Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Grau

Codi: 102331 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rosalía Gallo Martínez
Correu electrònic:
Rosalia.Gallo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

La normativa pròpia de la UAB estableix dos requeriments:

1. Que per poder matricular-se d’assignatures de quart curs d’estudis de grau cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 ECTS dels tres primers cursos.

2. Que per poder matricular-se del TFG cal haver superat com a mínim dos terços del total d’ECTS del pla d’estudis (és a dir, 160 ECTS).

La FEiE addicionalment recomana que només es matriculi de l’assignatura TFG l’estudiant que aprovant totes les assignatures de les que formalitzi la matrícula pugui finalitzar en el curs acadèmic els seus estudis de grau.

Objectius

Aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del estudis de grau, mitjançant un treball original, inèdit i de caràcter individual.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l?impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es té la capacitat analítica i de síntesi per aplicar a una qüestió d'àmbit econòmic o empresarial les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 5. Demostrar que es té la capacitat analítica i de síntesi per aplicar a una qüestió d'àmbit econòmic o empresarial les habilitats i competències adquirides al grau.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 9. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 13. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

El TFG ha de ser original, de caràcter teòric i/o aplicat, i ha de demostrar les habilitats, competències i coneixements adquirits per l’estudiant. En els TFG amb una orientació més aplicada, s'hauria de formular hipòtesis (sustentades en marc/s teòrics) i/o resoldre casos o projectes reals utilitzant posteriorment les tècniques i habilitats adquirides al llarg del grau per testar les hipòtesis o resoldre els casos. En TFG més teòrics, l'estudiant hauria de realitzar una revisió crítica dels articles acadèmics i/o professionals més rellevants en l'àrea que hagi triat, i hauria de proposar una anàlisi innovadora de la qüestió.

Per a la realització del TFG el tutor o la tutora proporcionarà indicacions sobre l’estructura d’aquest d’acord a l’àrea d’estudi.

Pel que fa al format del document final del TFG l’estudiant seguirà les recomanacions del curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. El tutor o la tutora pot modificar les mateixes en funció del contingut del treball. D’igual forma, donada la variabilitat dels TFG és difícil fixar una extensió. De tota manera, com orientació, es considera que una

extensió de 25 pàgines pot ser adequada. La capacitat de síntesi de l’alumnat també serà un aspecte valorat positivament.

Els estudiants del TFG seran examinats de manera estricta pel que fa a la seva integritat ètica, especialment en aspectes com la falsificació i el plagi. 

 

 

Metodologia

L’assignació i orientació del TFG s’inicia amb una classe presencial. Aquesta primera sessió s’impartirà per la coordinadora o el coordinador de grau al mes d’octubre (veure calendari) i en ella s’explicarà l’assignació dels TFG així com les instruccions generals del mateix.

Seguidament, és desitjable que es realitzi (si no s’ha realitzat prèviament) la formació que proporciona el curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. Aquesta formació s’ha de fer en qualsevol cas, però és recomanable fer-la al principi de curs, atès que proporciona instruments bàsics per a un correcte desenvolupament de la investigació i una edició formalment acurada del TFG.

L’alumnat desenvoluparà el seu treball de forma individual. En cas de preferència per desenvolupar un tema diferent a l’assignat, l’estudiant pot presentar una alternativa al tutor o la tutora i demanar el seu consentiment per modificar l’assignació inicial. Si el tutor o la tutora accedeix, l’estudiant pot centrar el seu TFG en el tema alternatiu acordat. De produir-se, aquest canvi haurà de consignar-se en l’acta de la primera reunió. En cap cas l’estudiant pot canviar el tutor o la tutora del TFG.

Les quatre tutories individualitzades tenen els següents objectius:

- Primera reunió amb el professorat tutor assignat: definició i enfocament inicial del TFG en termes d’objectius, metodologia, fonts d’informació, valor afegit esperat, estructura, etc.

 

- Segona reunió: seguiment dels avenços en l’elaboració del TFG segons la planificació realitzada a la primera reunió.

 

- Tercera reunió: valoració del lliurament intermedi del TFG i seguiment delsavenços addicionals que s’hagin produït des del lliurament intermedi.

