Logo UAB
2021/2022

Gestió de Projectes i Legislació

Codi: 102717 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OB 3 1
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Aymerich Humet
Correu electrònic:
Xavier.Aymerich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Albert Crespo Yepes

Prerequisits

Cap en especial per els alumnes d’ambdues titulacions

Objectius

L'objectiu és que l'alumne conegui i faci servir les tècniques generals de direcció i gestió de projectes d'enginyeria, incloent-hi totes les fases dels projectes i els aspectes normatius i legislatius referits a l’àmbit professional de les telecomunicacions, així com les eines informàtiques orientades a la gestió de projectes.

Competències

  Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i utilitzar les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori
 • Dirigir les activitats que són objecte dels projectes de l'àmbit de sistemes electrònics
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes electrònics
 • Treball en equip
 • Ètica i professionalitat
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i utilitzar les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori.
 • Dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la telecomunicació.
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que, segons l'especialitat, tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Treball en equip
 • Ètica i professionalitat

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal, si escau, que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Concebre, desplegar i gestionar un mini projecte en l'àmbit de la telecomunicació.
 5. Concebre, desplegar i gestionar un miniprojecte en l'àmbit de la telecomunicació.
 6. Definir i utilitzar els conceptes bàsics relacionats amb la gestió de projectes.
 7. Identificar i interpretar la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Plantejar, redactar i presentar l'estudi de viabilitat d'un projecte.
 10. Prendre decisions pròpies.
 11. Prevenir i solucionar problemes.
 12. Redactar documents en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació segons un format i unes normes establertes.
 13. Treballar cooperativament.
 14. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
 15. Utilitzar aplicacions informàtiques de gestió de projectes per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions.
 16. Utilitzar aplicacions informàtiques de gestió de projectes per donar suport al desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions.

Continguts

.- Principis, eines i tècniques de gestió de projectes

.- Col·legis professionals i camp professional

.- Legislació i organismes de regulació

.- Projectes d'infraestructures comunes de telecomunicacions

.- Patens, propietat intel·lectual i la seva legislació.

 

Metodologia

L’assignatura inclou classes de teoria, seminaris, pràctiques i la realització d'un projecte en equip. Aquestes activitats han de complementar-se necessàriament amb un treball personal autònom per part de l’estudiant. El projecte en equip consistirà en el desenvolupament d’un projecte seguint la metodologia descrita en l’assignatura, amb els coneixements addicionals pertinents a la temàtica del projecte concret. Els alumnes s’organitzaran en equips de treball, i cadascun d’ells desenvoluparà un projecte diferent, amb un professor tutor. La metodologia descrita podrà ser ajustada en funció de necessitats acadèmiques o sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria i seminaris 22 0,88 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
Tipus: Supervisades      
Projecte en equip 12 0,48 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
Pràctiques 9 0,36 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi 58 2,32 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16
Treball en equip 40 1,6 1, 5, 6, 9, 11, 12, 16

Avaluació

a) Procés i activitats d’avaluació programades

L'avaluació del grau d'adquisició de les competències per part dels estudiants es realitza amb avaluació continuada, d'acord amb aquests criteris:

A. Primer examen escrit de teoria i seminaris, que pot incloure exercicis pràctics referits al contingut desenvolupat. Es realitzarà cap a meitat del període docent. El pes és del 30% de la nota de l’assignatura.

B. Segon examen escrit sobre de teoria i seminaris, que pot incloure exercicis pràctics referits al contingut desenvolupat. Es realitzarà al final del període docent. El pes és del 30% de la nota de l’assignatura.

C. Participació en el projecte en equip. S'avaluarà a partir de la participació individual de cada alumne en el equip de projecte assignat, amb un pes del 15%. Per fer el seguiment de la participació individual cada alumne haura de realitzar periòdicament un informe d’activitat segons s’indicarà al Campus Virtual de l’assignatura.

D. Memòria i presentació del projecte en equip. S'avaluarà la estructura, continguts organització i resultats de la memòria del projecte i la participació individual en la presentació final del projecte. Pes del 15%.

E. Pràctiques. Seran avaluades a partir de l’assistència i els informes corresponents. El pes d’aquesta activitat a la nota final és del 10%

Per poder aprovar l’assignatura, mitjançant l’avaluació continuada, caldrà treure una nota mínima de  4 punts en  cadascuna de les activitats anteriors (A,B,C,D,E) i que la nota resultant global resulti com a mínim de 5 punts. Cal tenir en compte que les activitats C, D, E no són recuperables, per tant suspendre-les amb una nota inferior a  4 punts suposa no poder aprovar l’assignatura. Per necessitats acadèmiques, i segons el desenvolupament del curs, els procediments d'avaluació podran ser ajustats per el professor.

b) Programació d’activitats d’avaluació

La programació dels dos exàmens parcials (A i B) es farà pública a través del Campus Virtual i a la web de l’Escola d’Enginyeria, a l’apartat d’exàmens. Es preveu realitzar els exàmens escrits a meitat i final del semestre, poden ser fora de l’horari regular de l’assignatura.

c) Procés de recuperació

L’estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que s’hagi presentat a un conjunt d’activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura i li resulti una nota mínima de 3,5 punts. D’acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l’Escola d’Enginyeria les activitats següents no es podran recuperar:

- Activitat C, 15% de la qualificació final.

- Activitat D, 15% de la qualificació final.

- Activitat E, 10% de la qualificació final.

d) Procediment de revisió de les qualificacions

Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l’assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

e) Qualificacions

Matricules d’honor. Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisiódel professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

No Avaluable. Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s’ha presentat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Nota final per els alumnes avaluables. Per aprovar és necessari que l'avaluació de cadascuna de les parts superi la nota mínima exigida i que l'avaluació total, tenint en compte els pesos de cada activitat, tingui una nota igual o superior a 5. En cas de no superar l'assignatura, la nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 4,5 i la mitjana ponderada de les notes.

 

f) Irregularitats per part de l’estudiant, còpia i plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d’avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero. Les activitats d’avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. La nota final que es posarà serà la que resulti dels corresponents pesos de cada part, però com a màxim una nota final de l’assignaturade 3 punts.

h) Avaluació dels estudiants repetidors

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura consistirà en una prova de síntesi, més la nota corresponent a les activitats C,D, E obtinguda la primera vegada que l’estudiant s’ha matriculat de l’assignatura. El càlcul de la nota es farà d’acord amb els pesos establerts per a cadascuna de les activitats. Per poder optar a aquesta avaluació diferenciada, l’estudiant repetidor ho ha de demanar al professor mitjançant correu electrònic com a molt tard dins del les 4 setmanes després de l’inici de les classes i indicant per a quines de les activitats vol que se li conservi la nota obtinguda anteriorment.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1er parcial de teoria i seminaris (A) 30% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
2n parcial de teoria i seminaris (B) 30% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Examen de final de recuperació 60% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Projecte en equip (C, D) 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Pràctiques (E) 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Programari

Microsoft Project (a partir de la versió 2013)