Logo UAB
2021/2022

Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents

Codi: 102724 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Martin Martinez
Correu electrònic:
Javier.Martin.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Javier Martin Martinez

Prerequisits


Es recomana haver cursat les assignatures d'Instrumentació I i II.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial 
pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les
assignatures d'instrumentació I i II

Competències

 • Actitud personal
 • Aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i utilitzar les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Comunicació
 • Concebre, dissenyar, implementar i operar equips i sistemes electrònics, d'instrumentació i de control.
 • Dirigir les activitats que són objecte dels projectes de l'àmbit de sistemes electrònics
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip
 • Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb les telecomunicacions i l'electrònica
 • Ètica i professionalitat

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions, donis del punt de vista de la instrumentació.
 2. Analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica.
 3. Aplicar de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes electrònics.
 4. Avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes electrònics, des del punt de vista de les pertorbacions i el soroll.
 5. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 8. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 10. Documentar els sistemes d'instrumentació dissenyats, sobre la base de les normatives vigents.
 11. Identificar la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional en l'àmbit de la compatibilitat electromagnètica
 12. Prevenir i solucionar problemes.
 13. Realitzar l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.
 14. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 15. Treballar cooperativament.
 16. Treballar de manera autònoma.

Continguts


1) Modelatge es sensors no lineals.

2) Introducció a les xarxes neuronals aritficiales.

      2.1) El perceptró.

      2.2) Xarxes multicapa

      2.3) Entrenament de xarxes neuronals.

      2.4) Aplicacions generals.

3) Optimització de sistemes d'instrumentació mitjançant l'ús de xarxes neuronals.

Metodologia


Les classes es realitzaran principalment als laboratoris integrats. S'anirà alternant en classes magistrals i la resolució d'exercicis en què el alumnes demostrarà el seu avanç en el coneixement de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de problemes i casos 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16
Clases 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Discussions dels problemes proposats. 15 0,6 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Tutorias 7 0,28 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Treball orientat a l'aprenentatge basat en problemes 35 1,4 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13
Estudio 20 0,8 2, 3, 4, 11
Redacción de informes 20 0,8 5

Avaluació

 


Durant el curs el professor anirà proposant problemes que els alumnes Hauran de resoldre a classe. La Resolució d'aquests problemes correspondrà al 40% total de la nota. Així MATEIX el professor al llarg del curs Anira realitzant Diverses Avaluacions orals sobre els Exercicis que l'alumne estigui realitzant en aquells i aquelles Moment. Suposant el 30% de la nota. Finalment l'alumne haurà de lliurar una memòria del treball realitzat durante el curs, que suposarà el 30% de la nota. En cas de no superar l'assignatura l'alumne tindrà dret a un examen de recuperació al calendari fixat per l'Escola.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memòria del treball final 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Resolució de problemes a classe 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Breus exàmens orals 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

J.C. Alvarez et al., “Instrumentación electrónica”, Thomson-Paraninfo, 2006

P.H. Sydenham, N.H. Hancok and R. Thorn, “Introduction to Measurement Science and Engineering”, John Wiley & Sons, 1989.

Ripley, Brian D. (1996) Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge

Bishop, C.M. (1995) Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford: Oxford University Press.

Programari

Matlab