Logo UAB
2021/2022

Reanimació Avançada

Codi: 102894 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Myriam de Nadal Clanchet
Correu electrònic:
Myriamde.Nadal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Pilar Paniagua Iglesias
Alicia Melero Mascaray
Barbara Méndez Prieto
Susana Gonzalez Suarez

Equip docent extern a la UAB

Lidia Mora Miquel
Pilar Tormos Pérez

Prerequisits

És recomanable que els alumnes que es matriculin a aquesta assignatura hagin cursat l’assignatura optativa d’Anestesiologia (4rt curs), on hauran après les bases de fisiopatologia, farmacologia i anestèsia per poder conèixer i tractar les situacions de risc vital

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions

Objectius

Al final del curs l’alumne ha de ser capaç de:

1.- Identificar i tractar a un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via Aèria, Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició).

2.- Identificar i tractar a un pacient en aturada cardio respiratòria (ACR) amb desfibril·lació externa automàtica, material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’assistència més especialitzada.

3.- Assegurar la permeabilitat de la via aèria superior: desobstrucció de cossos estranys, ventilació amb mascareta facial, col·locació de mascareta laríngia, intubació traqueal els sistemes de ventilació supra i infraglòtics d’emergència. Aplicació de diferents sistemes de ventilació assistida 

Competències

 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, amb els pacients, els familiars i acompanyants, per facilitar-los la presa de decisió, el consentiment informat i el compliment de les prescripcions.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Elegir, d'acord amb la informació disponible i les preferències del pacient, una opció terapèutica.
 4. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 5. Enumerar els signes d'alarma pels quals el pacient requereix atenció immediata.
 6. Establir una bona relació com a primer pas important de tot acte mèdic, tant en situacions emergents com en les electives, i deixar constància escrita de la informació transmesa i de les voluntats del pacient.
 7. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 8. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 9. Identificar les bases legals per a la creació, el manteniment i l'explotació de les bases de dades que continguin informació mèdica.
 10. Identificar les situacions d'emergència i establir-hi un ordre de prioritats.
 11. Identificar totes les mesures de profilaxi per reduir al mínim els índexs de morbimortalitat.
 12. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 13. Oferir informació de les opcions terapèutiques de manera clara i entenedora al pacient i la seva família.
 14. Realitzar automàticament la valoració inicial i reconèixer les actuacions que requereixen atenció immediata.
 15. Reconèixer la fase terminal d'un pacient i evitar l'aferrissament terapèutic.
 16. Recopilar la informació i seleccionar els fets més rellevants que presenta el pacient, tant en situacions electives de consulta especialitzada com d'urgències.
 17. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 18. Transmetre la informació de manera clara, precisa, sense elements que portin a la confusió o mala interpretació.

Continguts

Teoria:

 1. Prevenció i reconeixement de l’aturada cardiorespiratòria. Algoritme de suport vital avançat.
 2. Fàrmacs utilitzats durant l’aturada cardíaca.
 3. Monitorització cardíaca. Arítmies peri aturada i ritmes d'aturada
 4. Situacions especials
 5. Cures post-resuscitació 

Pràctiques d’habilitats clíniques avançades:

 1. Reanimació cardiopulmonar. Compressions toràciques de qualitat
 2. Arítmies. Desfibril·lació manual i desfibril·lació automàtica (DEA)
 3. Via aèria

Pràctiques de simulació clínica avançada

 1. Simulació integrada I
 2. Simulació integrada II

Pràcticum assistencial sense directrius:

Rotació per les unitats de Reanimació

Metodologia

Segons criteri dels professorat responsable i els recursos disponibles a cada Unitat Docent, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques podran ser impartits i avaluats a les aules de simulació amb la metodologia corresponent.

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

 Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH son:

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Pilar Paniagua PPaniagua@santpau.cat

Miriam de Nadal minadal@vhebron.net

Alicia Melero Mascaray     amelero.germanstrias@gencat.net

Bárbara Méndez Prieto Bmendez@tauli.cat


Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRACTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA AVANÇADA 7 0,28 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18
PRÀCTIQUES D'HABILITATS CLÍNIQUES AVANÇADES (PHCA) 3 0,12 1, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 18
TEORIA (TE) 5 0,2 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,25 1,65 4, 8, 12

Avaluació

1.- Avaluació tipus pràctic (aula de simulació/pràctiques): 40%

2.- Prova objectiva de resposta múltiple: 50%

3.- Assistència i participació activa a classe: 10%

PROVA DE RECUPERACIÓ: D'acord amb la coordinació d’estudis i del centre, i degut a la naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura, queda exclosa la prova de recuperació. Els estudiants que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 10% 0 0 10
Avaluació de tipus pràctic: Simulació 40% 2,75 0,11 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Prova objectiva de resposta múltiple 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

-       European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2021: https://cprguidelines.eu/

-       Smith GB. In-hospital cardiac arrest: Is it time for an in-hospital chain of prevention?. Resuscitation 2010;81:1209-11

-       O’Driscoll BR, Howard LS, Davsison AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adut patients. Thorax 2008;63 suppl6:vi1-68

-       Nolan JP, Soar J. Airway techniques and ventilation strategies. Curr Opin Crit Care 2008;14:279-86

-       Academy of Medical Royal Colleges. A code of practice for the diagnosis and confirmation of death. https://www.aomrc.org.uk/reports-guidance/ukdec-reports-and-guidance/code-practice-diagnosis-confirmation-death/

 

Webs d’interès:

-       www.erc.edu

-       www.ccr.cat

-       www.cercp.es

-       www.ilcor.org

-       www.escardio.org

-       www.euroanesthesia.org

-       www.esicm.org

-       www.eusem.org

Programari

No cal programari específic