Logo UAB
2021/2022

Enginyeria de Radiofreqüència i Microones

Codi: 102738 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ferran Martín
Correu electrònic:
Ferran.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ferran Martín
Gerard Zamora Gonzalez
Paris Velez Rasero
Cristian Herrojo Prieto

Prerequisits

Haver superat l'assignatura Radiació i Ones Guiades

Objectius

 

L’objectiu global de l’assignatura és proporcionar els coneixements bàsics que permetin l’alumne dissenyar i analitzar components i circuits de comunicacions basats en paràmetres distribuïts, és a dir, línies de transmissió i stubs. Per a això, serà necessari estudiar en primer lloc la propagació en línies de transmissió, els paràmetres fonamentals de les mateixes, incloent la Carta de Smith com a eina per a l’anàlisi i disseny de circuits basats en paràmetres distribuïts. També serà necessari estudiar les xarxes de microones, la matriu de dispersió i les seves propietats fonamentals, i les propietats de simetria de les xarxes de microones. Tot això permetrà abordar amb èxit l’objecti esmentat. L’assignatura té com a objectiu específic que l’alumne sigui capaç de dissenyar circuits i components en base a especificacions.  S’utilitzaran eines de disseny i simulació comercials, disponible al laboratori.

 

Competències

 • Comunicació
 • Dissenyar components i circuits electrònics en base a especificacions
 • Dissenyar, analitzar i proposar components, dispositius, circuits i sistemes de radiofreqüència i microones especialitzats per a sistemes de telecomunicacions
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 2. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 3. Desenvolupar el pensament científic.
 4. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 7. Determinar estratègies òptimes per a la síntesi de components i sistemes comunicacions a partir de les seves necessitats i especificacions.
 8. Dissenyar circuits de radiofreqüència i microones
 9. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Prevenir i solucionar problemes.
 12. Seleccionar circuits i dispositius electrònics especialitzats per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorns fixos com a mòbils.
 13. Treballar de manera autònoma.

Continguts

Línies de transmissió. Propagació en línies de transmissió- Constant de propagació complexa. Impedància característica. Impedància d’una línia de transmissió carregada. Coeficient de reflexió i transmissió. relació d’ona estacionaria. Carta de Smith. Adaptació d’impedàncies. Pèrdues i dispersió. Tipus de línies de transmissió.

Xarxes de microones. Matriu de dispersió. Propietats de la matriu de dispersió. Paràmetres d’un biport. Matriu de transmissió. Propietats de simetria.

Components i circuits basats en paràmetres distribuïts.

-          Components passius de microones: components discrets i semidiscrets, atenuadors, inversors, divisors de potencia, acobladors direccionals, filtres

-          Components i circuits actius (mescladors, amplificadors, oscil·ladors).

Introducció a les antenes en tecnologia plana.

Metodologia

Activitats dirigides:

Classes magistrals

Seminaris de problemes

Sesions de laboratori

 

Activitats supervisades

Activitats autònomes:

Estudi autònom per part de l'alumne.

Resolució dels problemas de classe.

Preparació de les sessions de Laboratori.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Disseny de components/circuits de RF microones en base a especificacions 60 2,4 7, 8, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 40 1,6 7, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi per part de l'alumne 50 2 7, 8, 12

Avaluació

S’avaluarà de forma continuada la part de “exàmens parcials i finals” a partir de al menys dos exàmens parcials (en cadascun hi haurà una tipologia de problemes i una de teoria). Cas de no superar l’avaluació continuada, l’alumne haurà de realitzar l’examen final. Es necessari al menys una nota de 4 sobre 10 de l’examen final per poder superar l’assignatura fent promig  amb les pràctiques. Tanmateix, el promig dels parcials haurà de ser al menys una nota de 4 per poder evitar anar a l’examen final. Aquesta part té un pes del 75%. Els resultats dels informes de pràctiques de laboratori tenen un pes del 25%. Cal aprovar les pràctiques per superar l'assignatura.

La recuperació de les activitats (si fos necessari) es realitzarà després del període lectiu (això no aplica a les pràctiques de laboratori). Els professors es reserven el dret a modificar el procediment d’avaluació en funció de les circumstàncies que puguin aparèixer durant el curs.

Als alumnes repetidors se’ls conservarà la nota de pràctiques si així ho desitgen.

La còpia o deixar copiar implicarà una nota de cero en la corresponent activitat.

Si un alumno es presenta a algun parcial, es considera presentat i avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evaluació de les práctiques de laboratori 25% 0 0 1, 6, 7, 8, 10, 12
examens parcials i final 75% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

-       D.M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd Edition, John Wiley, 2005.

-       I. Bahl, P. Barthia, Microwave Solid State Circuit Design, 2nd Edition, John Wiley, 2003.

-       F. Martín, Artificial Transmission Lines for RF/Microwave Applications, John Wiley, 2015.

Programari

Keysight ADS