Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Grau

Codi: 102139 CrŔdits: 12
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501231 Comptabilitat i Finances OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Alvarez Gomez
Correu electr˛nic:
Manuel.Alvarez@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:

Prerequisits

La normativa pròpia de la UAB estableix dos requeriments:

 

1. Que per poder matricular-se d'assignatures de quart curs d'estudis de grau cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 ECTS dels tres primer cursos.

 

2. Que per poder matricular-se del TFG cal haver superat com a mínim dos terços del total d'ECTS del pla d'estudis (és a dir, 160 ECTS).

 

La FEiE addicionalment recomana que només es matriculi de l’assignatura TFG l’estudiant que aprovant totes les assignatures de les que formalitzi la matrícula pugui finalitzar en el curs acadèmicels seus estudis de grau.

 

 

 

 

 

Objectius

Aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg dels estudis de grau, mitjançant un treball original, inèdit i de caràcter individual.

CompetŔncies

 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informaciˇ.
 • Buscar informaciˇ de manera eficaš, sabent discriminar la informaciˇ que Ús rellevant.
 • Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera aut˛noma, profunditzant en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar que es coneixen les caracterÝstiques i els objectius de la regulaciˇ financera des de la perspectiva de l'eficiŔncia del mercat.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadŔmic o professional en l'Ómbit de la comptabilitat i/o les finances d'una empresa, un organisme o una unitat familiar, i promoure aixÝ el treball en entorns pr˛xims a la realitat.
 • Organitzar el treball, quant a l'ordenaciˇ i la planificaciˇ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Tenir capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informaciˇ.
 2. Buscar informaciˇ de manera eficaš, sabent discriminar la informaciˇ que Ús rellevant.
 3. Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera aut˛noma, profunditzant en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 4. Citar els organismes reguladors del sistema financer i les funcions que tenen.
 5. Estructurar cientÝficament el treball en la presentaciˇ escrita.
 6. Incorporar tŔcniques concretes adquirides en el grau en la redacciˇ del treball.
 7. Organitzar el treball, quant a l'ordenaciˇ i la planificaciˇ.
 8. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 12. Tenir capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 13. Utilitzar la informaciˇ financera existent en anuaris, en mem˛ries i en la xarxa.
 14. Utilitzar un vocabulari adequat en la presentaciˇ oral.

Continguts

El TFG ha de ser original, de caràcter teòric i/o aplicat, i ha de demostrar les habilitats, competències i coneixements adquirits per l’estudiant. En els TFG amb una orientació més aplicada, s'hauria de formular hipòtesis (sustentades en marc/s teòrics) i/o resoldre casos o projectes reals utilitzant posteriorment les tècniques i habilitats adquirides al llarg del grau per testar les hipòtesis o resoldre els casos. En TFG més teòrics, l'estudiant hauria de realitzar una revisió crítica dels articles acadèmics i/o professionals més rellevants en l'àrea que hagi triat, i hauria de proposar una anàlisi innovadora de la qüestió. 

Per a la realització del TFG el tutor o la tutora proporcionarà indicacions sobre l’estructura d’aquest d’acord a l’àrea d’estudi. 

Pel que fa al format del document final del TFG l’estudiant seguirà les recomanacions del curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. El tutor o la tutora pot modificar les mateixes en funció del contingut del treball. D’igual forma, donada la variabilitat dels TFG és difícil fixar una extensió. De tota manera, com orientació, es considera que una extensió de 25 pàgines pot ser adequada. La capacitat de síntesi de l’alumnat també serà un aspecte valorat positivament. 

Els estudiants del TFG seran examinats de manera estricta pel que fa a la seva integritat ètica, especialment en aspectes com la falsificació i el plagi.

 

Metodologia

L’assignació i orientació del TFG s’inicia amb una classe presencial. Aquesta primera sessió s’impartirà per la coordinadora o el coordinador de grau al mes d’octubre (veure calendari) i en ella s’explicarà l’assignació dels TFG així com les instruccions generals del mateix.  

