Logo UAB
2021/2022

Tècniques de Negociació i Lideratge

Codi: 103154 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Arantza Danes Vilallonga
Correu electrònic:
Aranzazu.Danes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden fer els exercisis escrits en català

Prerequisits

Bon nivell d’anglès, interès per la temàtica de l’assignatura i desig de participar, aportar i desenvolupar-se personalment i acadèmicament.

Objectius

- Conèixer els conceptes, principis i habilitats que es requereixen per a liderar amb èxit.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per al lideratge d'equips.
- Conèixer els conceptes, principis i habilitats per tal de negociar de manera eficient.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per a negociar de forma efectiva.
- Desenvolupar el potencial personal i professional per a poder exercir el lideratge i la negociació.

Competències

  • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
  2. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).

Continguts

-        Els líders... neixen o es fan?

-        Estils de lideratge

-        El Poder

-        Motivació

-        Habilitats de Comunicació

-        Treball en equip

-        El conflicte com a oportunitat

-        Tipus de negociacions

-        Preparar una negociació

-        Tàctiques de negociació

-        Negociació basada en interessos

-        Tancament d’acords

 

Metodologia

Les classes són dinàmiques i participatives. 

Combinen, per una part, les classes teòriques donades per la professora,  i per l’altra, la seva aplicació pràctica grupal i individualment a través de dinàmiques de coaching, treballs i presentacions diverses.

A totes les classes es fomentarà sempre el debat constructiu i obert, el creixement personal i la reflexió individual i col·lectiva. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 48 1,92 1, 2
Tipus: Supervisades      
Dinàmiques i activitats a l'aula 7,5 0,3 1, 2
Tipus: Autònomes      
Preparació de lectures, treballs i presentacions. 87 3,48 1, 2

Avaluació

Treballs pràctics: 50%

Examen: 30%

Assistència a classe i participació: 20%

Aquells/es alumnes amb una nota de 3,5 punts o més i almenys un 70% d’assistència a classe, podran presentar-se a activitats de reavaluació. La professora designarà un projecte que haurà de realitzar-se i/o presentar-se degudament i que comptarà com a un 50% de la nota total.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe i participació 20% 0,5 0,02 1, 2
Examen Final 30% 2 0,08 1, 2
Treballs pràctics 50% 5 0,2 1, 2

Bibliografia

Alberoni, Francesco (2003). El arte de liderar.

Anderson, Dana. (2005). Coaching that counts.

Ariely, Dan (2010). The upside of irrationality.

Barak, Michelle. (2005). Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace.

Brown, Brené. (2012). Daring greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead 

Bryman, Alan. (1992). Charisma and leadership in organisations.

Carnegie, Dale. (1936). How to win friends and influence people.

Chouinard, Yvon. (2005). Let my people go surfing. 

Ciadlini, Robert. (2006). Influence: The psychology of persuasion.

Connors, Roger & Smith, Thomas. (2011). Change the culture, change the game.

Covey, Stephen (1989). The 7 habits of highly effective people. 

Coyle, Daniel. (2016). The culture map.

Cuddy, Amy (2015). Presence.

Duckworth, Angela. (2016). Grit.

Dweck, Carol. (2006). Mindset: The new psychology of success.

Gallo, Carmine. (2014). Talk like TED. 

Grant, Adam (2013). Give and take. 

Grant, Adam (2016). Originals. 

Lencioni, Patrick. (2003). Las cinco disfunciones de un equipo: un inteligente modelo para formar un equipo cohesionado y eficaz.

McGonigall, Kelly (2015). The upside of stress.

Mnookin, Robert. (2002). Resolver conflictos y alcanzar acuerdos.

Navarro, Joe. (2008). What everybody is saying.

Palomo, Mª Teresa (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo.

Pease, Allan. (2012). El arte de negociar y persuadir.

Pink, Daniel (2009). The surprising truth about what really motivates us.

Sandberg, Sheryl. (2013). Lean in.

Schwartz, Barry (2015). Why we work. 

Scott, Kim (2017). Radical Candor: How to get what you want by saying what you mean. 

Senge, Peter. (1995). La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente.

Sharma, Robin (2010). The leader who had no title.

Sinek, Simon (2009). Start with why. 

Ury, William & Fisher, Roger. (1981). Getting to yes.

Ury, William. (2005). Alcanzar la paz: resolución de conflictos y mediación en la familia, el trabajo y el mundo. Munduate, Lourdes. (2005). Gestión de conflicto, negociación y mediación.

Ury, William. (2012). ¡Supere el no! Cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles.

Winkler, John. (2004). Cómo negociar para mejorar resultados.

Programari

No es necessita cap software especial