Logo UAB
2021/2022

Medicina i Cirurgia I

Codi: 102945 Crèdits: 7.5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Vicent Fonollosa Pla
Correu electrònic:
Vicent.Fonollosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Algunes classes es podrien impartir en castellà si així ho acorden professor-alumnes

Equip docent

Alejandro Carballo García
Nayana Joshi i Jubert
José Antonio Hernández Hermoso
Claudia Mariana Lamas Gómez

Prerequisits

És aconsellable que l’estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Anatomia, fisiologia del aparell locomotor, Biologia cel•lular, Bioquímica i Histologia

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en Comunicació interpersonal.

És absolutament necessari haver assolit uns coneixements suficients en:

1. Anatomia general i específica del aparell locomotor.

2. Fisiologia general i específica del aparell locomotor.

3. Fisiopatologia i semiologia de l’aparell locomotor.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

El seu objectiu general és l'estudi de les afeccions del aparell locomotor i de les malalties sistèmiques autoimmunes, i suposa, per tant, el coneixement dels aspectes generals i bàsics de les malalties musculoesquelètiques, així com de les afeccions, fonamentalment, del teixit conjuntiu

Objectius docents: 

1. Coneixement dels principis científics bàsics de l'aparell locomotor en relació a la fisiologia òssia, articular i sobre el procés reparador de les fractures.

2. Coneixement d'aspectes bàsics de la biomecànica en relació amb l'aparell locomotor.

3. Coneixement dels mètodes complementaris de diagnòstic, tant invasius com no invasius amb els principis generals d'aplicació i possibilitats.

4. Coneixement de la patologia traumàtica de l'aparell locomotor tant des d'un punt de vista genèric sobre la biologia, com des del punt de vista concret de la localització anatòmica topogràfica.

5. Coneixement de la patologia sistèmica de l'aparell locomotor agrupada segons la seva etiologia en congènita, metabòlica, inflamatòria, circulatòria, tumoral i idiopàtica.

6. Coneixement de la patologia regional no traumàtica més freqüent, agrupada al voltant del símptoma guia que genera la consulta.

7. Coneixement d’aspectes bàsics de les malalties autoimmunes sistèmiques, dels mètodes diagnòstics i de les pautes de tractament.

Competències

 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Donar adequadament al pacient i/o acompanyant la informació pertinent sobre el procés patològic, les bases i conseqüències, incloses les males notícies.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.

Resultats d'aprenentatge

 1. Anticipar i contrastar la informació per a prendre decisions correctament.
 2. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
 3. Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes de l'aparell locomotor, de les malalties de la sang, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrí, nerviós, genitourinari i de l'ancià.
 6. Descriure les principals situacions patològiques de l'aparell locomotor, de la sang, dels òrgans del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de les patologies infeccioses, dels sistemes endocrins, del sistema nerviós, del sistema genitourinari i de l'ancià.
 7. Descriure les principals situacions patològiques de la nutrició.
 8. Detallar els passos i els procediments que cal seguir per comunicar males notícies.
 9. Dissenyar el tractament en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 10. Donar la informació de manera comprensible i prudent, incloent-hi les mesures preventives per evitar el contagi i la propagació de la malaltia.
 11. Dur a terme un examen físic adequat per a les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 12. Explicar els mecanismes pels quals la malaltia afecta l'estructura i la funció del cos humà.
 13. Explicar la intervenció multidisciplinària durant el procés assistencial dels pacients.
 14. Expressar el diagnòstic més probable en les principals patologies de la sang i sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, d'infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 15. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 16. Identificar els fonaments de la medicina pal·liativa.
 17. Identificar la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
 18. Identificar les patologies del sistema immunitari, el seu diagnòstic i el seu maneig.
 19. Indicar les exploracions complementàries adequades per al diagnòstic de les principals malalties de la sang i el sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneal, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 20. Informar el pacient, adequadament i amb la màxima informació possible, sobre l'estat de salut, els passos diagnòstics, les exploracions complementàries i els tractaments.
 21. Realitzar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 22. Realitzar una història que orienti el diagnòstic de les principals malalties de la sang i del sistema hematopoètic, del sistema cardiocirculatori, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, de malalties infeccioses, del sistema endocrí, del sistema nerviós, del sistema nefrogenitourinari i retroperitoneu, de l'ancià i de l'aparell locomotor.
 23. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Continguts

Desenvolupament de la semiologia i exploració complementaria del aparell locomotor i de les malalties autoimmunes sistèmiques.

