Logo UAB
2021/2022

Foniatria

Codi: 102898 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Quer Agustí
Correu electrònic:
Miquel.Quer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Coneixements generals d’anatomia, fisiologia, histologia i anatomia patològica relacionats amb l’àmbit de la Foniatria.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Donar a l’estudiant l’aprenentatge de coneixements i habilitats sobre l’àmbit de la Foniatria. És a dir, proporcionar una formació teòrica, científica i pràctica per comprendre les bases diagnòstiques i terapèutiques dels trastorns de la comunicació verbal humana (audició i llenguatge).

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, amb els pacients, els familiars i acompanyants, per facilitar-los la presa de decisió, el consentiment informat i el compliment de les prescripcions.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar una experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Reconèixer el rol de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica mèdica.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el procediment terapèutic i la tècnica quirúrgica, si escau, d'acord amb les dades disponibles.
 2. Aprofundir en el coneixement dels factors de risc de morbimortalitat operatòria.
 3. Avaluar la metodologia científica adequada per a un treball biomèdic.
 4. Calcular els índexs de risc quirúrgic, generals i per aparells, i adequar-hi les indicacions.
 5. Construir algoritmes diagnòstics i terapèutics d'acord amb la millor evidència científica, tenint en compte els mitjans disponibles.
 6. Criticar articles científics originals o de revisió.
 7. Descriure els mecanismes d'acció dels agents físics i químics sobre l'organisme.
 8. Distingir les bases de les diferents especialitats quirúrgiques per integrar i liderar el tractament en pacients aguts i crònics, amb pluripatologia.
 9. Distingir les implicacions que comporten les diferents intervencions respecte als canvis funcionals i morfològics.
 10. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 11. Elegir, d'acord amb la informació disponible i les preferències del pacient, una opció terapèutica.
 12. Establir una bona relació com a primer pas important de tot acte mèdic, tant en situacions emergents com en les electives, i deixar constància escrita de la informació transmesa i de les voluntats del pacient.
 13. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 14. Identificar totes les mesures de profilaxi per reduir al mínim els índexs de morbimortalitat.
 15. Incitar la recerca de respostes als interrogants que es plantegen durant l'exercici de la cirurgia.
 16. Integrar tota la informació preoperatòria per a la presa de decisions.
 17. Obtenir les dades més rellevants tant pel que fa a la malaltia per la qual s'intervé, així com les que puguin marcar la morbimortalitat.
 18. Oferir informació de les opcions terapèutiques de manera clara i entenedora al pacient i la seva família.
 19. Proporcionar les bases per a l'elaboració de vies i guies clíniques i la construcció d'algoritmes diagnòstics i terapèutics.
 20. Recopilar la informació i seleccionar els fets més rellevants que presenta el pacient, tant en situacions electives de consulta especialitzada com d'urgències.
 21. Transmetre la informació de manera clara, precisa, sense elements que portin a la confusió o mala interpretació.
 22. Utilitzar les fonts bibliogràfiques específiques que permeten desenvolupar i ampliar els coneixements adquirits.

Continguts

Classes teòriques (8 hores)

 1. Introducció a la foniatria. La comunicació oral: la veu, la paraula i el llenguatge.
 2. Exploració de les disfonies: estroboscòpia  i anàlisi acústica de la veu.
 3. Disfonies: bases fisiopatològiques i classificació de les mateixes.
 4. Disfonies per patologies estructurals i inflamatòries de la laringe.
 5. Disfonies per patologies neurològiques i neuromusculars.
 6. Disglòssies, disàrtries i afàsies.
 7. Les hipoacusies: audiòfons i implants coclears.
 8. La disfagia orofaringia: tipus, diagnòstic i tractament.

 Pràctiques d’aula (4 hores)

 1. Casos clínics de disfonies estructurals: orientació diagnòstica i terapèutica.
 2. Casos clínics de disfonies neurològiques i neuromusculars: orientació diagnòstica i terapèutica
 3. Casos de sordesa pregona: diagnòstic i rehabilitació.
 4. Casos de disfagia orofaringia: orientació diagnòstica i terapèutica.

 Pràctiques clíniques assistencials (3 hores)

Cada alumne anirà a una activitat diferent cada dia, on acompanyat d’un metge del servei veurà diferents aspectes de la foniatria. Les activitats que es realitzen són: visita laringologia amb especial ènfasi en exploració de la veu i la disfàgia i visita otologia amb especial ènfasi en exploració de l’audició i rehabilitació de la sordesa pregona.

 Dia 1          

Visita al dispensari de laringe amb especial interès per l’estroboscòpia, l’anàlisi de la veu i l’avaluació de la disfagia.

Dia 2          

Visita al dispensari d’otologia amb especial interès per l’audiologia, amb estudi de l’audiometria tonal, l’audiometria verbal i les audiometries objectives.

Metodologia

Aquesta guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el plad'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són: 

UDHSP

UDHVH

UDPT

Miquel Quer
mquer@santpau.cat
(25 alumnes)

Juan Lorente jlorente@vhebron.net

(25 alumnes)

Anton Francesc Aguilà Artal AFAguila@tauli.cat

(15 alumnes)

L’assignatura es podrà impartir si compleix amb un mínim de 11 estudiants matriculats. L’horari orientatiu de l’assignatura es pot consultar a la web de la UD corresponent.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 3 0,12 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20
PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22
TEORIA (TE) 8 0,32 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 41 1,64 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

Les activitats d’avaluació tindran una durada de 4 hores i consistiran en tres avaluacions:

 - Primera avaluació teòrica amb casos clínics: 35% de la nota.

Es plantejaran 3 casos clínics amb preguntes de resposta curta.

- Segona avaluació teòrica amb preguntes d'opció múltiple: 35% de la nota.

Prova objectiva de 40 preguntes d'opció múltiple.

 - Mòdul pràctic: 30% de la nota

Avaluació dels coneixements pràctics un cop realitzades les pràctiques: Un informe de 2 pàgines sobre dos casos en relació a la foniatria viscuts els dos dies de les pràctiques. A cada cas l’alumne haurà de plantejar la clínica, l’enfocament diagnòstic i l’enfocament terapèutic possible i l’utilitzat.

Qualificació final

Suma ponderada de les dues proves teòriques (35% cada una) i de l’avaluació clínica-pràctica (30%). No es podrà fer el promig entre les avaluacions si no s'obté una puntuació mínima de 4/10 en ambdues proves.

Expressió: Nota numèrica amb un decimal, de 0 a 10.

Qualificació qualitativa: Suspens, aprovat, notable, excel•lent, MH

Hi haurà una prova de recuperació pels alumnes que no superin tots o una part dels continguts.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera avaluació teòrica: casos clínics 35 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Pràctiques: registres narratius 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Segona avaluació teòrica: preguntes opció múltiple 35 1 0,04 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19

Bibliografia

1.  Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (2ª Edición).  Editado por C. Suárez, LM. Gil-Carcedo, J. Marco, J.E. Medina, P. Ortega, y J. Trinidad. Editorial Médica Panamericana. Madrid,  2009 (ISBN 978-84-9835-079-1).

 2.  Surgery of larynx and trachea. M. Remacle and H.H. Eckel, editors. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 (ISBN 978-3-540-79135-5) pags 229-243.

 3.  Hi ha una gran varietat de llocs a Internet útils per l’aprenentatge d’aspectes de Foniatria, com

http://www.voiceproblem.org/

http://www.seorl.net/

http://www.scorl.org/

http://www.orlevidencia.org/

http://www.library.nhs.uk/ENT/

Programari

no cal programari específi