Logo UAB
2021/2022

Electr˛nica Anal˛gica

Codi: 102688 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electr˛nica de Telecomunicaciˇ OB 2 2
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaciˇ OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat NafrÝa Maqueda
Correu electr˛nic:
Montse.Nafria@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Montserrat NafrÝa Maqueda
Maria Arßnzazu Uranga del Monte

Prerequisits

Tot i que no hi ha pre-requisits acadèmics obligatoris per cursar l'assignatura, és recomanable haver assolit les competències i un bon coneixement dels continguts de les assignatures de 'Teoria de circuits i electrònica', 'Fonaments de senyals i sistemes' i 'Components i circuits electrònics'.

Objectius

Descriure les principals característiques i fer servir els components i circuits bàsics de l'electrònica analògica.

Analitzar les característiques de resposta temporal i frequencial dels circuits i components analògics bàsics.

Dissenyar circuits analògics simples en base a les seves especificacions.

Descriure els fonaments dels circuits integrats analògics i dels circuits de potència.

CompetŔncies

  Enginyeria Electr˛nica de Telecomunicaciˇ
 • Actitud personal
 • Aprendre nous mŔtodes i tecnologies a partir dels coneixements bÓsics i dels tecnol˛gics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Comunicaciˇ
 • HÓbits de pensament
 • HÓbits de treball personal
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat Ŕtica i professional de l'activitat de l'enginyer tŔcnic de telecomunicaciˇ.
 • Treball en equip
 • Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingŘe, i comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb les telecomunicacions i l'electr˛nica
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicaciˇ
 • Actitud personal
 • Aprendre nous mŔtodes i tecnologies a partir dels coneixements bÓsics i dels tecnol˛gics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Aprendre nous mŔtodes i tecnologies a partir dels coneixements bÓsics i dels tecnol˛gics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Comunicaciˇ
 • HÓbits de pensament.
 • HÓbits de treball personal
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat Ŕtica i professional de l'activitat de l'enginyer tŔcnic de telecomunicaciˇ.
 • Treball en equip
 • Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingŘe, i comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb les telecomunicacions i l'electr˛nica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, aixÝ com els diferents nivells de dependŔncia de l'equip.
 2. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de p˙blics no experts.
 3. Desenvolupar estratŔgies d'aprenentatge aut˛nom.
 4. Desenvolupar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi.
 5. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crÝtics.
 7. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i la transmissiˇ d'idees i resultats.
 8. Gestionar el temps i els recursos disponibles.
 9. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.
 10. Mantenir una actitud proactiva i dinÓmica respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional, el creixement personal i la formaciˇ continuada. Tenir esperit de superaciˇ.
 11. Redactar informes breus amb l'estructura pr˛pia dels projectes de telecomunicaciˇ i electr˛nica.
 12. Treballar cooperativament.
 13. Treballar de manera aut˛noma.
 14. Utilitzar aplicacions de comunicaciˇ i informÓtiques per donar suport al desenvolupament i l'explotaciˇ de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicaciˇ i electr˛nica.
 15. Utilitzar circuits d'electr˛nica anal˛gica i digital, de conversiˇ anal˛gic-digital i digital-anal˛gic, de radiofreqŘŔncia, d'alimentaciˇ i conversiˇ d'energia elŔctrica per a aplicacions de telecomunicaciˇ i computaciˇ.
 16. Utilitzar circuits d'electr˛nica anal˛gica i digital, de conversiˇ anal˛gic-digital i digitalanal˛gica, de radiofreqŘŔncia, d'alimentaciˇ i conversiˇ d'energia elŔctrica per a aplicacions de telecomunicaciˇ i computaciˇ.
 17. Utilitzar diferents fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tŔrmica, aixÝ com els fonaments de l'electrotŔcnia i de l'electr˛nica de potŔncia.
 18. Utilitzar diferents fonts d'energia, aixÝ com els fonaments de l'electr˛nica de potŔncia.
 19. Utilitzar eines informÓtiques de recerca de recursos bibliogrÓfics o d'informaciˇ relacionades amb l'electr˛nica.
 20. Utilitzar eines informÓtiques de simulaciˇ de circuits i sistemes de telecomunicaciˇ i electr˛nica.