Etiologia general de les malalties musculoesquelètiques i de les malalties autoimmunes sistèmiques. Fisiopatologia i grans

síndromes del aparell locomotor.

 

Blocs distributius

 

 

A. Introducció a la patologia del aparell locomotor: distribució de la assignatura, patrons ossi, fisiopatologia del aparell locomotor.

B. Etiologia, fisiopatologia, semiologia , classificació, diagnòstic, pronòstic  i tractament dels traumatismes del aparell musculoesquelétic.

C. Etiologia, fisiopatologia, semiologia , classificació, diagnòstic, pronòstic  i tractament de les afeccions ortopèdiques del aparell musculoesquelétic.

D. Afeccions autoimmunes sistèmiques o colagenopaties

 

Classes teòriques: 

A. Introducció a la patologia del aparell locomotor: distribució de la assignatura, patrons ossi, fisiopatologia del aparell locomotor.

TEMA 1. Distribució de la assignatura. Patrons ossis

TEMA 2. Fisiopatologia articular.

TEMA 3 Estructura física i funció del ós.

TEMA 4. Generalitats fractures. Fractures patològiques

TEMA 5. Fractures y luxacions .Clínica y Complicacions

TEMA 6.Tractament de les fractures. Tractament quirúrgic . Osteosíntesi

B. Etiologia, fisiopatologia, semiologia , classificació, diagnòstic, pronòstic i tractament dels traumatismes del aparell musculoesquelétic.

TEMA 7 Traumatologia infantil. Epifisiolisi traumàtica.

TEMA 8. Reparació òssia.

TEMA 9. Politraumatismes.

 TEMA 10. Fractures de la cintura escapular. Fractures de la extremitat superior de l'húmer. Luxació d'espatlla

TEMA 11. Fractures diafisàries de l'húmer. Fractures de la part inferior de l'húmer. Retracció de Volkman. Luxacions de colze.

TEMA 12. Fractures i luxacions del carp i mà. Inestabilitats carpianes. Lesions Tendinoses de la mà

TEMA 13.Fractures de la pelvis i de l'acetàbul.

TEMA 14. Fractures de l'extremitat superior del fèmur. Fractures parcel•làries del cap femoral. Fractura diafisàries de fèmur i dels extrems articulars de fèmur i tíbia que constitueixen el genoll. Luxació de genoll.

TEMA 15. Lesions dels menisc i lligaments del genoll. Fractures de ròtula

TEMA 16. Fractures diafisàries de tíbia i peroné . Fractures de l’extremitat inferior de tíbia i peroné. Fractures i luxacions del turmell. Fractures i luxacions del tars i peu

TEMA 17. Traumatismes del raquis. Lesió medul•lar.

TEMA 18. Fisiologia i lesions de músculs, tendons i lligaments.Entesitis

C. Etiologia, fisiopatologia, semiologia , classificació, diagnòstic, pronòstic i tractament de les afeccions ortopèdiques del aparell musculoesquelétic.

TEMA 19. Alteracions òssies d’origen isquèmic. Necrosi epifisària. Infart ossi. Osteocondritis dissecant.

TEMA 20 . Infeccions òssies. Osteïtis. Osteomielitis. Artritis Sèptica Aguda. Processos sinovials crònics

TEMA 21. Tuberculosis Osteoarticular, Micosi, Infeccions en implants quirúrgics.

TEMA 22. Tumors ossis. Tumoracions parts toves .Classificació .Descripció .

TEMA 23 Malaltia metastàtica òssia .

 TEMA24. Lesions traumàtiques dels nervis perifèrics. Neuropaties per compressió dels troncs nerviososperifèrics. Lesions del plexe

TEMA 25. Espatlla dolorosa del adult . Colze dolorós de l’adult

TEMA 26. Síndrome dolorosa de canell i mà de l’adult. Infeccions de la ma: tenosinovitis

TEMA 27. Maluc infantil I. Luxació congènita de maluc. Coxa vara congènita.

TEMA 28. Maluc infantil II. Epifisiolisi. Malaltia de Perthes.

TEMA 29 Maluc dolorós de l'adult Genoll dolorós

TEMA 30. . Desviacions angulars de les extremitats inferiors. Pàgines 411-423

TEMA 31 . Deformitat del peu. Bot,eguino,cavo,talo,adocto

TEMA 32 Deformitat del peu estatic-postural. Peu pla. Peu dolorós del adult .

TEMA 33. Raquiàlgies en l’adult. Espondilolisi, Espondilolistesi. Estenosis del canal

TEMA 34. Deformitats del raquis en el pla anteroposterior. Escoliosi.

