Logo UAB
2021/2022

Treball de Fi de Grau

Codi: 102187 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria Estapé Dubreuil
Correu electrònic:
Gloria.Estape@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

La normativa pròpia de la UAB, recollida en l’article 134 del text refós aprovat pel Consell de Govern el 14 de març de 2012, estableix dos requeriments perquè l’estudiant es pugui matricular del TFG:

 1. Haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 ECTS dels tres primers cursos (art. 134.5, requisit per poder matricular assignatures de quart curs dels estudis de grau).
 2. Haver superat com a mínim dos terços del total d’ECTS del pla d’estudis (és a dir, 160 ECTS) (art. 134.7, requisit específic per matricular el TFG).

La FEiE addicionalment recomana que només es matriculi de l’assignatura TFG l’estudiant que aprovant totes les assignatures de les que formalitzi la matrícula pugui finalitzar en el curs acadèmic els seus estudis de grau.

Objectius

Segons el Reial Decret pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD 1393/2007 de 29 d'Octubre) el Treball Final de Grau ha d'estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG constitueix la culminació del procés d'aprenentatge dels estudiants del Grau, i els permet demostrar que són capaços d'integrar coneixements i habilitats per dur a terme un treball de tipus professional dins l'àmbit d'Empresa i Tecnologia.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit dels sistemes d'informació de l'empresa, i promoure el treball en entorns pròxims a la realitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Complir els principis ètics en relació amb el tractament de la informació privada en l'àmbit empresarial.
 2. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anàlisi i una posició diferent.
 3. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 4. Desenvolupar el pensament i raonament crític.
 5. Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit dels sistemes d'informació de l'empresa, i promoure el treball en entorns pròxims a la realitat.
 6. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 7. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 8. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 9. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 13. Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Continguts

El TFG haurà de ser un treball inèdit de caràcter individual, elaborat sota la supervisió d'un tutor, en el que caldrà aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits per l’estudiant al llarg del seus estudis de grau. Donada la naturalesa del grau, es recomanen treballs amb una orientació més aviat aplicada, en els que s’estudiïn i proposin solucions innovadores a problemes o projectes reals, fent servir les eines, tècniques i habilitats adquirides, particularment les relacionades amb estratègies de negoci que incorporin l’ús de tecnologies de la informació.

Metodologia

Al principi de curs es realitzarà una sessió presencial, a càrrec de la coordinació del grau, on s’explicarà el procés d'assignació dels TFG i altres aspectes d'interés sobre aquesta assignatura. El calendari es farà públic amb antelació al web de la facultat.

Un cop els estudiants tenen assignat un TFG i un tutor, es posaran en contacte amb el tutor. En aquesta primera reunió l’estudiant, si tingués una preferència per desenvolupar un tema en concret diferent a l’assignat, hauria de presentar-lo al tutor i aconseguir el seu consentiment per modificar i/o adequar el contingut del TFG a fer. Aquest canvi haurà de figurar en el correu electrònic que el tutor enviarà a l’estudiant després d’aquesta primera reunió. En cap cas l’estudiant pot modificar el tutor del TFG.

Durant el primer semestre, els estudiants han de seguir el curs en línia "Eines i recursos per a realitzar el TFG" (si no s'ha fet abans). És convenient fer-ho cap a principis del semestre, ja que proporciona eines bàsiques per al correcte desenvolupament de la recerca i la redacció precisa del TFG.

Els estudiants desenvoluparan el seu treball de forma individual i comptaran amb un mínim de quatre tutories:

 • Una reunió inicial per comentar el Treball de Fi de Grau i per definir el seu enfocament. Aquesta primera reunió la demana l’alumne mitjançant e-mail quan sàpiga el tutor assignat i, com s’ha comentat, seria el moment en que l’alumne/a presentés i aconseguís el consentiment del tutor per canviar de tema;
 • Dues reunions de seguiment durant el curs acadèmic.  Després de la segona i abans de la tercera l'estudiant haurà de confeccionar illiurar un informe intermedi.
 • Reunió per presentar la versió final del treball.

