Logo UAB
2021/2022

Llegendes Medievals

Codi: 103367 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OT 3 0
2502533 Estudis Francesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Rossell Mayo
Correu electrònic:
Antoni.Rossell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s'escau

Objectius

L'assignatura ofereix una introduccio a les Llegendes Medievals dels segles XI al

XIV, en les diferents literatures romaniques i en la literatura llatina medieval.

L'objectiu  s familiaritzar l'estudiant amb els temes literaris essencials i amb els

personatges mes importants de la literatura medieval a partir de la lectura i

comentari dels textos originals que es tradu ran durant el curs o dels que es

facilitaran les traduccions.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Estudi comparat i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Francesos
 • Analitzar des d'una perspectiva contrastiva i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals. 
 • Demostrar que coneix les primeres literatures europees en llengües romàniques medievals.
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Analitzar documents literaris medievals orals i escrits. 
 3. Analitzar les literatures romàniques en el seu context social, religiós i polític.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 5. Descriure els primers monuments lingüístics i literaris medievals.
 6. Identificar i analitzar textos originaris de la tradició literària europea. 
 7. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Ser capaç de definir els gèneres literaris medievals. 
 10. Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals. 

Continguts

-Mites, llegendes i cultures medievals: confluencia i assimilacio.

-La tradicio religiosa i les llegendes: Les Vides de Sants i el genere epic.

-Els bestiaris: Interpretacio<spanstyle="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';

mso-bidi-font-family: 'Arial Unicode MS'; mso-ansi-language: IT;" lang="IT">, simbologia i representacio.

-Historia medieval i context llegendari: De la Biblia a les croades.

-Llegendes epiques: Rotlla, Olivier, Carlemany... . Les Sagas nordiques.

-Llegendes i novel.la: La materia de Bretanya, la mat ria art rica: Eneas,

Alexandre, Tristany, Art s, els cavallers de la Taula Rodona i el Sant Greal.

-Les llegendes de la lirica trobadoresca: els trobadors i els joglars. Les vidas dels

trobadors i les razos.

-Literatura femenina i personatges femenins en les llegendes medievals.

2

-Literatura femenina i personatges femenins en les llegendes medievals.

-Les Llegendes medievals a les Cantigas d'Alfonso X.

-Biografia, llegenda i individualitat: Ricard Cor de Lleo, Pere Abelard, Leonor d'

Aquitania, Hildegarda de Bingen, Alfons X, Oswald von Wolfenstein...

-La interpretacio i l'adaptacio moderna de les llegendes medievals. El cinema, la

musica i la novel.la.

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l'aprentatge mitjantçant el següent conjunt de tècniques i accions:

-Classe magistral amb un suport TIC i discussió col·lectiva.

-Pràctica d'expressió escrita i oral.

-Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits com orals.

-Realització d'activitats autònomes: lectures de fonts primàries i crítiques, redacció i recerca bibliogràfica.

-Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis.

NB: Totes les activitats es podran programar tant presencialment o telemàticament, individualment o en grup en funció d'una possible docència híbrida.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. 20 0,8 4, 5, 10
Aspectes antropològics de les llegendes 10 0,4 5, 7
Comparació de la lírica medieval amb la lírica contemporània: text i música 20 0,8 1, 3
Modernitat de les llegendes medievals 10 0,4 8, 10
Transcripció d'una obra lírica 20 0,8 2, 7
Tipus: Supervisades      
Dos (mínim) comentaris de textos 20 0,8 8
Tipus: Autònomes      
Treballs 20 0,8 4, 5

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades a través de proves escrites, treballs individuals i en grup, comentaris de text i presentacions.

-Mòdul de lliurament de treballs: en aquest mòdul s'avaluaran dos o més treballs amb un pes global del 45%.

-Mòdul de presentacions de textos a l'aula, amb un pes global del 25%.

-Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 30%.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà els estudiants (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà 'no avaluable' quan l'alumne hagi lliurat menys d'un 30% dels treballs assignats al curs i hagi realitzat menys del 30% de les proves. Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de cada part, se l'avaluarà.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Només tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Poden quedar excloses del procés de recuperació les activitats que es consideri que no són recuperables (per exemple, presentacions orals, treballs en grup o activitats relacionades amb la tasca docent diària)

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que  imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat continuada durant tot el curs Aproximació bibliogràfica autònoma a la matèria. 10 0,4 2, 6, 7, 8, 9, 10
Desenvolupar un tema del programa y exposar-lo a classe Activitat oral 10 0,4 1, 6, 7, 9, 10
Exposició oral d'un tema escollit per l'alumne 30% de la nota final 10 0,4 2, 3, 4, 5, 7, 10

Bibliografia

Aebischer, P., ed.: Le voyage de Charlemagne  Jérusalem et Constantinople, Ginebra: Droz, 1965.

Alvar, Carlos y Manuel Alvar, eds.: Épica medieval española, Madrid: Cátedra, 1991.

Alvar, Carlos: El rey Arturo y su mundo. Diccionario de mitología artúrica, Madrid: Alianza Tres, 1991.

Badel, Pierre-Yves: Rétorique et polémique dans les prologues de romans au Moyen  Âge, Littérature, 20

(1975),

Bajtin, Mijail: Esthétique et théorie du roman, Paris: Gallimard, 1978.

B dier, J.: Les légendes épiques: recherches sur la formation des chansons de geste, 4 vols., Paris,

1908-1913 (segunda edición, 1914-1921; tercera, 1926-1929).

Boutet, Dominique: Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaire, Paris / Ginebra: Champion / Slatkine, 1992.

Chénerie, Marie-Luce: Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles,

Ginebra: Droz, 1986.

Cirlot, Victoria: La novela artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europea, Barcelona: Montesinos, 1987.

Faral, Edmond: La légende arthurienne et le Graal. Études et documents, Paris: Champion, 1923, en

numerosas reimpresiones.

García-Guijarro Ramos, Luis: Papado, cruzadas, órdenes militares. Siglos XI-XIII, Madrid: Cátedra, 1995.

Grousset, Ren : La epopeya de las cruzadas, Madrid: Palabra, 1996.

Lot, F.: Études sur les legendes  Épiques françaises, Paris: Champion, 1958.

ÉRunciman, Steve: Historia de las cruzadas, Madrid: Alianza Universidad, 1973, 3 vols.

Segre, C., ed.: La Chanson de Roland, Ginebra: Droz, 19892.

Siciliano, I.: Les chansons de geste et l' épopée: mythes, histoire, po -mes, Turín: Einaudi, 1968.

6

Programari

No és necessari cap programari específic. Tot i ser improbable, si més endavant calgués es comunicaria oportunament.
.