TEMA 35. Deformitats del raquis en el pla sagital.

D. AFECCIONS REUMATOLÒGIQUES I MALALTIES AUTOIMMUNES SISTÈMIQUES

TEMA 36. Artritis reumatoide

TEMA 37. Espondilitis anquilosant

TEMA. 38 Altres espondiloartropaties

TEMA 39. Lupus eritematos sistèmic – Síndrome antifosfolípidic

TEMA 40. Esclerodèrmia - Malaltia mixta del teixit conjuntiu

TEMA 41. Miopaties inflamatòries idiopàtiques – Síndrome de Sjögren

TEMA. 42. Vasculitis (I)

TEMA. 43. Vasculitis (II)

TEMA 44. Osteoporosi

TEMA 45. Artrosi

TEMA 46. Artritis microcristal•lines

 

Seminaris

Seminari 1. Diagnòstic de les lesions òssies

Seminari 2. L'exploració neurològica lligada al aparell locomotor.

Seminari 3. Casos clínics del aparell locomotor.

Seminari 4.Exploració clínica i radiològica maluc i genoll.

Seminari 5. Casos clínics i preguntes interactives tipus MIR.

Seminari 6. Auto-anticossos en les malalties autoimmunes sistèmiques

Seminaris de casos clínics

3 casos

Pràctica clínica assistencial

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l’assignatura, d’acord amb el pla d’estudis vigent. L’organització final de l’assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d’exàmens, criteris específics d’avaluació i revisió d’exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l’assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l’assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Unitat Docent Sant Pau

 

Responsable assignatura/part

a la UDH

Responsable assignatura/part

a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part

a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia I

Claudia Lamas Gomez

clamas@santpau.cat

   
• Malalties de l'aparell locomotor

Claudia Lamas Gomez

clamas@santpau.cat

Claudia Lamas Gomez

clamas@santpau.cat

---
• Reumatologia

Ana Laiz Alonso

alaiz@santpau.cat

---

Ana Laiz Alonso

alaiz@santpau.cat

 

Unitat Docent Vall d'Hebron

 

Responsable assignatura/part

a la UDH

Responsable assignatura/part

a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part

a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia I

Nayana Joshi
njoshi@vhebron.net
Vicent Fonollosa
vfonollosa@vhebron.net

   
• Malalties de l'aparell locomotor

Nayana Joshi
njoshi@vhebron.net

Nayana Joshi
njoshi@vhebron.net

---
• Reumatologia

Vicent Fonollosa
vfonollosa@vhebron.net

---

Vicent Fonollosa
vfonollosa@vhebron.net

 

Unitat Docent Germans Trias i Pujol

 

Responsable assignatura/part

a la UDH

Responsable assignatura/part

a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part

a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia I

José Antonio Hernández Hermoso
jahernandezh.germanstrias@gencat.cat 

José Antonio Hernández Hermoso
jahernandezh.germanstrias@gencat.cat 
 Alejandro Olivé Marqués
aolive.germanstrias@gencat.cat
• Malalties de l'aparell locomotor

 José Antonio Hernández Hermoso
jahernandezh.germanstrias@gencat.cat 

José Antonio Hernández Hermoso
jahernandezh.germanstrias@gencat.cat 

---
• Reumatologia

 Alejandro Olivé Marqués
aolive.germanstrias@gencat.cat 

---

 Alejandro Olivé Marqués
aolive.germanstrias@gencat.cat 

 

Unitat Docent Parc Taulí

 

Responsable assignatura/part

a la UDH

Responsable assignatura/part

a la UDH - Cirurgia

Responsable assignatura/part

a la UDH - Medicina

Medicina i cirurgia I

 Alejandro Carballo Garcia
acarballo@tauli.cat

   
• Malalties de l'aparell locomotor

 Alejandro Carballo Garcia
acarballo@tauli.cat 

Alejandro Carballo Garcia
acarballo@tauli.cat  

---
• Reumatologia

 Carles Tolosa Vilella
ctolosa@tauli.cat 

---

Carles Tolosa Vilella
ctolosa@tauli.cat  

  

Metodologia

Tipologies docents:

Classes teòriques: TE: 46h

Seminaris: Seminaris especialitzats, SESP: 6h

Seminaris de casos clínics: SCC: 3 h

Pràctiques clíniques assistencials:  PCA: 30 h (3h x dia x 10 dies)

 