El tutor farà el seguiment del progrés de l’estudiant i se'n deixarà constància escrita.

El TFG podrà estar escrit en català, castellà o anglès.

Podeu trobar la normativa aprovada per la Facultat, així com el cronograma que es confecciona anualment per pautar totes les activitats a l'entorn del TFG a: : https://www.uab.cat/economia-empresa/ (apartat TFG)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions d'orientació a l'inici de curs (coordinació del grau) i per la elaboració de pòsters 4 0,16 1, 2, 3, 5
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment amb el tutor/a 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Curs virtual "Eines i recursos per a realitzar el TFG" 12 0,48 2
Elaboració del Treball 258 10,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Preparació de presentacions 14 0,56 2, 3, 11, 13

Avaluació

Com a premissa per poder presentar el TFG, i per tant accedir a la seva avaluació, l’estudiant ha d’haver aconseguit el certificat del curs d’“Eines i Recursos per realitzar el TFG” en la data indicada en el calendari d’activitats relacionades amb el TFG.

Per a l’avaluació del TFG pròpiament dita es faran servir dues fases, tal com s’explica a continuació.

En una primera fase, el tutor/a de l’estudiant qualificarà el TFG, basant-se tant en el rendiment de l’estudiant durant el curs com en el resultat final: el TFG confeccionat per l’estudiant (80%) i la seva defensa oral (20%).

Al seu torn, i per tal de realitzar una avaluació continuada, la nota de la part escrita del TFG tindrà dues components, la primera relativa a un lliurament parcial aproximadament abans de la meitat del curs (15%) i la segona sobre el document final (65%). En aquesta darrera es tindran en compte tant aspectes formals del document (estructura, estil de les referències, habilitats de comunicació escrita) com el seu contingut, fent servir els criteris establerts en una rúbrica d’avaluació comuna a tota la Facultat.

Així, considerant el procés efectuat durant tot el curs, la persona tutora de l’estudiant elaborarà un breu informe sobre la qualitat i la presentació del TFG i farà una proposta de qualificació dins l'interval numèric estàndard 0-10.

Els estudiants que obtinguin en aquesta fase una nota inferior a 7 no podran participar en la segona fase de l’avaluació.  La seva qualificació final serà la proposada pel seu tutor/a.

La segona fase està per tant reservada a estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 7 en la primera fase, i no és obligatòria. Consistirà en eldisseny d’un pòster queresumeixi el TFG presentat, i en la seva defensa davant d’un tribunal. Aquest tribunal és llavors el que donarà la qualificació final del TFG, que haurà d’estar a l’interval 7-10. Pels estudiants que decideixin no participar en aquesta fase, la qualificació final quedarà establerta en 7, independentment de la qualificació que hagués proposat el seu tutor/a al final de la primera fase del procés d’avaluació.

Un estudiant que no segueixi les pautes de tutorització obligatòries explicitades en l'apartat de metodologia, i quin tutor no tingui evidències suficients per poder garantir l'autoria del TFG presentat per l’estudiant, pot decidir no avaluar-ne la memòria. La qualificació serà en aquest cas "no avaluable".

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

En aquest sentit, es recomana especialment revisar el punt 7.3 de la normativa sobre TFGde la facultat d'economia i empresa, on es defineixen les diferents formes de mala praxis, disponible a: https://www.uab.cat/economia-empresa/ (TFG)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
0. Certificat del curs "Eines i recursos per a realitzar el TFG" 0 0 0 2, 3, 12
1. Lliurament intermedi del TFG (qualificació del tutor, 15% sobre 10) 10,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
2. Memòria (lliurament final del TFG) (qualificació del tutor, 65% sobre 10) 45,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3. Presentació oral (qualificació del tutor, 20% sobre 10) 14% 1 0,04 1, 2, 3, 10, 13
4. Defensa del pòster (tribunal) [si (1)+(2)+(3)>=7/10] 30% 1 0,04 1, 10, 13

Bibliografia

En Campus Virtual o facilitada pel tutor

Programari

El programari que es faci servir dependrà molt del tema i desenvolupament de cada TFG en particular.