Continguts

Circuits de polarització. Amplificadors linials amb transistors bipolars i FET; resposta frequencial. Amplificadors de potència. Filtres. Circuits realimentats. Estabilitat. Estudi de l'amplificador operacional real. Circuits amb operacionals. Generadors de senyal. Subsistemes integrats analògics (fonts de corrent i càrregues actives).

Metodologia

La metodologia docent combinarà, a banda del treball autònom, activitats dirigides i supervisades. En les activitats dirigides es combinaran classes magistrals, seminaris de problemes i casos i sesions de laboratori. En les classes magistrals, el professor sintetitzarà i exposarà els conceptes fonamentals de l'assignatura. En els seminaris de problemes i casos, els estudiants resoldran problemes relacionats amb la matèria de l'assignatura. A les sesions de laboratori, l'estudiant posarà en pràctica, al laboratori, els coneixements adquirits.

Les activitats supervisades consistiran en tutories, en que l'alumne, previa cita amb el professor, podrà resoldre, individualment o en grup, dubtes derivats de la realització de la resta d'activitats (dirigides i autònomes).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 24 0,96 6, 15, 17, 18, 19
Seminaris de problemes i casos 15 0,6 4, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20
Sesions de laboratori 15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 15, 17, 18, 20
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 20 0,8 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20
Preparaciˇ de les sesions de laboratori i realitzaciˇ de la mem˛ria 30 1,2 1, 2, 4, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20
Redacciˇ de informes i preparaciˇ de presentacions 5 0,2 2, 7, 11, 14, 15, 17, 18
Resoluciˇ de problemes i estudi de casos 30 1,2 3, 4, 5, 6, 9, 13

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

Pràctiques

La realització de la totalitat de les pràctiques és obligatòria. La nota obtinguda a les sessions de laboratori constituirà el 25% de la nota final de l'assignatura.

Requisit: haver fet totes les pràctiques i obtenir una nota mínima de 5.

En el cas que no s’hagi realitzat alguna pràctica, la nota final de pràctiques serà un zero.

Cal tenir en compte que les pràctiques de laboratori no són recuperables i, per tant, si es suspèn aquesta part, l’assignatura no es pot aprovar.

 

Exàmens parcials

Es faran dos exàmens parcials al llarg del quadrimestre. La mitjana d'aquests exàmens constituirà el 75% de la nota de l'assignatura.

Requisit: Nota mínima de 3 a cadascun dels parcials i de 4,5 de mitjana entre els dos parcials per a poder ponderar amb la nota de pràctiques.

En cas de que la nota final d’exàmens parcials sigui inferior a 4.5 (o que en algun dels parcials sigui inferior a 3), l’alumne podrà presentar-se a l’examen final, sempre que es compleixin les condicions per accedir a la recuperació, en el que s’inclouran TOTS els continguts de l’assignatura.

En el cas que la nota de l'avaluació continuada de l'assignatura, resultant de la ponderació dels dos conceptes avaluables (pràctiques i exàmens parcials), sigui menor que 5, l'alumne podrà presentar-se a l'examen de recuperació que es realitzarà al final del quadrimestre i inclourà TOTS els continguts de l'assignatura.

 

Exàmen final de recuperació

L’estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que hagi realitzat les pràctiques de laboratori (obligatòries i amb una nota mínima de 5) i com a mínim un examen parcial.

Si l’alumne ha de fer l’examen final, s’exigirà un mínim de 4.5 en la nota d’aquest examen per fer mitjana amb la de pràctiques.

