el calendari del TFG esmentat anteriorment.
 • L'assignació del tutor/ra i/o tema es farà per ordre de nota d'expedient acadèmic i en funció de les preferències manifestades.
 • La llista d'assignacions de tutor/a i tema es farà pública durant el mes de novembre.

Aspectes metodològics específics

Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories grupals i sessions informatives 4 0,16 1, 2, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories i correcció d'esborranys 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la proposta i del treball en els terminis establerts 130 5,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Aspectes generals sobre l'avaluació del TFG

L’avaluació del TFG consta de dos elements bàsics:

 • un assaig escrit (60%) i
 • una presentació oral (40%).

Atès que l’avaluació és continuada, una part de la nota corresponent a l’assaig escrit (entre el 10 i el 20%) es correspondrà al seguiment de la feina feta per l’estudiant al llarg del quadrimestre per part del tutor.

Aquest marc general és comú a tots els graus filològics de la facultat, però les evidències concretes i les rúbriques que s’utilitzaran per a avaluar el grau d’assoliment de les competències podran variar en funció del departament al qual l’estudiant estigui adscrit a l’hora de fer el TFG. És imprescindible, per tant, que, una vegada adscrit el TFG al Departament que l’avaluarà, l’estudiant segueixi la guia docent d’aquest departament i s’atingui al sistema d’avaluació que s’hi especifiqui pel que fa:

 • Seguiment del TFG.
 • Procediment de lliurament del TFG
 • Rúbriques d'avaluació del TFG
 • Procediment de revisió.

En qualsevol cas, l'avaluació del TFG es farà durant els mesos de juny i juliol.

Concessió de la Matrícula d’Honor

Tots aquells estudiants que obtinguin com a nota final un 9 o més podran optar a la Matrícula d'Honor (MH). La concessió de la MH es farà en el marc d'una comissió creada ad hoc i constituïda pels coordinadorsde TFG dels graus simples i la coordinadora de TFG dels graus filològics combinats. Per a la concessió de la MH es tindrà en compte en un 75% la nota del TFG i en un 25% la nota de l'expedient de l'alumne dels dos últims cursos (3r i 4t).

Publicació del TFG al DDD

Si l'estudiant desitja que el seu TFG sigui publicat al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, sempre que el TFG compleixi els requisits de qualitat per ser publicat (qualificació de 9 o més), el dia de la defensa del TFG l'estudiant haurà de dur l'autorització per a la publicació del TFG degudament emplenada i signada, juntament amb el full de les Metadades i una còpia en PDF del treball. Tots els documents necessaris per a la publicació al DDD estaran disponibles a l'espai Moodle de l'assignatura.

Recuperació

El TFG no té recuperació.

Plagi/Còpia

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Aspectes específics sobre l'avaluació

Àmbit de Llengua i Literatura Catalanes

Per als estudiants que facin el treball en Filologia Catalana les errades d'expressió que eventualment puguin cometre es descomptaran de la puntuació global de l'assignatura TFG.

Per a conèixer els criteris de seguiment, procediment de lliuraments, rúbriques i procés de revisió cal que els estudiants consultin la guia docent del TFG de Filologia Catalana

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

L’estudiantha de consultar la guia del TFG del Grau de Llengua i Literatura espanyoles per saber els criteris de seguiment, procediment de lliurament, rúbriques i procediment de revisió, encara que el seu grau no es relacioni directament amb la Llengua i la Literatura espanyoles (casos de TFG de Teoria de la Literatura i Literatura comparada).

Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació del treball escrit 60% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presentació oral del treball 40% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

L’estudiant rebrà informació sobre bibliografia general i específica per part del seu tutor/-a.

Programari

 • Processador de textos
 • Editor de PDF
 • Full de càlcul
 • Cercador Internet