Logo UAB
2021/2022

Estratègia de Mitjans Publicitaris

Codi: 103161 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Aurea Beatriz Gómez Garrido
Correu electrònic:
Aurea.Gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Assignatura Planificació de Mitjans

Objectius

L'assignatura té com a objectius principals introduir a l'estudiant en el món de la planificació estratègica de mitjans. Per a assolir aquest objectiu, l'assignatura es centrarà bàsicament en:

1.- Conèixer en profunditat les característiques dels mitjans publicitaris per tal de poder portar a terme una selecció de mitjans i suports correcta en una estratègia de mitjans.

2.- Ser original en la recerca de nous mitjans, suports i formats publicitaris.

3.- Desenvolupar les aptituds d’investigació de cara al briefing de mitjans.

4.- Conèixer la importància del coneixement del target.

5.- Ser capaç de crear una estratègia de mitjans correcta (decisió estratègica), en funció d’uns objectius determinats.

6.- Practicar les presentacions en públic.

Competències

  • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost-impacte).
  2. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  3. Demostrar que coneix els principis bàsics de la negociació amb els mitjans i la compra d'espais publicitaris.
  4. Identificar el públic objectiu en l'elaboració d'un pla de mitjans.

Continguts

Tema 1 Anàlisi dels mitjans. Característiques qualitatives i quantitatives

Premsa, Revistes, Ràdio, Cinema, Exterior, Internet, Televisió

 

Tema 2 Elaboració de l’Estratègia de Mitjans

Briefing, Anàlisi de Situació, Estratègia de Mitjans, Selecció de Mitjans, Tàctica d’Actuació, Selecció de Suports, Negociació, Avaluació, Seguiment i Anàlisi Post Campanya

 

Tema 3 Case Studies: Exemples d’Estratègies de Mitjans

 

Tema 4 Tècniques de Negociació amb els Mitjans

 

Tema 5: Planificació tàctica

Metodologia

La metodologia de l'assignatura s'organitza al voltant de sessions teòriques i pràctiques orientades a la presentació d'un treball final.

30 hores de sessions dirigides (teoria i seminaris), 20%

80 hores de Treball Autònom (pràctiques i treball final), 53%

32,5 hores de sessions supervisades (tutories i pràctiques), 22%

7,5 hores de sessions d'avaluació. Presentació pràctiques i treball final, 5%

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4
Sessions Presencials Teòriques 15 0,6 1, 4
Tipus: Supervisades      
Pràctiques 25 1 1, 2, 3, 4
Tutories 7,5 0,3 2
Tipus: Autònomes      
Treballs 80 3,2 1, 2, 3, 4

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació de les pràctiques i l'assistència i participació a classe (50%), seminaris (lectures, 10%) i en la presentació d'un treball final que computarà en un 40% per a la nota final. Totes les activitats hauran de ser superades per a optar a l'avaluació final de l'assignatura. L'assistència a les tutories de seguiment del treball final i a la presentació d'aquest són obligatòries.

ACTIVITATS DE REAVALUACIÓ

Les últimes tres setmanes del curs es dedicaran a activitats de reavaluació. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.. Per a poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctiques 50% 5,25 0,21 1, 2, 3, 4
Seminari 10% 0 0 1
Treball Final 40% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Carrero, Enrique; González Lobo, Mª Angeles. Manual de planificación de medios. ESIC Editorial (Madrid, 1997).

Donnelly, William J. Planning media: strategy and imagination. Prentice Hall (New Jersey, 1996).

Gesky, Ronald D. (2013): Media Planning & Buying in the 21st Century. Marketing Communications LLC. ISBN: 978-1481938723

Goodrich, William B., Sissors, Jack Z. Media planning workbook: with discussion and problems. Ntc Pub Group (1996).

Jones, John Philip (ed.): The advertising business. Operations, Creativity, Media Planning, Integrated Communications. Sage Publications (Thousend Oaks, 1999).

Martínez Ramos, Emilio. El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad. Akal (Madrid, 1992).

Sánchez Revilla, Miguel Angel. ¿Dónde está mi competencia? Cómo utilizar y realizar de la forma más positiva el análisis de competencia en publicidad. Infoadex (Madrid, 1998).

Sharp, Byron (2010): How brands grow. What marketers don’t know. Oxford University Press. ISBN: 978 0 19 557 356 5

Sissors, Jack Z., Baron, Roger B. (2010). Advertising media planning. McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-173890-3

 

 

Bibliografia complementària

Alonso Coto, Manuel (2008). El plan de marketing digital. Blended marketing como integración de acciones on y offline. Prentice Hall. Pearson Educación.

Arroyo Vázquez, N.  (2009). “El uso profesional de las redes sociales”. Anuario Think EOI 2009. EPI SCP, pp 145-152. Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es(servlet/articulo?codigo=3013069

Cheong.Y., de Gregorio, F., Kim, K.  2010, December. The Power of Reach and Frequency in the age of digital advertising. Offline and online media demand different metrics. Journal of Advertising Research. 403-415

Ries, Al. Trout, Jack (1993). The 22 immutable laws of marketing. Harper

Sharp, Byron (2013): Marketing: theory, evidence and practice. Oxford University Press.

Steel, Jon (2007). The perfect pitch. The art of selling ideas and winning n ew business. John Wiley & Sons. New Yersey

Young, Anthony (2010). Brand Media Strategy. Integrated Communications Planning in the digital Era. Palgrave Macmillan

 

Webgrafia

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html

http://www.aedemo.es

http://www.aimc.es

http://www.anuncios.es

http://www.comscore.com/esl/Productos/Audience_Analytics

http://www.google.es/intl/es/analytics/

http://www.iabspain.net/glosario/

http://www.infoadex.es/InfoAdex_Resumen_Est_Inv_2013.pdf

http://www.integration-imc.com/pdf/MCA-System-Brochure-Latest.pdf

http://www.integration-imc.com/pdf/MCA-System-Brochure_V1.pdf

http://www.kantarmedia1.es/sections/product/panel-audiencia

http://www.marketingnews.es

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary

http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/1134-reportajes-pr/20110368-consenso-sin-precedentes-para-medir-el-consumo-online-en-toda-espana-iy-ahora-que

http://www.google.co.uk/think/tools/media-planning-toolkit.html

www.warc.com/

 

 Més lectures i articles d'actualitat que s'aniran comentant a classe.

Programari