Seguidament, és desitjable que es realitzi (si no s’ha realitzat prèviament) la formació que proporciona el curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. Aquesta formació s’ha de fer en qualsevol cas, però és recomanable fer-la al principi de curs, atès que proporciona instruments bàsics per a un correcte desenvolupament de la investigació i una edició formalment acurada del TFG.

L’alumnat desenvoluparà el seu treball de forma individual. En cas de preferència per desenvolupar un tema diferent a l’assignat, l’estudiant pot presentar una alternativa al tutor o la tutora i demanar el seu consentiment per modificar l’assignació inicial. Si el tutor o la tutora accedeix, l’estudiant pot centrar el seu TFG en el tema alternatiu acordat. De produir-se, aquest canvi haurà de consignar-se en l’acta de la primera reunió. En cap cas l’estudiant pot canviar el tutor o la tutora del TFG.

Les quatre tutories individualitzades tenen els següents objectius:

-      Primera reunió amb el professorat tutor assignat: definició i enfocament inicial del TFG en termes d’objectius, metodologia, fonts d’informació, valor afegit esperat, estructura,  etc.

-      Segona reunió: seguiment dels avenços en l’elaboració del TFG segons la planificació realitzada a la primera reunió

-      Tercera reunió: valoració del lliurament intermedi del TFG i seguiment dels avenços addicionals que s’hagin produït des del lliurament intermedi.

-      Quarta reunió: defensa oral de la versió final del TFG davant el tutor o la tutora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessiˇ d'orientaciˇ a cÓrrec de la coordinaciˇ de grau 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Sessˇ d'orientaciˇ per l'elaboraciˇ de p˛ster 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment 8 0,32 3, 5, 6, 7, 12, 14
Tipus: Aut˛nomes      
Curs d'Eines i recursos per a realizar el TFG 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Elaboraciˇ del Treball 259 10,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Preparaciˇ de les presentaciones 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluaciˇ

Per poder presentar el TFG, i per tant accedir a la seva avaluació, l'estudiant ha d'haver aconseguit el certificat del curs "Eines i Recursos per realitzar el TFG" en la data indicada en el calendari d'activitats relacionades amb el TFG

El treball fi de grau rebrà una qualifiació del tutor basada en la valoració de la memòria elaborada per l'estudiant (80%) i en la presentació del treball per part de l'alumne/a davant el tutor (20%). La valoració del treball escrit (80%) serà la suma de la valoració del lliurament intermedi (15%) i del lliurament final (65%).  El tutor avaluarà cada part de 0 a 10, seguint la rúbrica establerta, essent la nota final la resultant de la mitjana ponderada. Aquesta nota serà la que constarà a l'acta de l'assignatura TFG excepte que sigui superior a 7. En aquests casos la nota que constarà a l'acta serà un 7 ja que es la nota que possibilita a l'estudiant a participar en les Jornades de Pòsters a fi i efecte de millorar la nota, mitjançant la presentació del pòster corresponent al seu TFG davant d'un tribunal.

Si l'estudiant no segueix les pautes de tutorització aprovades per la Facultat i explicitades més amunt i el tutor no té evidències suficients per poder garantir l'autoria del Treball Final de Grau presentat per l'estudiant, el tutor pot decidir no valorar la memòria de l'estudiant.

El plagi o la falsificació del Treball de Fi de Grau determinarà automàticament una qualificació de zero, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores previstes a aquest efecte per la UAB i la FEiE.

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Certificat del curs d'Eines i recursos per a realitzar TFG 0 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Defensa del p˛ster (nota del tribunal) 30% 1 0,04 3, 5, 6, 7, 12, 14
Lliurament final TFG (65% de la nota del tutor sobre 10) 45,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lliurament intermedi TFG (15% de la nota del tutor sobre 10) 10,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presentaciˇ oral davant el tutor 14% 1 0,04 12, 14

Bibliografia

Les referències bibliogràfiques es detallaran per cada TFG segons la temàtica.

Programari

A determinar en funció del TFG