La nota de l'examen final tindrà un pes d'un 75% i es ponderarà amb el 25% de la nota de pràctiques (sempre que s'assoleixin els mínims per a fer promig) per a determinar la nota final de l'assignatura.

Serà un examen en que s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura (independentment de que algun dels exàmens parcials estigui aprovat). Per tal de poder promitjar amb les pràctiques  es requereix una nota d'examen final mínima de 4.5.

 

Examen final per pujar nota

Si l’alumne es presenta a l’examen final per millorar la nota resultant de l’avaluació continuada, la nota que es millora és la dels exàmens parcials. Per determinar la nota final de l’assignatura es consideraran les notes de les activitats i les pràctiques, amb la mateixa ponderació que es considera per l’avaluació continuada. Com a nota de la part d’exàmens, es considerarà la millor nota dels exàmens parcials i examen final.

 

Nota final de l'assignatura en cas de no aprovar:

En cas de que l'alumne no aprovi l'assignatura, per determinar la nota final que apareixerà a l'expedient de l'estudiant, es consideren els següents casos:

1. L'alumne no s'ha presentat a cap dels exàmens parcials ni a l'examen final. La nota final serà 'No avaluable'.

2. No s'ha presentat a l'examen final, però sí a un o els dos exàmens parcials (havent superat la nota mínima en el dos parcials). Si la mitjana de les notes dels parcials no arriba a la nota mínima necessària per ponderar amb la resta de notes. La nota final serà la mitjana de les notes dels exàmens parcials.

3. No s'ha presentat a l'examen final, però sí a un o els dos exàmens parcials. Si en algun dels parcials no es supera la nota mínima establerta pels parcials, la nota de l’assignatura serà la mitjana de les notes dels exàmens parcials, amb un màxim de 4.5.

4. S'ha presentat a l'examen final, però la nota és inferior a la mínima necessària per ponderar amb la resta de notes. La nota final serà la més gran d'entre la mitjana dels parcials i l'examen final, tenint en compte les consideracions sobre parcials als punts 2 i 3.

5. L’alumne s’ha presentat a un o els dos dels exàmens parcials i/o a l’examen final, però no ha fet totes les pràctiques o les ha suspès. La nota final de l'assignatura serà un zero , en que cas que no hagi fet alguna pràctica, o la nota de pràctiques, en cas que les hagi suspès.

 

Matricules d’honor.

Les matricules d’honor es concediran en base als criteris que l’equipo docent fixi al final del curs, tenint en compte el número de matrícules que se pugui concedir.

 

Revisions de notes

Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l’estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor. Si l’estudiantno es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

 

Observacions

Qualsevol altre cas no contemplat en aquesta normativa, s'analitzarà individualment.

 

Observacions generals.


1. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

2. Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al campus virtualsobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 75% 6 0,24 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
Treball en el laboratori i mem˛ries corresponents 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

R. Boylestad y L. Nashelsky. "Electronic Devices and Circuit Theory", 8ª Ed., Prentice Hall, 2002.

L. Nashelsky y Robert L. Boylestad, “Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos”, Ed. Pearson, 2018. Disponible en format electrònic 

Allan R. Hambley, "Electrónica", Segunda Edición, Prentice Hall, 2001. Disponible en format electrònic

C. J. Savant Jr., Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter, "Diseño Electrónico, Circuitos y sistemas", Tercera Edición, Prentice Hall, 2000

HORENSTEIN, M. N. "Microelectrónica: circuitos y dispositivos", Prentice-Hall, 2ª de., 1997

C.J. Savant, M.S. Roden y G.L. Carpenter, "Diseño Electrónico. Circuitos y Sistemas", Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1992

J. Millman y A. Grabel. "Microelectrónica". Ed. Hispano Europea. 1991

Horowitz-Hill , "The Art of Electronics", Cambridge University Press 1989.

Norbert R. Malik, "Circuitos Electrónicos, Análisis, simulación y diseño", Prentice may, 2000.

Programari

Simulador de circuits SPICE.