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS

(8 alumnes) (Sessions de 3 hores/dia) (2 setmanes / 5 dies)

Total: 30hores

 Pràctica

Tutoritzada durant 15 dies por un membre del Servei assignat a cada alumne

Al final de cada periòde de practiques s’avaluara la compètencia amb un cas clínic presentat, i discutit amb la resta del grup de practiques

  

SEMINARIS DE CASSOS CLÍNICS

Total: 3 hores

Cas 1: principi segon quadrimestre

Cas 2: mitjans del segon quadrimestre

Cas 3: final segon quadrimestre

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 30 1,2 3, 4, 11, 15, 22
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 3 0,12 3, 4, 5, 12, 15, 19
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 6 0,24 3, 5, 12, 15, 19
TEORIA (TE) 46 1,84 3, 5, 12, 15, 19, 22
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 94 3,76 3, 5, 12, 15

Avaluació

I. Avaluació Clínica: 30% de la qualificació total

L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

El màxim d’absències permeses no justificades per poder avaluar les competències adquirides durant la docència clínica és de 2. Qualsevol altra absència ha de ser justificada. Més de 6 absències, independentment de la causa, impedeix a l’alumne ser avaluat (tant de la docència clínica, com de la teòrica). L’avaluació dels aprenentatges durant aquesta estada s’efectua de la següent manera:

Avaluació de les competències clíniques (total 10 punts)

S’avaluen les competències següents:

Assistència a les pràctiques clíniques amb el metge assignat (quiròfan, urgències, hospitalització i dispensari ) màxim 10 punts.

Cas clínic presentat en públic amb la resta d'alumnes i reben preguntes (màxim 10 punts)

Examen de casos clínics (màxim 10 punts) 

La qualificació final de l'aprenentatge clínic és la mitjana de la assistència a les pràctiques, el cas clínic i l’examen de casos clínics.

II. Avaluació dels coneixements teòrics: 70% de la qualificació total

Per presentar-se a l’examen teòric cal haver aprovat prèviament l’avaluació clínica (15/30 punts).

L’examen teòric consta de 60 preguntes tipus test amb 5 respostes possibles i una de certa. Les respostes equivocades resten 0,25 punts. S’aprova amb 30 preguntes encertades, que correspon a una puntuació numèrica de 5.

III.Qualificació final

Suma ponderada de l’avaluació clínica (30%) i la dels coneixements teòrics (35% 1r parcial + 35% 2n parcial)

L’estudiant que no hagi aprovat els parcials i/o no hagi superat les pràctiques, es podrà presentar a la prova final de recuperació.

Expressió: Nota numèrica amb un decimal, de 0 a 10.

Qualificació qualitativa: Suspens, aprovat, notable, excel•lent, MH

 

IV. Sistema de revisió d’exàmens

La revisió dels exàmens es farà de forma individual amb l’alumne, prèvia sol•licitud per escrit en els terminis establerts. 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pràctica: Registres oberts i descriptius i/o registres tancats; Registres narratius. Seminaris y/o problemes y/o casos clínics: Avaluació escrita mitjançant proves objectives. 30% 4 0,16 1, 4, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Teoria. Avaluació escrita mitjançant proves objectives: items de selecció; proves d'assaig (preguntes amplies/preguntes restringides). Avaluació oral 35% 1r parcial + 35% 2n parcial 4,5 0,18 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22

Bibliografia

APUNTS OFICIALS Lecciones traumatologia y Ortopedia (Apunts oficilas). En versió PDF. (Proubasta I , Cáceres E, Majo J i colaboradors)-Laboratoris Jansen

APLEY, A.G. y SOLOMON, L.: Manual de Ortopedia y Tratamiento de las fracturas. Barcelona Ediciones Científicas y Técnicas cop., 1992.

SHELDON, R.S.: Ciencias Básicas en Ortopedia. Vols I y II. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1997.

DURAN SACRISTAN, H. y cols.: Tratado de Patología y Clínica Quirúrgicas. Interamericana.McGraw-Hill, 1996.

MUNUERA, L.: Introducción a la Traumatologia y Cirugía Ortopédica. 1ª Edición. Interamericana-McGraw-Hill, 1996.

KELLEY’S Textbook of Rheumatology. 8th edition. 2008

FARRERAS ROZMAN. Medicina Interna. 16ª edición, 2008

HARRISON’S Primciples of Internal Medicine. 18th edition. 2011

MILLER´S Review of Orthopaedics, 7th edition. 2016

Programari

No hi ha programari requerit