 

- Quarta reunió: defensa oral de la versió final del TFG davant el tutor o la tutora.

 

El plagi o la falsificació del Treball de Fi de Grau determinarà automàticament la qualificació de suspens, un 0.

 La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió d'orientació a càrrec de la coordinació de grau i sessió d'orientació sobre com fer un pòster 4 0,16 1, 2, 4, 5, 7, 12
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment 8 0,32 1, 2, 4, 5, 7, 12
Tipus: Autònomes      
Curs d'eines i recursos per a realitzar el TFG. Elaboració del treball. Preparació de les presentacions 286 11,44 1, 2, 4, 5, 7, 12

Avaluació

Per poder presentar el TFG, i per tant accedir a la seva avaluació, l'estudiant ha d'haver aconseguit el certificat del curs "Eines i Recursos per a realitzar el TFG" que es dura a terme a la data indicada en el calendari d'activitats relacionades amb el TFG

El treball de fi de grau rebrà una qualificació del tutor basada  en la valoració de la memòria elaborada per l'estudiant (80%) i en la presentació del treball per part de l'alumne/a davant el tutor (20%). La valoració del treball escrit (80%) serà la suma de la valoració del lliurament intermendi (15%) i del lliurament final (65%). El tutor avaluarà cada part de 0 a 10, seguint la rúbrica establerta, essent la nota final la resultant de la mitjana ponderada. Aquesta nota serà la que constarà a l'acta de l'assignatura TFG excepte quan sigui  superior a 7. En aquests casos la nota que constarà a l'acta serà un 7, ja que és la nota que possibilita a l'estudiant a participar en les Jornades de Pòster a fi i efecte de millorar la nota  mitjançant la presentació del pòster corresponent al seu TFG davant d'un tribunal. Una vegada es disposi de l'avaluació del tribunal aquesta avaluació  s'incorporará a l'acta sempre i quan sigui superior a 7. 

Si l’estudiant no segueix les pautes de tutorització aprovades per la Facultat i explicitades més amunt i el tutor no té evidències suficients per poder garantir l’autoria del treball final de grau presentat per  l’estudiant, el tutor pot decidir no valorar la memòria de l’estudiant.

 

La mala praxis consisteix en la falsificació i/o plagi del TFG, que ha de ser original.

La falsificació del treball es produeix en dos supòsits:

· Quan es presenta un treball obtingut per encàrrec i elaborat per terceres persones;

· Quan els resultats del treball han estat falsejats.

El plagi suposa apropiar-se d’una idea, dada o contingut sense citar l’autora o autor que ha plantejat aquella idea, aconseguit aquella dada o elaborat aquell contingut. Exemples d’aquesta apropiació fraudulenta són:

· Copiar el treball o part del treball d'altres estudiants, independentment del curs, classe o institució a què pertanyin.

· Copiar paràgrafs, taules, imatges, o gràfics d'un llibre, revista o font digital o impresa sense esmentar-ne la font, l’organisme o els autors que les han elaborat.

(Tampoc s'acceptaran cites amb una longitud excessiva: més de 200 paraules)

· Presentar com a pròpies les idees d'altres autors o organismes.

 

Addicionalment, cal tenir present que plagiar no només equival a "copiar" en sentit acadèmic, sinó que també és un delicte contra la propietat intel·lectual amb potencials conseqüències legals.

La FEiE utilitzarà d’una aplicació per verificar l’originalitat de tots els TFG presentats.

El plagi o la falsificació del Treball de Fi de Grau determinarà automàticament una qualificació de zero, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores previstes a aquest efecte per la UAB i la FEiE.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Certificat del curs d'Eines i Recursos per a realtizar TFG, Lliurament intermedi TFG (15% de la nota del tutor sobre 10) i Lliurament final (65% de l anota del tutor sobre 10) 56% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Presentació oral davant el tutor 14% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 12
Pòster 30% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 12

Bibliografia

Es detallarà per cada treball.

Programari

el programari (software) a utilzar pels estudiants dependrà de el contingut de l'TFG